Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 60

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 60

Strona 60 z 113

Do środków wprowadzonych w ramach tego artykułu należy dodać wkłady z państw EFTA zgodnie z Porozumieniem o Eu­ ropejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołem 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą z wkła­ dów od państw EFTA wprowadzonych zgodnie z artykułem 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzenia finansowego stanowią dochód i są podstawą do przyznania odpowiednich środków i wdrożenia w ramach za­ łącznika V do tej części rachunku wydatków w tej sekcji, która stanowi integralną część budżetu ogólnego. Podstawa prawna Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie dalszej realizacji euro­ pejskich programów nawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo) (Dz.U. L 196 z 24.7.2008, s. 1).

(1)  Środki w wysokości 390 000 EUR ujęto w pozycji 40 02 41 01.

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/143

TYTUŁ  07 ŚRODOWISKO

L 78/144 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

TYTUŁ 07 ŚRODOWISKO

Cele ogólne Wspólnotowa polityka ochrony środowiska ma następujące cele: — zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska, z uwzględnieniem różnorodności sytuacji w różnych regionach Wspólnoty, — przyczynienie się do wysokiego poziomu życia i  społecznego dobrobytu obywateli poprzez zagwarantowanie warunków, w  których po­ ziom zanieczyszczeń nie wywiera szkodliwego wpływu ani na ludzkie zdrowie, ani na środowisko naturalne, a  także poprzez wspieranie zrównoważonego rozwoju, — wzmacnianie środków na poziomie międzynarodowym na rzecz rozwiązywania regionalnych, międzynarodowych lub globalnych proble­ mów związanych ze środowiskiem; współpraca z krajami trzecimi i z odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi przy dążeniu do re­ alizacji celów związanych ze środowiskiem; wzmocnienie międzynarodowego zarządzania w kontekście zrównoważonego rozwoju, — promowanie i wspieranie wdrażania prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska i włączania wymogów ochrony środowiska do wszyst­ kich pozostałych polityki i działań Wspólnoty Europejskiej, mając na uwadze wspieranie zrównoważonego rozwoju.

Tytuł Rozdział 07 01

Treść

Środki 2009 Zobowiązania Płatności

Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności

Nowa kwota Zobowiązania Płatności

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI ŚRODO­ WISKO KWESTIE GLOBALNE W DZIEDZI­ NIE ŚRODOWISKA WDRAŻANIE POLITYKI I PRA­ WODAWSTWA WSPÓLNOTY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODO­ WISKA OCHRONA LUDNOŚCI NOWE INICJATYWY POLITYCZNE OPARTE NA WSPÓLNOTOWYM PROGRAMIE DZIAŁAŃ W ZA­ KRESIE ŚRODOWISKA NATURAL­ NEGO WYDATKI NA ADMINISTRACJĘ I ZARZĄDZANIE PROGRAMAMI ZAPISANYMI ZGODNIE Z PO­ PRZEDNIM ROZPORZĄDZENIEM FINANSOWYM Tytuł 07 — Ogółem

91 266 617 4 000 000

91 266 617 6 500 000

– 1 323 614

– 1 323 614

89 943 003 4 000 000

89 943 003 6 500 000

07 02 07 03

340 060 000 26 000 000

260 522 150 24 600 000

p.m.

– 15 000 000

340 060 000 26 000 000

245 522 150 24 600 000

07 04 07 05

1 200 000

1 200 000

07 49

— 461 326 617

— 384 088 767 – 1 323 614 – 16 323 614

— 460 003 003

— 367 765 153

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/145 KOMISJA

TYTUŁ 07 ŚRODOWISKO

ROZDZIAŁ  07 01  —  WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „ŚRODOWISKO”

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 07 01

Treść

RF

Środki 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI ŚRO­ DOWISKO Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obsza­ rze polityki Środowisko Artykuł 07 01 01 — Razem

07 01 01

5

57 945 859 (1) 57 945 859

– 1 323 614 – 1 323 614

56 622 245 (1) 56 622 245

07 01 02

Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie wspierające obszar polityki Środowisko Personel zewnętrzny Inne wydatki na zarządzanie Artykuł 07 01 02 — Razem 5 5 5 019 668 (2) 6 291 997 (3) 11 311 665 5 019 668 (2) 6 291 997 (3) 11 311 665

07 01 02 01 07 01 02 11

07 01 03

Wydatki na urządzenia, wyposażenie i usługi w obszarze polityki Środowisko Artykuł 07 01 03 — Razem

5

4 019 093 (4) 4 019 093

4 019 093 (4) 4 019 093

07 01 04

Wydatki pomocnicze na działania w obszarze polityki Środowisko Program LIFE + (Instrument Finansowy na rzecz Środowiska — 2007–2013) — Wydatki na administrację i zarządzanie Instrument Finansowy Ochrony Ludności — Wydatki na administrację i zarządzanie Zakończenie programu LIFE (Instrument Finansowy na rzecz Środowiska — 2000–2006) — Działania poza terytorium Wspólnoty — Wydatki na administrację i zarządzanie Wkład w międzynarodowe przedsięwzięcia w dziedzinie środowiska — Wydatki na administrację i zarządzanie Artykuł 07 01 04 — Razem Rozdział 07 01 — Ogółem

07 01 04 01

2

17 150 000

17 150 000

07 01 04 02

3.2

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 60 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.