Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 55

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 55

Strona 55 z 113

686 889 641

– 249 400 000

p.m.

437 489 641

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie zobowiązań związanych z celem 1 w ramach EFOGR (Sekcja Orientacji) pozostałych do uregulowania z okresu programowania 2000–2006. Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europej­ skiego Funduszu Orientacji i  Gwarancji Rolnej (EFOGR), zmieniające i  uchylające niektóre rozporządzenia (Dz.U.  L  160 z 26.6.1999, s. 80). Rozporządzenie Rady (WE) nr 1258/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz.U. L 160 z 26.6.1999, s. 103). Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy struk­ turalnych (Dz.U. L 161 z 26.6.1999, s. 1).

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/133 KOMISJA

ROZDZIAŁ 05 04 — ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH (ciąg dalszy)

05 04 02 (ciąg dalszy)

05 04 02 06 

Zakończenie programu Leader (2000–2006)

Środki 2009 Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności Nowa kwota Zobowiązania Płatności

p.m.

139 000 000

– 98 400 000

p.m.

40 600 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie przez inicjatywę Wspólnoty Leader+ zobowiązań pozostałych do uregulowania z okre­ su programowania 2000–2006. Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europej­ skiego Funduszu Orientacji i  Gwarancji Rolnej (EFOGR), zmieniające i  uchylające niektóre rozporządzenia (Dz.U.  L  160 z 26.6.1999, s. 80). Rozporządzenie Rady (WE) nr 1258/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz.U. L 160 z 26.6.1999, s. 103). Odnośne akty prawne Obwieszczenie Komisji do państw członkowskich z dnia 14 kwietnia 2000 r. ustanawiające wytyczne inicjatywy Wspólnoty na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (Leader+) (Dz.U. C 139 z 18.5.2000, s. 5). 05 04 04  Przejściowy instrument finansowania rozwoju obszarów wiejskich w ramach Sekcji Gwarancji EFOGR w nowych państwach członkowskich — Zakończenie programów (2004–2006)

Środki 2009 Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności Nowa kwota Zobowiązania Płatności

p.m.

182 000 000

– 111 200 000

p.m.

70 800 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na uregulowanie zobowiązań z okresu programowania 2004–2006. Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europej­ skiego Funduszu Orientacji i  Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz zmieniające i  uchylające niektóre rozporządzenia (Dz.U.  L  160 z 26.6.1999, s. 80). Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowac­ kiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, s. 33), w szczególności jego załącznik II „Lista, o której mowa w art. 20 Aktu przystąpienia”, pkt 6A ust. 26, zmieniony decyzją Rady 2004/281/WE (Dz.U. L 93 z 30.3.2004, s. 1). Rozporządzenie Rady (WE) nr  1290/2005 z  dnia 21  czerwca 2005  r. w  sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1). 05 04 05  Rozwój obszarów wiejskich finansowany z  Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (2007–2013) Uwagi Zgodnie z art. 18 rozporządzenia finansowego każdy dochód uzyskany na podstawie artykułu 6 7 1 ogólnego zestawienia do­ chodów może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków w ramach dowolnej pozycji niniejszego artykułu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 55 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.