Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 45

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 45

Strona 45 z 113

Tytuł Rozdział 03 01

Treść

Środki 2009 Zobowiązania Płatności

Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności

Nowa kwota Zobowiązania Płatności

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI KONKU­ RENCJA KARTELE, PRZECIWDZIAŁANIE PRAKTYKOM OGRANICZAJĄCYM KONKURENCJĘ I NADUŻYWANIU POZYCJI DOMINUJĄCEJ ORAZ LIBERALIZACJA Tytuł 03 — Ogółem

89 365 444

89 365 444

– 1 639 573

– 1 639 573

87 725 871

87 725 871

03 03

p.m. 89 365 444

p.m. 89 365 444 – 1 639 573 – 1 639 573

p.m. 87 725 871

p.m. 87 725 871

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/111 KOMISJA

TYTUŁ 03 KONKURENCJA

ROZDZIAŁ  03 01  —  WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „KONKURENCJA”

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 03 01

Treść

RF

Środki 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI KON­ KURENCJA Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obsza­ rze polityki „Konkurencja” Artykuł 03 01 01 — Razem

03 01 01

5

71 778 097 (1) 71 778 097

– 1 639 573 – 1 639 573

70 138 524 (1) 70 138 524

03 01 02

Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie wspierające obszar polityki Konkurencja Personel zewnętrzny Inne wydatki na zarządzanie Artykuł 03 01 02 — Razem 5 5 4 920 731 7 426 101 12 346 832 4 920 731 7 426 101 12 346 832

03 01 02 01 03 01 02 11

03 01 03

Wydatki na urządzenia, wyposażenie i usługi w obszarze polityki Konkurencja Artykuł 03 01 03 — Razem Rozdział 03 01 — Ogółem

5

5 240 515 5 240 515 89 365 444 – 1 639 573

5 240 515 5 240 515 87 725 871

03 01 01 

Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki „Konkurencja”

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

71 778 097 (1)

(1) Środki w wysokości 1 063 614 EUR ujęto w art 40 01 40.

– 1 639 573

70 138 524 (1)

(1)  Środki w wysokości 1 063 614 EUR ujęto w art 40 01 40.

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/113

TYTUŁ  04 ZATRUDNIENIE I  SPRAWY SPOŁECZNE

L 78/114 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

TYTUŁ 04 ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE

Cele ogólne — Propagowanie liczniejszego uczestnictwa w rynkach pracy. — Rozwijanie pewnego, zdrowego, sprawiedliwego i wydajnego europejskiego rynku pracy. — Propagowanie integracji społecznej, walki z ubóstwem i modernizacji ochrony socjalnej. — Zapewnianie równych szans dla wszystkich. — Upowszechnianie spójności gospodarczej i społecznej.

Środki 2009 Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności Nowa kwota Zobowiązania Płatności

Tytuł Rozdział 04 01

Treść

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI ZA­ TRUDNIENIE I SPRAWY SPO­ ŁECZNE EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZ­ NY PRACA W EUROPIE — DIALOG SPOŁECZNY I MOBILNOŚĆ ZATRUDNIENIE, SOLIDARNOŚĆ SPOŁECZNA I RÓWNOŚĆ PŁCI EUROPEJSKI FUNDUSZ DOSTO­ SOWANIA DO GLOBALIZACJI (EGF) INSTRUMENT POMOCY PRZEDAKCESYJNEJ (IPA) — ROZ­ WÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

101 239 036

101 239 036

– 1 396 197

– 1 396 197

99 842 839

99 842 839

04 02 04 03 04 04 04 05

10 793 147 498 10 846 400 000 68 426 000 147 220 000 62 884 125 124 304 000

10 793 147 498 10 846 400 000 68 426 000 147 220 000 62 884 125 124 304 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

04 06

76 900 000

66 890 250 – 1 396 197

76 900 000

66 890 250

Tytuł 04 — Ogółem 11 186 932 534 11 201 717 411

– 1 396 197 11 185 536 337 11 200 321 214

24.3.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 45 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.