Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 40

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 40

Strona 40 z 113

1 000 000 1 000 000 266 110 000

01 04 04 

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji — Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji

Środki 2009 Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności Nowa kwota Zobowiązania Płatności

150 150 000

133 217 500

– 70 300 000

150 150 000

62 917 500

Uwagi Środki te przeznaczone są na sfinansowanie wydatków na wspólnotowe instrumenty finansowe wprowadzone w ramach Pro­ gramu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007–2013) w celu ułatwienia małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) dostępu do finansowania. Niedostateczny dostęp do odpowiednich form finansowania często uznawany jest za główną barierę dla przedsiębiorczości i innowacyjności przedsiębiorstw. Problem ten może nasilić się w związku z nowymi standardami rachunkowości — banki będą zwracały większą uwagę na ryzyko, co może znaleźć odzwierciedlenie w metodologii ratingu. Program na rzecz przedsiębior­ czości i innowacji skoncentruje się na stwierdzonych trwałych lukach rynkowych, w związku z którymi MŚP mają niewystar­ czający dostęp do kapitału, kapitału podwyższonego ryzyka i  pożyczek. Program oparty będzie na wspólnotowych instrumentach finansowych, którymi w imieniu Komisji zarządza Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) — instytucja Wspól­ noty specjalizująca się w  zapewnianiu instrumentu kapitału podwyższonego ryzyka i  instrumentów gwarancyjnych na rzecz MŚP. W ramach Wieloletniego programu na rzecz przedsiębiorstw i  przedsiębiorczości (MAP), na podstawie niezależnych ocen za najlepszą praktykę uznano podejście rynkowe oraz realizację tych instrumentów za pośrednictwem EFI. Działania te będą za­ tem kontynuowane i zostaną wprowadzone w nowym programie.

L 78/100 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ 01 04 — OPERACJE I INSTRUMENTY FINANSOWE (ciąg dalszy)

01 04 04 (ciąg dalszy)

Wspólnotowe instrumenty finansowe na rzecz MŚP ułatwią zapewnienie kapitału na rozruch oraz kapitału wczesnego etapu rozwoju na rzecz innowacyjnych nowych i od niedawna działających przedsiębiorstw. Instrument na rzecz szybko rozwijających się innowacyjnych MŚP (GIF) opiera się na podziale ryzyka i korzyści inwestorów na niepublicznym rynku kapitałowym (private equity), gwarantując lepszy dopływ kapitału na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw. Instrumenty GIF przyczynią się do wzrostu dostępności kapitału dla innowacyjnych MŚP w fazie rozruchu oraz we wczesnej fazie rozwoju, stanowiąc niezbędny wkład umożliwiający dalsze finansowanie ułatwiające tym przedsiębiorstwom wprowadze­ nie produktów i usług na rynek oraz kontynuowanie działań w zakresie badań i rozwoju. System Gwarancyjny dla MŚP w dalszym ciągu będzie zapewniać gwarancje wzajemne i współgwarancje obejmujące systemy gwarancyjne w kwalifikujących się krajach oraz gwarancje bezpośrednie dla pośredników finansowych. Ukierunkowany będzie na likwidowanie nieprawidłowości na rynku w zakresie: (i) dostępu MŚP o dużym potencjale wzrostu do pożyczek (lub podob­ nych instrumentów, np. leasingu); (ii) udzielania mikrokredytów; oraz (iii) dostępu do kapitału lub quasi-kapitałowych instru­ mentów inwestycyjnych. Nowy element sekurytyzacji (iv) zapewni MŚP dodatkowe finansowanie dłużne w  ramach odpowiednich ustaleń z zainteresowanymi instytucjami w sprawie podziału ryzyka. Program rozwijania możliwości będzie służył wspieraniu zdolność pośredników finansowych do koncentrowania się na do­ datkowych aspektach inwestycyjnych i  technologicznych. Zostaną podjęte również działania ułatwiające finansowanie MŚP w krajach, w których pośrednictwo bankowe jest na znacznie niższym poziomie w porównaniu ze średnią w Unii Europejskiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 40 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.