Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 5

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 5

Strona 5 z 113

, ze zmianami wynikającymi z BK nr 1–10/2009. (2) Liczby w tej kolumnie odpowiadają liczbom w budżecie na 2008 r. (Dz.U. L 71 z 14.3.2008, s. 1), ze zmianami wynikającymi z budżetów korygujących nr 1–10/2008. (3) Zasoby własne w budżecie na 2009 r. są określone na podstawie prognoz budżetowych przyjętych na 145. posiedzeniu Komitetu Doradczego ds. Zasobów Własnych w dniu 12 maja 2009 r. (4) Art. 268 akapit trzeci Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską brzmi:„Budżet powinien być zrównoważony w odniesieniu do dochodów i wydatków”.

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/7

TABELA 1 Obliczenie ograniczenia zharmonizowanych podstaw podatku od wartości dodanej (VAT) zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. b) decyzji 2007/436/WE, Euratom

1 % dochodu na­ rodowego brutto pomnożony przez stopę ograniczenia (4) Państwa członkow­ skie o ograniczonej podstawie VAT (6)

Państwo członkowskie

1 % nieograniczo­ nej podstawy VAT (1)

1 % dochodu na­ rodowego brutto (2)

Stopa ograniczenia (w %) (3)

1 % ograniczonej podstawy VAT (1) (5)

Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo Ogółem

1 414 399 000 188 567 000 664 448 000 978 248 000 10 543 061 000 83 527 000 758 558 000 1 319 536 000 5 364 783 000 8 980 370 000 6 666 886 000 160 294 000 77 687 000 140 804 000 203 816 000 402 937 000 44 111 000 2 820 730 000 1 231 562 000 1 752 507 000 979 603 000 494 369 000 194 330 000 276 248 000 789 353 000 1 242 924 000 7 225 111 000 54 998 769 000

3 366 925 000 336 984 000 1 255 850 000 2 361 997 000 23 873 559 000 137 713 000 1 393 015 000 2 353 055 000 10 282 454 000 19 214 436 000 14 861 178 000 168 482 000 195 331 000 282 482 000 280 413 000 892 976 000 55 058 000 5 783 344 000 2 702 321 000 2 970 415 000 1 542 640 000 1 265 290 000 354 203 000 658 127 000 1 781 926 000 2 852 008 000 14 704 913 000 115 927 095 000

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

1 683 462 500 168 492 000 627 925 000 1 180 998 500 11 936 779 500 68 856 500 696 507 500 1 176 527 500 5 141 227 000 9 607 218 000 7 430 589 000 84 241 000 97 665 500 141 241 000 140 206 500 446 488 000 27 529 000 2 891 672 000 1 351 160 500 1 485 207 500 771 320 000 632 645 000 177 101 500 329 063 500 890 963 000 1 426 004 000 7 352 456 500 57 963 547 500

1 414 399 000 168 492 000 627 925 000 978 248 000 10 543 061 000 68 856 500 696 507 500 1 176 527 500 5 141 227 000 8 980 370 000 6 666 886 000 84 241 000 77 687 000 140 804 000 140 206 500 402 937 000 27 529 000 2 820 730 000 1 231 562 000 1 485 207 500 771 320 000 494 369 000 177 101 500 276 248 000 789 353 000 1 242 924 000 7 225 111 000 53 849 830 000 Słowenia Polska Portugalia Malta Luksemburg Cypr Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Bułgaria Republika Czeska

(1) Wykorzystywana podstawa nie przekracza 50 % DNB.

L 78/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

TABELA 2 Podział zasobów własnych z tytułu VAT zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. b) decyzji 2007/436/WE, Euratom (rozdział 1 3)

Jednolita stawka zasobów własnych opartych na VAT (1) (w %) (2) Zasoby własne oparte na VAT wg stawki jednolitej (3) = (1) × (2)

Państwo członkowskie

1 % ograniczonej podstawy VAT (1)

Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo Ogółem

1 414 399 000 168 492 000 627 925 000 978 248 000 10 543 061 000 68 856 500 696 507 500 1 176 527 500 5 141 227 000 8 980 370 000 6 666 886 000 84 241 000 77 687 000 140 804 000 140 206 500 402 937 000 27 529 000 2 820 730 000 1 231 562 000 1 485 207 500 771 320 000 494 369 000 177 101 500 276 248 000 789 353 000 1 242 924 000 7 225 111 000 53 849 830 000

0,300 0,300 0,300 0,300 0,150 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,100 0,225 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,100 0,300

424 319 700 50 547 600 188 377 500 293 474 400 1 581 459 150 20 656 950 208 952 250 352 958 250 1 542 368 100 2 694 111 000 2 000 065 800 25 272 300 23 306 100 42 241 200 42 061 950 120 881 100 8 258 700 282 073 000 277 101 450 445 562 250 231 396 000 148 310 700 53 130 450 82 874 400 236 805 900 124 292 400 2 167 533 300 13 668 391 900

(1) Wyłącznie w odniesieniu do lat 2007–2013 stawka poboru zasobów VAT w przypadku Austrii jest ustalona na poziomie 0,225 %, w przypadku Niemiec na poziomie 0,15 %, a w przypadku Niderlandów i Szwecji na poziomie 0,10 %.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.