Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 52

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 52

Strona 52 z 113

L 78/128 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ 05 02 — INTERWENCJE NA RYNKACH ROLNYCH (ciąg dalszy)

05 02 11  05 02 11 01 

Inne produkty/środki sektora roślinnego Susz paszowy

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

145 000 000

– 18 400 000

126 600 000

Uwagi Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów pomocy produkcyjnej dla suszu paszowego. Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (WE) nr  603/95 z  dnia 21  lutego 1995  r. w  sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego (Dz.U. L 63 z 21.3.1995, s. 1). Rozporządzenie Rady (WE) nr 1786/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego (Dz.U. L 270 z 21.10.2003, s. 114). 05 02 11 04  POSEI (z wyjątkiem pomocy bezpośredniej oraz MARE 11 02 03)

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

235 000 000

– 8 800 000

226 200 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie: — wydatków w związku z wdrażaniem POSEI i prawodawstwa dotyczącego wysp na Morzu Egejskim, — dotacji do ryżu wspólnotowego dostarczanego do zamorskiego departamentu Francji Reunion, zgodnie z art. 5 rozporzą­ dzenia Rady (WE) nr 1785/2003. Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2019/93 z dnia 19 lipca 1993 r. wprowadzające szczególne środki dla mniejszych wysp Mo­ rza Egejskiego dotyczące niektórych produktów rolnych (Dz.U. L 184 z 27.7.1993, s. 1). Rozporządzenie Rady (WE) nr  1452/2001 z  dnia 28  czerwca 2001  r. wprowadzające szczególne środki dla niektórych pro­ duktów rolnych z francuskich departamentów zamorskich, zmieniające dyrektywę 72/462/EWG i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 525/77 i (EWG) nr 3763/91 (Poseidom) (Dz.U. L 198 z 21.7.2001, s. 11). Rozporządzenie Rady (WE) nr  1453/2001 z  dnia 28  czerwca 2001  r. wprowadzające szczególne środki dla niektórych pro­ duktów rolnych z Azorów i Madery oraz uchylające rozporządzenie (EWG) nr 1600/92 (Poseima) (Dz.U. L 198 z 21.7.2001, s. 26). Rozporządzenie Rady (WE) nr  1454/2001 z  dnia 28  czerwca 2001  r. wprowadzające szczególne środki dla niektórych pro­ duktów rolnych z Wysp Kanaryjskich oraz uchylające rozporządzenie (EWG) nr 1601/92 (Poseican) (Dz.U. L 198 z 21.7.2001, s. 45). Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr  2019/93, (WE) nr  1452/2001, (WE) nr  1453/2001, (WE) nr  1454/2001, (WE) nr  1868/94, (WE) nr  1251/1999, (WE) nr  1254/1999, (WE) nr  1673/2000, (EWG) nr  2358/71 oraz (WE) nr  2529/2001 (Dz.U.  L  270 z 21.10.2003, s. 1). Rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (Dz.U. L 270 z 21.10.2003, s. 96), uchylone rozporządzeniem (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1). Rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej (Dz.U. L 42 z 14.2.2006, s. 1).

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/129 KOMISJA

ROZDZIAŁ  05 04  —  ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja Środki 2009 Treść RF Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

05 04

ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH Rozwój obszarów wiej­ skich finansowany z Sekcji Gwarancji EFOGR — Okres programowania 2000–2006

05 04 01

05 04 01 14 Rozwój obszarów wiej­

skich finansowany z Sek­ cji Gwarancji EFOGR — Okres programowania 2000–2006 Artykuł 05 04 01 — Razem

2

p.m.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 52 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.