Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 39

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 39

Strona 39 z 113

1

– 1 122 937

48 037 582 (1)

(1)  Środki w wysokości 728 465 EUR ujęto w art 40 01 40.

L 78/98 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ  01 04  —  OPERACJE I INSTRUMENTY FINANSOWE

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja Środki 2009 Treść RF Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

01 04

OPERACJE I INSTRUMENTY FINANSOWE Gwarancje Wspólnoty Europej­ skiej związane z operacjami pożyczkowymi Gwarancja Wspólnoty Europej­ skiej związana z pożyczkami wspólnotowymi zaciągniętymi na wsparcie bilansu płatniczego Gwarancja na zaciągnięte po­ życzki Euratom Gwarancja Wspólnoty Europej­ skiej związana z pożyczkami wspólnotowymi zaciągniętymi na pomoc makrofinansową dla państw trzecich Gwarancja związana z pożycz­ kami Euratomu zaciągniętymi w celu podniesienia wydajności i poprawy bezpieczeństwa elek­ trowni jądrowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Wspólnoty Niepodległych Państw Gwarancja Wspólnoty Europej­ skiej na pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla pań­ stw trzecich Finansowanie Funduszu Gwarancyjnego Artykuł 01 04 01 — Razem

01 04 01

01 04 01 01

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

01 04 01 02

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

01 04 01 04

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

01 04 01 05

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

01 04 01 06

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

01 04 01 14

4

92 460 000 92 460 000

92 460 000 92 460 000

92 460 000 92 460 000

92 460 000 92 460 000

01 04 03

Roczne finansowanie subwencji odsetek od specjalnych pożyczek dla Portugalii w następstwie cyklonu na Maderze w październiku 1993 r. Artykuł 01 04 03 — Razem

1.1

— —

p.m. p.m.

— —

p.m. p.m.

01 04 04

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji — Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji Artykuł 01 04 04 — Razem

1.1

150 150 000 150 150 000

133 217 500 133 217 500

– 70 300 000 – 70 300 000

150 150 000 150 150 000

62 917 500 62 917 500

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/99 KOMISJA

ROZDZIAŁ 01 04 — OPERACJE I INSTRUMENTY FINANSOWE (ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 01 04 05

Środki 2009 Treść RF Zobowiązania Płatności

Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności

Nowa kwota Zobowiązania Płatności

Zakończenie programu dla przedsiębiorstw: poprawa śro­ dowiska finansowego małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) Artykuł 01 04 05 — Razem

1.1

p.m. p.m.

49 950 000 49 950 000

p.m. p.m.

49 950 000 49 950 000

01 04 06

Zakończenie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia (1998–2000) Artykuł 01 04 06 — Razem

1.1

p.m. p.m.

p.m. p.m.

p.m. p.m.

p.m. p.m.

01 04 07

Udziały w funduszach z kapitałem spekulacyjnym na rzecz sieci transeuropejskich Artykuł 01 04 07 — Razem

1.1

p.m. p.m.

p.m. p.m.

p.m. p.m.

p.m. p.m.

01 04 09 01 04 09 01

Europejski Fundusz Inwestycyjny Europejski Fundusz Inwestycyjny — Pokryte akcje w kapitale subskrybowanym Europejski Fundusz Inwestycyjny — Niepokryta część kapitału subskrybowanego Artykuł 01 04 09 — Razem

1.1

22 500 000

22 500 000

22 500 000

22 500 000

01 04 09 02

1.1

p.m. 22 500 000

p.m. 22 500 000 1 000 000 1 000 000 299 127 500 – 70 300 000

p.m. 22 500 000 1 000 000 1 000 000 266 110 000

p.m. 22 500 000 1 000 000 1 000 000 228 827 500

01 04 10

Bezpieczeństwo jądrowe Artykuł 01 04 10 — Razem Rozdział 01 04 — Ogółem

1.1

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 39 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.