Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 56

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 56

Strona 56 z 113

L 78/134 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ 05 04 — ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH (ciąg dalszy)

05 04 05 (ciąg dalszy)

Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (WE) nr  1290/2005 z  dnia 21  czerwca 2005  r. w  sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1). Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 1). Rozporządzenie Rady (WE) nr 378/2007 z dnia 27 marca 2007 r. ustanawiające zasady dobrowolnej modulacji płatności bez­ pośrednich przewidzianych w  rozporządzeniu (WE) nr  1782/2003 oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr  1290/2005 (Dz.U. L 95 z 5.4.2007, s. 1). 05 04 05 01  Programy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Środki 2009 Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności Nowa kwota Zobowiązania Płatności

14 223 504 584

9 135 331 205

– 249 840 000

– 1 650 000 000

13 973 664 584

7 485 331 205

Uwagi Środki te przeznaczone są na sfinansowanie programów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w  latach 2007–2013 z  Euro­ pejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Ze środków na zobowiązania ogółem w tej pozycji kwota 1 305 700 000 EUR wynika z obowiązkowej modulacji zgodnie z ar­ t.  10 rozporządzenia Rady (WE) nr  1782/2003 z  dnia 29  września 2003  r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w  ramach wspólnej polityki rolnej i  ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników (Dz.U. L 270 z 21.10.2003, s. 1). Ponadto kwota 424 000 000 EUR wynika z dobrowolnej modulacji zgodnie z rozporządze­ niem (WE) nr 378/2007 (Dz.U. L 95 z 5.4.2007, s. 1). Działania w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w ramach wszystkich kierunków będą oceniane wedle bardziej sprecyzowanych wskaźników systemów rolnych i metod produkcji w celu sprostania wyzwaniom związanym ze zmianami klimatycznymi, ochroną wody, różnorodnością biologiczną i energią odnawialną. Zwiększenie środków ma na celu umożliwienie finansowania działań przystosowawczych związanych ze zmianami klimatycz­ nymi, takich jak budowa wałów przeciwpowodziowych oraz podwyższenie grobli chroniących przed podnoszeniem się po­ ziomu mórz, wyhodowanie upraw odpornych na susze, wyselekcjonowanie gatunków leśnych i  metod mniej podatnych na wichury i pożary oraz opracowanie planów przestrzennych i korytarzy pomagających w migracjach gatunków. Zgodnie ze zobowiązaniami UE wynikającymi z traktatu o genetycznych zasobach roślin należy zachęcać do utworzenia w Eu­ ropie otwartej bazy danych dotyczącej tradycyjnych odmian roślin, co umożliwi organizacjom pozarządowym, a także przed­ siębiorstwom prywatnym i  organom publicznym stworzyć, obok krajowych banków genów istniejących w  państwach członkowskich, bank nasion dla tradycyjnych odmian roślin, które są szczególnie cenne pod względem zachowania różnorod­ ności biologicznej w rolnictwie oraz wytwarzania wysokiej jakości produktów spożywczych. Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (WE) nr  1290/2005 z  dnia 21  czerwca 2005  r. w  sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1). Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 1). Rozporządzenie Rady (WE) nr 378/2007 z dnia 27 marca 2007 r. ustanawiające zasady dobrowolnej modulacji płatności bez­ pośrednich przewidzianych w  rozporządzeniu (WE) nr  1782/2003 oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr  1290/2005 (Dz.U. L 95 z 5.4.2007, s. 1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 56 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.