Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 38

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 38

Strona 38 z 113

tworzone są w ramach ogólnego zwiększenia liczby stanowisk o 850 nowych pracowników w okre­ sie przejściowym 2006–2009, związanego z rozszerzeniem Unii o Bułgarię i Rumunię. Dochody przeznaczone na ten cel, zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego, szacuje się na 41 100 000 EUR. Podstawa prawna Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich. Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Rozporządzenie Rady nr 6/66/Euratom, 121/66/EWG z dnia 28 lipca 1966 r. ustanawiające wykaz miejsc, w odniesieniu do których może być przyznany dodatek mieszkaniowy, maksymalną kwotę tego dodatku i zasady jego przyznawania (Dz.U. 150 z 12.8.1966, s. 2749/66). Rozporządzenie Rady nr 7/66/Euratom, 122/66/EWG z dnia 28 lipca 1966 r. ustanawiające wykaz miejsc, w odniesieniu do których może być przyznany dodatek mieszkaniowy, maksymalną kwotę tego dodatku i zasady jego przyznawania (Dz.U. 150 z 12.8.1966, s. 2751/66). Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, s. 1). Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mają­ cego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1). Akt przystąpienia nowych państw członkowskich podpisany dnia 16 kwietnia 2003 r., w szczególności jego art. 33 ust. 4.

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/93 KOMISJA

ROZDZIAŁ XX 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE PRZYPISANE OBSZAROM POLITYKI (ciąg dalszy)

XX 01 01 (ciąg dalszy)

XX 01 01 01 (ciąg dalszy)

XX 01 01 01 01 Wynagrodzenia i świadczenia

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

1 746 554 720 (1)

(1) Środki w wysokości 26 597 280 EUR ujęto w art 40 01 40.

– 7 344 000

1 739 210 720 (1)

XX 01 01 01 02 Wydatki i świadczenia związane z rekrutacją, przeniesieniem i zakończeniem stosunku pracy

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

20 109 000

– 5 400 000

14 709 000

XX 01 01 01 03 Korekty wynagrodzeń

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

28 256 000

– 28 256 000

p.m.

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/95

TYTUŁ  01 SPRAWY GOSPODARCZE I  FINANSOWE

L 78/96 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

TYTUŁ 01 SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE

Cele ogólne — Wspieranie wzrostu na terenie Unii Europejskiej, tworzenia nowych miejsc pracy i zrównoważonego rozwoju. — Promowanie dobrobytu poza obszarem Unii Europejskiej.

Tytuł Rozdział 01 01

Treść

Środki 2009 Zobowiązania Płatności

Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności

Nowa kwota Zobowiązania Płatności

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE UNIA GOSPODARCZA I WALU­ TOWA MIĘDZYNARODOWE KWESTIE GOSPODARCZE I FINANSOWE OPERACJE I INSTRUMENTY FI­ NANSOWE Tytuł 01 — Ogółem

61 664 845 14 400 000 89 100 000 266 110 000 431 274 845

61 664 845 14 400 000 111 012 500 299 127 500 486 204 845

– 1 122 937

– 1 122 937

60 541 908 14 400 000 89 100 000

60 541 908 14 400 000 111 012 500 228 827 500 414 781 908

01 02 01 03 01 04

– 70 300 000 – 1 122 937 – 71 422 937

266 110 000 430 151 908

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/97 KOMISJA

TYTUŁ 01 SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE

ROZDZIAŁ  01 01  —  WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE”

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 01 01

Treść

RF

Środki 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI SPRA­ WY GOSPODARCZE I FINANSO­ WE Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obsza­ rze polityki Sprawy gospodarcze i finansowe Artykuł 01 01 01 — Razem

01 01 01

5

49 160 519 (1) 49 160 519

– 1 122 937 – 1 122 937

48 037 582 (1) 48 037 582

01 01 02

Wydatki na personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie wspierające obszar polityki Sprawy gospodarcze i finansowe Personel zewnętrzny Inne wydatki na zarządzanie Artykuł 01 01 02 — Razem 5 5 3 085 725 5 429 393 8 515 118 3 085 725 5 429 393 8 515 118

01 01 02 01 01 01 02 11

01 01 03

Wydatki na urządzenia, wyposażenie i usługi oraz inne wydatki operacyjne w obszarze polityki Sprawy gospodarcze i finansowe Wydatki na urządzenia, wyposażenie i usługi w obszarze polityki Sprawy gospodarcze i finansowe Inne wydatki operacyjne Artykuł 01 01 03 — Razem Rozdział 01 01 — Ogółem

01 01 03 01

5 5

3 589 208 400 000 3 989 208 61 664 845 – 1 122 937

3 589 208 400 000 3 989 208 60 541 908

01 01 03 04

01 01 01 

Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki „Sprawy gospodarcze i finansowe”

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

49 160 519 (1)

( ) Środki w wysokości 728 465 EUR ujęto w art 40 01 40.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 38 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.