Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 42

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 42

Strona 42 z 113

1.1 1.1

750 000 160 000

750 000 160 000

02 01 04 02 02 01 04 04

1.1

3 600 000

3 600 000

02 01 04 30

1.1

7 319 000 11 829 000

7 319 000 11 829 000

02 01 05 02 01 05 01 02 01 05 02 02 01 05 03

Wydatki pomocnicze na działania badawcze w obszarze polityki Przedsiębiorstwa Wydatki związane z personelem badawczym Zewnętrzny personel badawczy Inne wydatki na zarządzanie w dziedzinie badań Artykuł 02 01 05 — Razem Rozdział 02 01 — Ogółem 1.1 1.1 1.1 10 200 000 2 100 000 2 230 000 14 530 000 110 810 634 – 1 539 233 10 200 000 2 100 000 2 230 000 14 530 000 109 271 401

(1)  Środki w wysokości 998 523 EUR ujęto w art 40 01 40. (2)  Środki w wysokości 325 670 EUR ujęto w art 40 01 40. (3)  Środki w wysokości 245 990 EUR ujęto w art 40 01 40.

L 78/104 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ 02 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „PRZEDSIĘBIORSTWA” (ciąg dalszy)

02 01 01 

Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki „Przedsiębiorstwa”

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

67 385 426 (1)

(1) Środki w wysokości 998 523 EUR ujęto w art 40 01 40.

– 1 539 233

65 846 193 (1)

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/105 KOMISJA

ROZDZIAŁ  02 02  —  KONKURENCYJNOŚĆ, POLITYKA PRZEMYSŁOWA, INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja Środki 2009 Treść RF Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

02 02

KONKURENCYJNOŚĆ, POLITY­ KA PRZEMYSŁOWA, INNOWA­ CJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji — Program na rzecz przedsiębior­ czości i innowacji Artykuł 02 02 01 — Razem

02 02 01

1.1

139 210 000 139 210 000

125 951 950 125 951 950

– 28 300 000 – 28 300 000

139 210 000 139 210 000

97 651 950 97 651 950

02 02 02

Uzupełnienie prac związanych z konkurencyjnością, innowacyjnością i przedsiębiorczością Uzupełnienie prac nad polityką konkurencyjności przemysłowej Unii Europejskiej Dokończenie i uzupełnienie prac nad programem na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, w szczególności na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) Artykuł 02 02 02 — Razem

02 02 02 01

1.1

3 100 000

2 991 900

3 100 000

2 991 900

02 02 02 02

1.1

p.m. 3 100 000

1 000 000 3 991 900

p.m. 3 100 000

1 000 000 3 991 900

02 02 03

Poprawa warunków środowiska gospodarczego małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) Konsolidacja rynku wewnętrznego — Projekt pilotażowy Współpraca i tworzenie sieci małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w nowym otoczeniu finansowym Projekt pilotażowy — Przekazywanie kompetencji poprzez system mentorski w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) Program Erasmus dla młodych przedsiębiorców Działanie przygotowawcze — program Erasmus dla młodych przedsiębiorców

02 02 03 01

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

02 02 03 02

1.1

p.m.

1 500 000

p.m.

1 500 000

02 02 03 03

1.1

p.m.

750 000

p.m.

750 000

02 02 03 04

1.1

p.m.

1 000 000

p.m.

1 000 000

02 02 03 05

1.1

5 000 000

2 100 000

5 000 000

2 100 000

L 78/106 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ 02 02 — KONKURENCYJNOŚĆ, POLITYKA PRZEMYSŁOWA, INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 02 02 03 06

Środki 2009 Treść RF Zobowiązania Płatności

Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności

Nowa kwota Zobowiązania Płatności

Działanie przygotowawcze — zharmonizowane normy i proce­ sy w e-biznesie dla MŚP reprezen­ tujących wzajemnie powiązane 1.1 sektory przemysłowe Artykuł 02 02 03 — Razem

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 42 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.