Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 113

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja VI: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny — Wydatki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 1: Wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji i z nią związanych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 10: Inne wydatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sekcja VII: Komitet Regionów — Wydatki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 1: Wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji i z nią związanych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135 143 151 163 167 183 187 191 195 199 203 207 211 217 221 227 235 239 243 251 255 259 263 267 273 277 278 279 282 285 286 287

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/5

A. FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO

FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO

Środki do pokrycia w roku budżetowym 2009, zgodnie z art. 1 decyzji Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich WYDATKI

Opis Budżet 2009 (1) Budżet 2008 (2) Zmiana (w %)

1. Zrównoważony rozwój 2. Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona 3. Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość 4. UE jako partner na arenie międzynarodowej 5. Administracja 6. Wyrównania Wydatki ogółem (3)

45 325 836 849 49 905 562 321 1 911 333 701 8 080 323 731 7 603 245 900 209 112 912 113 035 415 414

45 731 716 659 53 217 088 053 1 488 945 648 7 847 128 400 7 279 767 193 206 636 292 115 771 282 245

– 0,89 – 6,22 + 28,37 + 2,97 + 4,44 + 1,20 – 2,36

(1) Liczby w tej kolumnie odpowiadają liczbom w budżecie na 2009 r., ze zmianami wynikającymi z BK nr 1–10/2009. (2) Liczby w tej kolumnie odpowiadają liczbom w budżecie na 2008 r. (Dz.U. L 71 z 14.3.2008, s. 1), ze zmianami wynikającymi z budżetów korygujących nr 1–10/2008. (3) Art. 268 akapit trzeci Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską brzmi:„Budżet powinien być zrównoważony w odniesieniu do dochodów i wydatków”.

L 78/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

DOCHODY

Opis Budżet 2009 (1) Budżet 2008 (2) Zmiana (w %)

Dochody różne (tytuły 4–9) Dostępna nadwyżka z poprzedniego roku budżetowego (rozdział 3 0, artykuł 3 0 0) Nadwyżka zasobów własnych wynikająca ze zwrotu nadwyżki z Funduszu Gwarancji na działania zewnętrzne (rozdział 3 0, artykuł 3 0 2) Saldo zasobów własnych pochodzących z VAT i środków opartych na PNB/DNB z poprzednich lat (rozdziały 3 1 i 3 2) Dochody ogółem (tytuły 3–9) Kwota netto ceł i opłat wyrównawczych od cukru (rozdziały 1 1 i 1 2) Zasoby własne oparte na VAT według stawki jednolitej (tabele 1 i 2, rozdział 1 3) Różnica pozostająca do sfinansowania z dodatkowych zasobów (zasoby własne oparte na DNB, tabela 3, rozdział 1 4) Środki do pokrycia z zasobów własnych, o których mowa w art. 2 decyzji 2007/436/WE, Euratom (3) Przychody ogółem (4)

2 387 722 489 1 796 151 821

3 287 902 147 1 528 833 290

– 27,38 + 17,49

p.m.

125 750 000

– 1 386 416 000 2 797 458 310 14 580 500 000 13 668 391 900

2 505 428 603 7 447 914 040 16 936 300 000 18 096 756 274

– 155,34 – 62,44 – 13,91 – 24,47

81 989 065 204 110 237 957 104 113 035 415 414

73 290 311 931 108 323 368 205 115 771 282 245

+ 11,87 + 1,77 – 2,36

(1) Liczby w tej kolumnie odpowiadają liczbom w budżecie na 2009 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.