Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 36

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 36

Strona 36 z 113

Środki w wysokości 647 583 EUR ujęto w art 40 01 40. Środki w wysokości 391 300 EUR ujęto w art 40 01 40. Środki w wysokości 85 500 EUR ujęto w art 40 01 40. Środki w wysokości 122 750 EUR ujęto w art 40 01 40. Środki w wysokości 83 493 EUR ujęto w art 40 01 40. Środki w wysokości 855 665 EUR ujęto w art 40 01 40. Środki w wysokości 524 748 EUR ujęto w art 40 01 40.

L 78/90 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ XX 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE PRZYPISANE OBSZAROM POLITYKI (ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja Podpozycja XX 01 03 02 02

Treść

RF

Środki 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

Sprzęt, meble, materiały i usługi Pozycja XX 01 03 02 — Razem Artykuł XX 01 03 — Razem

5

34 928 000 151 428 000 281 094 587

34 928 000 151 428 000 281 094 587

XX 01 05

Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w dziedzinie pośrednich badań naukowych Wynagrodzenia i świadczenia dla członków personelu czynnie zatrudnionego w dziedzinie pośrednich badań naukowych Pozycja XX 01 05 01 — Razem

XX 01 05 01

1.1

195 737 000 195 737 000

195 737 000 195 737 000 52 302 000 52 302 000 51 382 000 51 382 000 299 421 000 – 41 000 000 2 893 403 190

XX 01 05 02

Personel zewnętrzny w dziedzinie pośrednich badań naukowych Pozycja XX 01 05 02 — Razem

1.1

52 302 000 52 302 000

XX 01 05 03

Inne wydatki na zarządzanie w ramach pośrednich badań naukowych Pozycja XX 01 05 03 — Razem Artykuł XX 01 05 — Razem Rozdział XX 01 — Ogółem

1.1

51 382 000 51 382 000 299 421 000 2 934 403 190

XX 01 01  XX 01 01 01 

Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarach polityki Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w instytucji Klasyfikacja według rodzaju

Pozycja Podpozycja XX 01 01 01 XX 01 01 01 01 XX 01 01 01 02 XX 01 01 01 03

Treść

RF

Środki 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnio­ nym w instytucji Wynagrodzenia i świadczenia Wydatki i świadczenia związane z rekrutacją, przenie­ sieniem i zakończeniem stosunku pracy Korekty wynagrodzeń Pozycja XX 01 01 01 — Razem 5 5 5 1 746 554 720 (1) 20 109 000 28 256 000 1 794 919 720 – 7 344 000 – 5 400 000 – 28 256 000 – 41 000 000 1 739 210 720 (1) 14 709 000 p.m. 1 753 919 720

Uwagi Z wyjątkiem personelu pracującego w państwach trzecich, środki te mają obejmować, uwzględniając urzędników i personel za­ trudniony na czas określony zajmujący stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia: — pensje, dodatki i inne płatności związane z pensjami, — ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe oraz inne opłaty dotyczące zabezpieczenia socjalnego, — ubezpieczenie od utraty pracy dla personelu zatrudnionego na czas określony oraz płatności realizowane przez Komisję na rzecz personelu zatrudnionego na czas określony celem ustanowienia lub utrzymania ich prawa do emerytury w  ich kraju pochodzenia, — rozmaite dodatki i granty,

(1)  Środki w wysokości 26 597 280 EUR ujęto w art 40 01 40.

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/91 KOMISJA

ROZDZIAŁ XX 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE PRZYPISANE OBSZAROM POLITYKI (ciąg dalszy)

XX 01 01 (ciąg dalszy)

XX 01 01 01 (ciąg dalszy)

— w odniesieniu do urzędników i  personelu zatrudnionego na czas określony dodatki za pracę zmianową lub przestoje w miejscu pracy urzędnika lub w jego domu, — dodatki w przypadku zwolnienia urzędników stażystów za rażącą niezdatność, — dodatki w przypadku anulowania przez instytucję kontraktu pracownika zatrudnionego na czas określony, — zwrot wydatków na środki bezpieczeństwa w  domach urzędników zatrudnionych w  biurach i  przedstawicielstwach Komisji, — jednolite dodatki i płatności według stawek godzinowych za godziny nadliczbowe przepracowane przez urzędników ka­ tegorii AST, które zgodnie z ustaleniami nie mogą być zamienione na czas wolny, — koszt obciążeń wynagrodzeń urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony oraz koszt obciążeń części po­ borów przekazywanych do kraju innego niż kraj zatrudnienia, — koszty podróży służbowych urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony (wraz z rodzinami) przy obej­ mowaniu i opuszczaniu stanowiska lub przy zmianie miejsca pracy, — dodatki związane z zainstalowaniem się i przesiedleniem dla urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony zobowiązanych do zmiany miejsca zamieszkania przy obejmowaniu stanowiska, zmianie miejsca pracy oraz przy osta­ tecznym opuszczaniu instytucji i zmianie miejsca zamieszkania, — wydatki związane z przeprowadzką dla urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony zobowiązanych do zmiany miejsca zamieszkania przy obejmowaniu stanowiska, zmianie miejsca pracy oraz przy ostatecznym opuszczaniu instytucji i zmianie miejsca zamieszkania, — diety dla urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony, którzy przestawią dowody na konieczność zmiany przez nich miejsca zamieszkania w związku z objęciem stanowiska lub przeniesieniem do innego miejsca pracy, — koszty przejściowe dla urzędników przydzielonych do pracy w nowych państwach członkowskich przed ich akcesją, któ­ rzy muszą pozostać w pracy w tych państwach członkowskich po dacie przystąpienia i którzy będą upoważnieni, wyjąt­ kowo, do takich samych warunków finansowych i  materialnych ustalonych przez Komisję, jak przed przystąpieniem, zgodnie z  załącznikiem X  do regulaminu pracowniczego i  Warunków zatrudnienia innych urzędników Wspólnot Europejskich, — koszt wszelkich dostosowań do wynagrodzeń zatwierdzonych przez Radę w trakcie roku budżetowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 36 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.