Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 41

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 41

Strona 41 z 113

Do środków ujętych w tym artykule należy dodać wkład państw EFTA (1) wynikający z Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołu 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą z wkładów państw EFTA wy­ mienionych zgodnie artykułem 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzenia finansowego stanowią podstawę udostępnienia odpowiednich środków oraz wykonania w  ramach załącznika  V  do niniejszej części zesta­ wienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi integralną część budżetu ogólnego. Wszelkie dochody pochodzące z wkładów krajów kandydujących, a w stosownych przypadkach, również potencjalnych kra­ jów kandydujących z Bałkanów Zachodnich, na udział tych krajów w programach wspólnotowych, ujęte w pozycji 6 0 3 1 ogól­ nego zestawienia dochodów, mogą stanowić podstawę do udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzenia finansowego. Każdy dochód pochodzący z wkładów osób trzecich, uwzględniony w pozycji 6 0 3 3 zestawienia dochodów, może stanowić podstawę do udostępnienia dodatkowych środków, które zostaną wprowadzone w niniejszej pozycji, zgodnie z rozporządze­ niem finansowym. Można wykorzystać do 400 000 EUR na rzecz działań popularyzujących, w tym imprez i publikacji. Podstawa prawna Decyzja nr 1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiająca Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007–2013) (Dz.U. L 310 z 9.11.2006, s. 15).

(1)  Z wyjątkiem Szwajcarii.

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/101

TYTUŁ  02 PRZEDSIĘBIORSTWA

L 78/102 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

TYTUŁ 02 PRZEDSIĘBIORSTWA

Cele ogólne — Wsparcie dla europejskiej strategii wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. — Stworzenie warunków trwałej konkurencyjności przemysłu Unii Europejskiej. — Poprawa innowacyjności. — Promowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. — Zarządzanie rynkiem wewnętrznym towarów, z korzyścią dla przemysłu i obywateli Unii Europejskiej. — Wzmocnienie przemysłu kosmicznego i poprawa technologii bezpieczeństwa.

Środki 2009 Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności Nowa kwota Zobowiązania Płatności

Tytuł Rozdział 02 01

Treść

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI PRZED­ SIĘBIORSTWA KONKURENCYJNOŚĆ, POLITYKA PRZEMYSŁOWA, INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ RYNEK WEWNĘTRZNY TOWA­ RÓW I POLITYKI SEKTOROWE WSPÓŁPRACA — PRZESTRZEŃ KOSMICZNA I BEZPIECZEŃSTWO Tytuł 02 — Ogółem

110 810 634

110 810 634

– 1 539 233

– 1 539 233

109 271 401

109 271 401

02 02

156 610 000 142 419 000 251 503 600 661 343 234

144 914 850 136 420 250 207 262 500 599 408 234 – 1 539 233

– 28 300 000

156 610 000 142 419 000 251 503 600

116 614 850 136 420 250 207 262 500 569 569 001

02 03 02 04

– 29 839 233

659 804 001

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/103 KOMISJA

TYTUŁ 02 PRZEDSIĘBIORSTWA

ROZDZIAŁ  02 01  —  WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „PRZEDSIĘBIORSTWA”

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 02 01 02 01 01 Budżet korygujący nr 10

Treść

RF

Środki 2009

Nowa kwota

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI PRZEDSIĘ­ BIORSTWA Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze poli­ tyki Przedsiębiorstwa Artykuł 02 01 01 — Razem 5 67 385 426 (1) 67 385 426 – 1 539 233 – 1 539 233 65 846 193 (1) 65 846 193

02 01 02 02 01 02 01 02 01 02 11

Wydatki na personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie w obszarze polityki Przedsiębiorstwa Personel zewnętrzny Inne wydatki na zarządzanie Artykuł 02 01 02 — Razem 5 5 6 187 732 (2) 6 204 659 (2) 12 392 391 5 4 673 817 (3) 4 673 817 6 187 732 (2) 6 204 659 (2) 12 392 391 4 673 817 (3) 4 673 817

02 01 03

Wydatki na wyposażenie, umeblowanie i usługi w obszarze polityki Przedsiębiorstwa Artykuł 02 01 03 — Razem

02 01 04 02 01 04 01

Wydatki pomocnicze na działania w obszarze polityki Przedsiębiorstwa Funkcjonowanie i rozwój rynku wewnętrznego, zwłaszcza w dziedzinach notyfikacji, certyfikacji i dostosowania przepisów sektorowych — Wydatki na administrację i zarządzanie Standaryzacja i dostosowywanie prawodawstwa — Wydatki na administrację i zarządzanie Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji — Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji — Wydatki na administrację i zarządzanie Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacyjności — Dotacja dla Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji — Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji Artykuł 02 01 04 — Razem

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 41 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.