Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 37

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 37

Strona 37 z 113

Odnośnie do środków znajdujących się w rezerwie: — 6 295 320 EUR środków z  rezerwy zostanie uwolniona po przedstawieniu sprawozdania z  działań przeprowadzonych w związku z monitorowaniem personelu rozpoczętym w 2007 r., zgodnie z ust. 19 rezolucji Parlamentu w sprawie wstęp­ nego projektu budżetu na 2009 r. z dnia 8 lipca 2008 r. Sprawozdanie to powinno zostać przedłożone do 30 kwietnia 2009 r. i zawierać informacje dla każdej dyrekcji generalnej na temat pracowników zatrudnionych w każdej jednostce ad­ ministracyjnej oraz pełniących funkcje koordynacyjne oraz powinno zawierać szczegółowy wykaz urzędników, pracow­ ników czasowych i kontraktowych (w wartościach bezwzględnych i procentowych). — 6 295 320 EUR środków z  rezerwy zostanie uwolnione po przedstawieniu przez Komisję szczegółowej analizy zakresu zreorganizowania funkcji administracyjnych i  koordynacyjnych, tak aby zwiększyć korzyści wynikające ze wzrostu wy­ dajności oraz aby uzyskać zasoby wystarczające do osiągnięcia priorytetów politycznych UE. Zgodnie z końcowymi uwa­ gami analizy zamówionej przez Departament tematyczny spraw budżetowych w sprawie „Decentralizacji w następstwie reformy Komisji Europejskiej: ocena i zrozumienie”, operacja ta musi uwzględnić specyficzne elementy każdego zadania i funkcji w celu przeglądu na dłuższą metę priorytetów w zakresie środków przeznaczonych na wsparcie administracyjne i funkcje koordynacyjne między służbami centralnymi i operacyjnymi dyrekcjami generalnymi;

L 78/92 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ XX 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE PRZYPISANE OBSZAROM POLITYKI (ciąg dalszy)

XX 01 01 (ciąg dalszy)

XX 01 01 01 (ciąg dalszy)

— 6 295 320 EUR środków z  rezerwy zostanie uwolnione po przedstawieniu Parlamentowi Europejskiemu planu wytycz­ nych służących zwiększeniu komunikacji i zapewnieniu spójności oraz odnośnie do bezpieczeństwa we wszystkich dzia­ łaniach komunikacyjnych Komisji, zgodnie z ust. 52 i 53 rezolucji Parlamentu w sprawie wstępnego projektu budżetu na 2009 r. z dnia 8 lipca 2008 r. Wytyczne, uzgodnione między DG ds. Komunikacji i pozostałymi dyrekcjami generalnymi, powinny mieć na celu zagwarantowanie odpowiedniego poziomu harmonizacji w prezentowaniu polityki informacyjnej i być przestrzegane przez wszystkie podmioty w ramach Komisji w celu opracowania rozpoznawalnego „znaku” UE stoso­ wanego we wszystkich działaniach informacyjnych; — 6 295 320 EUR środków z rezerwy zostanie uwolnione po spełnieniu przez Komisję warunków pierwotnie zgłoszonych do linii budżetowej 19 01 01 01, mianowicie: utworzenie we wszystkich jednostkach, których to dotyczy szczególnych zespołów ds. monitorowania środków UE w międzynarodowych funduszach powierniczych; — 1 416 000 EUR środków z rezerwy zostanie uwolnione po spełnieniu przez Komisję warunków pierwotnie zgłoszonych do linii budżetowej 06 01 01, mianowicie: a) zapisanie pełnego udziału finansowego Komisji w Agencji Dostaw Euratomu (łącznie z kosztami zatrudnienia, kosz­ tami administracyjnymi oraz operacyjnymi) w budżecie UE (sekcja III) oraz oddzielne opublikowanie w budżecie pla­ nu zatrudnienia, oficjalne wycofanie wniosku COM(2007)108 dotyczącego innego rozporządzenia finansowego dla tej agencji.

b)

Informacje o płacach i innych świadczeniach urzędników przedstawione są na stronie internetowej „Praca w Komisji” Dyrekcji Generalnej ds. Personelu i Administracji Komisji Europejskiej. Rozporządzenie Rady w sprawie aktualizacji siatki płac urzędników i innych pracowników wszystkich instytucji UE, określa­ jące również podwyżki i dodatki, jest publikowane co roku w Dzienniku Urzędowym (ostatnio w Dz.U. L 340 z 22.12.2007, s. 1). Nowe stanowiska z 2009 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 37 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.