Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 51

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 51

Strona 51 z 113

Określając potrzeby budżetowe w  ramach niniejszego rozdziału, przy ustalaniu potrzeb budżetowych odnośnie do artykułu 05 02 08, w szczególności pozycji 05 02 08 03, uwzględniono kwotę 515 000 000 EUR pochodzącą z pozycji 6 7 0 1 ogól­ nego zestawienia dochodów. Kwota ta obejmuje kwotę 331 000 000 EUR przeniesioną z roku 2008 na rok 2009 zgodnie z ar­ t. 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 1605/2002. O ile nie zaznaczono inaczej, do wszystkich artykułów/pozycji budżetowych tego rozdziału ma zastosowanie następująca pod­ stawa prawna. Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1).

05 02 03 

Refundacje do produktów niewyszczególnionych w załączniku 1

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

127 000 000

– 37 300 000

89 700 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów refundacji za zboża wyeksportowane w formie niektórych napojów alkoholo­ wych, zgodnie z art. 13–18 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 oraz art. 162 roporządzenia (WE) nr 1234/2007, jak również refundacji za towary będące produktem przetwarzania zbóż i ryżu, cukru i izoglukozy, mleka odtłuszczonego, masła oraz jaj, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 3448/93. Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (WE) nr  3448/93 z  dnia 6  grudnia 1993  r. ustanawiające zasady handlu mające zastosowanie do nie­ których towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych (Dz.U. L 318 z 20.12.1993, s. 18). Rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (Dz.U. L 270 z 21.10.2003, s. 78).

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/127 KOMISJA

ROZDZIAŁ 05 02 — INTERWENCJE NA RYNKACH ROLNYCH (ciąg dalszy)

05 02 04 

Programy żywnościowe Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (WE) nr 3730/87 z dnia 10 grudnia 1987 r. ustanawiające ogólne zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wyznaczonych organizacji, celem rozdysponowania jej pomiędzy osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie (Dz.U. L 352 z 15.12.1987, s. 1). Rozporządzenie Rady (WE) nr 1292/96 z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie polityki pomocy żywnościowej i zarządzania po­ mocą żywnościową oraz działań specjalnych w celu wspierania bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 166 z 5.7.1996, s. 1).

05 02 04 01 

Programy dla osób poszkodowanych

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

500 000 000

– 22 100 000

477 900 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na dostawy żywności z zapasów interwencyjnych i produktów pozyskanych na rynku wspólnotowym dla wyznaczonych organizacji w celu dystrybucji wśród osób najbardziej potrzebujących we Wspól­ nocie, zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 3730/87 oraz art. 27 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (WE) nr 3730/87 z dnia 10 grudnia 1987 r. ustanawiające ogólne zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wyznaczonych organizacji, celem rozdysponowania jej pomiędzy osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie (Dz.U. L 352 z 15.12.1987, s. 1).

05 02 05 

Cukier Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (Dz.U. L 178 z 30.6.2001, s. 1). Rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (Dz.U. L 58 z 28.2.2006, s. 1).

05 02 05 08 

Środki w odniesieniu do składowania cukru

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

5 000 000

– 35 200 000

– 30 200 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów technicznych i finansowych wynikających ze skupu przez magazyny publiczne i innych kosztów związanych z publicznym przechowywaniem (dotyczy to głównie różnicy między wartością księgową a war­ tością sprzedaży) oraz amortyzacji niedawno utworzonych zapasów zgodnie  z  art.  18 ust.  2 i  3 rozporządzenia (WE) nr 318/2006, art. 10 i 13 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 oraz rozporządzenia (WE) nr 1290/2005. Środki te są również przeznaczone na pomoc na prywatne przechowywanie zgodnie z  art.  18 ust.  1 rozporządzenia (WE) nr 318/206, art. 31 i 32 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 i rozporządzenia (WE) nr 1290/2005.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 51 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.