Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 58

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 58

Strona 58 z 113

225 000

225 000

06 01 04 02

1.1

1 000 000

1 000 000

06 01 04 03

1.1

600 000

600 000

06 01 04 04

1.1

3 050 000

3 050 000

(1)  (2)  (3)  (4) 

Środki w wysokości 1 268 582 EUR ujęto w art 40 01 40. Środki w wysokości 244 582 EUR ujęto w art 40 01 40. Środki w wysokości 339 214 EUR ujęto w art 40 01 40. Środki w wysokości 312 520 EUR ujęto w art 40 01 40.

L 78/138 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ 06 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „ENERGIA I TRANSPORT” (ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 06 01 04 05

Treść

RF

Środki 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

Wsparcie finansowe na projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania w dziedzinie transeuropejskiej sieci energetycz­ nej — Wydatki na administrację i zarządzanie 1.1 Energia atomowa — Wydatki na administrację i zarządzanie Bezpieczeństwo i ochrona użyt­ kowników energii i transportu — Wydatki na administrację i zarzą­ dzanie 1.1

790 000 220 000

790 000 220 000

06 01 04 06 06 01 04 07

1.1

90 000

90 000

06 01 04 09

Informacja i komunikacja — Wy­ datki na administrację i zarządza­ 1.1 nie Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji — Inteligentna energia dla Europy — Wydatki na administrację i zarzą­ dzanie 1.1 Program Galileo — Wydatki na administrację i zarządzanie Projekty w dziedzinie energetyki wspomagające naprawę gospo­ darczą — Wydatki na administra­ cję i zarządzanie Agencja Wykonawcza ds. Konku­ rencyjności i Innowacji — Dota­ cja z programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowa­ cji — Program Inteligentna ener­ gia dla Europy 1.1 Transeuropejskie sieci transporto­ we — Agencja wykonawcza 1.1 Agencja Wykonawcza ds. Konku­ rencyjności i Innowacji — Dota­ cja z programu Marco Polo II Artykuł 06 01 04 — Razem 1.1

1 200 000

1 200 000

06 01 04 10

770 000 1 600 000

770 000 1 600 000

06 01 04 12 06 01 04 13

p.m. (1)

p.m. (1)

06 01 04 30

6 676 000 9 794 000

6 676 000 9 794 000

06 01 04 31 06 01 04 32

1.1

1 405 000 27 420 000

1 405 000 27 420 000

06 01 05

Wydatki pomocnicze na działania naukowo-badawcze w obszarze polityki Energia i transport Wydatki związane z personelem naukowo-badawczym Zewnętrzny personel naukowo-badawczy Inne wydatki na zarządzanie w dziedzinie badań Artykuł 06 01 05 — Razem 1.1 1.1 1.1 8 430 000 4 400 000 3 250 000 16 080 000 8 430 000 4 400 000 3 250 000 16 080 000

06 01 05 01 06 01 05 02 06 01 05 03

(1)  Środki w wysokości 1 200 000 EUR ujęto w art 40 01 40.

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/139 KOMISJA

ROZDZIAŁ 06 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „ENERGIA I TRANSPORT” (ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 06 01 06

Treść

RF

Środki 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

Subwencja dla Euratomu na funkcjonowanie Agencji Dostaw Artykuł 06 01 06 — Razem Rozdział 06 01 — Ogółem

5

— — 146 140 351 – 1 955 533

— — 144 184 818

06 01 01 

Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki „Energia i transport”

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

85 610 334 (1)

(1) Środki w wysokości 1 268 582 EUR ujęto w art 40 01 40.

– 1 955 533

83 654 801 (1)

L 78/140 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ  06 02  —  TRANSPORT LĄDOWY, LOTNICZY I MORSKI

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 06 02 Środki 2009 Treść RF Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

TRANSPORT LĄDOWY, LOTNI­ CZY I MORSKI Europejska Agencja Bezpieczeń­ stwa Lotniczego Europejska Agencja Bezpieczeń­ stwa Lotniczego — Dotacja w ra­ mach tytułów 1 i 2 Europejska Agencja Bezpieczeń­ stwa Lotniczego — Dotacja w ra­ mach tytułu 3 Artykuł 06 02 01 — Razem

06 02 01

06 02 01 01

1.1

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 58 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.