Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 47

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 47

Strona 47 z 113

— Wkład w zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, w szczególności poprzez pomoc dla sektora rolnictwa w dostosowaniu się do nowych wyzwań, poprzez ochronę środowiska i wsi, zwłaszcza w kontekście zmian klimatu, oraz poprawę jakości życia na obszarach wiejskich, przy jednoczesnym wspieraniu rozwoju i tworzeniu miejsc pracy na wsi. — Wspieranie europejskiego sektora rolnictwa w handlu światowym.

Tytuł Rozdział 05 01

Treść

Środki 2009 Zobowiązania Płatności

Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności

Nowa kwota Zobowiązania Płatności

WYDATKI ADMINISTRA­ CYJNE W OBSZARZE POLITYKI ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH INTERWENCJE NA RYN­ KACH ROLNYCH POMOC BEZPOŚREDNIA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH ŚRODKI PRZEDAKCESYJ­ NE W DZIEDZINIE ROL­ NICTWA ORAZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH MIĘDZYNARODOWE ASPEKTY OBSZARU PO­ LITYKI ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH KONTROLA WYDAT­ KÓW ROLNYCH STRATEGIA I KOORDY­ NACJA POLITYKI W OB­ SZARZE POLITYKI ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

133 382 202 3 409 523 325 37 779 000 000 14 245 418 209

133 382 202 3 409 523 325 37 779 000 000 10 156 120 846

– 2 173 288 – 121 800 000

– 2 173 288 – 121 800 000

131 208 914 3 287 723 325 37 779 000 000

131 208 914 3 287 723 325 37 779 000 000 8 033 920 846

05 02 05 03 05 04 05 05

– 263 040 000

– 2 122 200 000

13 982 378 209

121 500 000

340 825 000

121 500 000

340 825 000

05 06

6 260 000 – 458 500 000

6 260 000 – 458 500 000

6 260 000 – 458 500 000

6 260 000 – 458 500 000

05 07 05 08

43 639 000

40 206 000 51 406 817 373 – 387 013 288 – 2 246 173 288

43 639 000 54 893 209 448

40 206 000 49 160 644 085

Tytuł 05 — Ogółem 55 280 222 736

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/119 KOMISJA

TYTUŁ 05 ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZDZIAŁ  05 01  —  WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH”

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 05 01

Treść

RF

Środki 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI ROL­ NICTWO I ROZWÓJ OBSZA­ RÓW WIEJSKICH Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obsza­ rze polityki Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich Artykuł 05 01 01 — Razem

05 01 01

5

95 143 362 (1) 95 143 362

– 2 173 288 – 2 173 288

92 970 074 (1) 92 970 074

05 01 02

Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie w obszarze polityki Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich Personel zewnętrzny Inne wydatki na zarządzanie Artykuł 05 01 02 — Razem 5 5 3 808 203 11 565 225 15 373 428 3 808 203 11 565 225 15 373 428

05 01 02 01 05 01 02 11

05 01 03

Wydatki na urządzenia, wyposażenie i usługi w obszarze polityki Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich Artykuł 05 01 03 — Razem

5

6 946 412 6 946 412

6 946 412 6 946 412

05 01 04

Wydatki pomocnicze na działania w obszarze polityki Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich Europejski Fundusz Gwarancji Rolnej (EFGR) — Nieoperacyjna pomoc techniczna Środki przedakcesyjne w dziedzinie rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich — Wydatki na administrację i zarządzanie

05 01 04 01

2

9 019 000

9 019 000

05 01 04 03

4

200 000

200 000

(1)  Środki w wysokości 1 409 843 EUR ujęto w art 40 01 40.

L 78/120 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ 05 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH” (ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 05 01 04 04

Treść

RF

Środki 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

Europejski Fundusz Rolny Roz­ woju Obszarów Wiejskich (EFR­ ROW) — Nieoperacyjna pomoc techniczna Pilotażowy projekt mający na celu opracowanie badania wykonalno­ ści na temat wprowadzenia fun­ duszu zabezpieczającego w sektorze owoców i warzyw — Wydatki na administrację i zarzą­ dzanie Zrównoważone rolnictwo oraz ochrona gleby przez stosowanie uproszczonych metod uprawy KEMW (Konwencja Europy mias­ ta i wsi) Artykuł 05 01 04 — Razem

2

6 200 000

6 200 000

05 01 04 07

2

p.m.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 47 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.