Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 44

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 44

Strona 44 z 113

Działania związane z innowacjami ekologicznymi mogą obejmować wsparcie wdrażania technologii środowiskowych i działań na rzecz innowacji ekologicznych; budowanie sieci i grup innowacji ekologicznych, publiczno-prywatnych spółek w zakresie innowacji ekologicznych oraz rozwijanie innowacyjnych usług gospodarczych, ułatwianie lub wspieranie innowacji ekologicz­ nych; udoskonalenie sieci innowacji ekologicznych; ułatwianie lub wspieranie innowacji ekologicznych; wspieranie nowego i  zintegrowanego podejścia do innowacji ekologicznych w  takich dziedzinach, jak zarządzanie środowiskiem i  przyjazne dla środowiska projektowanie produktów, procesów i usług, uwzględniając ich cały cykl życia.

L 78/108 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ 02 02 — KONKURENCYJNOŚĆ, POLITYKA PRZEMYSŁOWA, INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (ciąg dalszy)

02 02 01 (ciąg dalszy)

Wspólnota zapewni wsparcie dla projektów związanych z pierwszymi zastosowaniami bądź powielaniem w warunkach ryn­ kowych innowacyjnych lub dotyczących innowacji ekologicznych technik, produktów lub praktyk istotnych dla Wspólnoty, które zostały już z  powodzeniem zademonstrowane od strony technicznej, lecz ze względu na pozostałe ryzyko nie zdołały jeszcze znacząco wejść na rynek. Przeznaczone będą do promowania ich szerszego stosowania w państwach uczestniczących i ułatwiania ich wchodzenia na rynek. Do środków wprowadzonych w ramach niniejszego artykułu należy dodać wkłady państw EFTA wynikające z Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołu 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą z wkła­ dów państw EFTA wymienionych zgodnie z artykułem 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) roz­ porządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i  są podstawą do udostępnienia odpowiednich środków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi in­ tegralną część budżetu ogólnego. Wszelkie dochody pochodzące z wkładów krajów kandydujących, a w stosownych przypadkach również potencjalnych krajów kandydujących z Bałkanów Zachodnich, na udział tych krajów w programach wspólnotowych, uwzględnione w pozycji 6 0 3 1 zestawienia dochodów, mogą stanowić podstawę do zapewnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozpo­ rządzenia finansowego. Każdy dochód z wkładów osób trzecich wprowadzony w pozycji 6 0 3 3 zestawienia dochodów będzie stanowił podstawę udo­ stępnienia dodatkowych środków, które zostaną wprowadzone w niniejszej pozycji zgodnie z rozporządzeniem finansowym. Wzywa się Komisję o udzielenie informacji na temat już podjętych lub przewidzianych działań, mających na celu przezwycię­ żenie trudności związanych z wykorzystaniem środków. Informacje te powinny zostać przedstawione podczas zbliżających się spotkań trójstronnych. Jest to zgodne ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego i  Komisji w  celu zapewnienia właści­ wego wdrożenia budżetu (Dz.U. C 317 E z 23.12.2006, s. 597). Podstawa prawna Decyzja nr 1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiająca Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007–2013) (Dz.U. L 310 z 9.11.2006, s. 15).

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/109

TYTUŁ  03 KONKURENCJA

L 78/110 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

TYTUŁ 03 KONKURENCJA

Cele ogólne — Ochrona konkurencji na rynku w celu poprawy sytuacji konsumenta w Unii Europejskiej. — Wspieranie wzrostu gospodarczego, zwiększanie zatrudnienia i konkurencyjności. — Promowanie kultury konkurencyjności.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 44 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.