Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 63

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 63

Strona 63 z 113

Co najmniej 78 % środków zostanie wykorzystanych na rzecz dotacji na działania w ramach projektów, z czego co najmniej 50 % na projekty wspierające ochronę przyrody i  różnorodności biologicznej. Wspierane finansowo projekty są wybierane w wyniku zaproszenia do składania wniosków. Projekty te leżą w interesie Wspólnoty, są spójne z technicznego i finansowego punktu widzenia, a także są wykonalne i opłacalne. Projekty wspierane poprzez dotacje na działania spełniają jedno z następujących kryteriów w celu zagwarantowania europej­ skiej wartości dodanej i zapobieżenia finansowaniu powtarzalnych działań: — projekty dotyczące sprawdzonych rozwiązań lub projekty demonstracyjne na rzecz wdrażania dyrektywy 79/409/EWG lub dyrektywy 92/43/EWG, lub — projekty innowacyjne lub demonstracyjne dotyczące wspólnotowych celów z  zakresu ochrony środowiska, obejmujące rozwój i rozpowszechnianie sprawdzonych rozwiązań, know-how lub technologii; lub — kampanie informacyjne oraz specjalistyczne szkolenia dla pracowników biorących udział w  działaniach przeciwpożaro­ wych, lub — projekty mające na celu opracowanie i realizację celów Wspólnoty dotyczących zharmonizowanego, wszechstronnego, po­ wszechnego i długoterminowego monitorowania wzajemnego oddziaływania lasów i środowiska naturalnego. Środki wspierane przez program LIFE + obejmują, między innymi: — wsparcie dla niezależnych pozarządowych organizacji o celu niezarobkowym (NGO), które wnoszą wkład do opracowy­ wania i realizacji wspólnotowej polityki ochrony środowiska i prawodawstwa, — wsparcie roli Komisji jako inicjatorki opracowywania i realizacji polityki, poprzez badania i oceny, seminaria i warsztaty z ekspertami i zainteresowanymi podmiotami, sieci i systemy komputerowe, działania informacyjne, publikacje i rozpow­ szechnianie wyników, w tym imprezy, wystawy i inne podobne działania informacyjne. Projekty i środki finansowane przez program LIFE + można realizować dzięki dotacjom lub procedurom zamówień i mogą one obejmować: — opracowania, badania, modelowanie i tworzenie scenariuszy, — monitorowanie, w tym monitorowanie lasów, — pomoc w zakresie budowania potencjału,

L 78/150 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ 07 03 — WDRAŻANIE POLITYKI I PRAWODAWSTWA WSPÓLNOTY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA (ciąg dalszy)

07 03 07 (ciąg dalszy)

— szkolenia, warsztaty i spotkania, w tym szkolenie pracowników biorących udział w inicjatywach mających na celu zapo­ bieganie pożarom lasów, — tworzenie sieci kontaktów oraz platformy poświęcone sprawdzonym rozwiązaniom, — działania informacyjne i  komunikacyjne, w  tym kampanie informacyjne, a  w szczególności kampanie informacyjne po­ święcone pożarom lasów, — demonstracje innowacyjnych rozwiązań politycznych, technologicznych, metodologicznych i instrumentalnych, — wsparcie dla działań operacyjnych organizacji pozarządowych, które przede wszystkim biorą udział w ochronie środowi­ ska i podnoszeniu jego jakości na szczeblu europejskim oraz wnoszą wkład do opracowywania i realizacji wspólnotowej polityki i prawodawstwa, — opracowywanie i utrzymywanie sieci, baz danych i systemów informatycznych i komputerowych, bezpośrednio związa­ nych z wdrażaniem polityki i prawodawstwa Wspólnoty z zakresu ochrony środowiska, zwłaszcza w kontekście poprawy dostępu społeczeństwa do informacji dotyczących środowiska naturalnego. Zostaną sfinansowane wydatki na opracowa­ nie, utrzymanie, działanie oraz wspieranie systemów informatycznych i komputerowych (sprzęt, oprogramowanie i usłu­ gi). Obejmuje to również wydatki związane z zarządzaniem projektem, kontrolą jakości, zapewnieniem bezpieczeństwa, dokumentacją oraz szkoleniami koniecznymi dla wdrożenia tych systemów, — szczególnie w  odniesieniu do zagadnień ochrony przyrody oraz różnorodności biologicznej: gospodarowanie terenami i  gatunkami oraz planowanie terenów, w  tym poprawa ekologicznej spójności sieci Natura 2000, monitorowanie stanu ochrony, w tym — lecz nie wyłącznie — ustanawianie procedur i struktur dla takiego monitorowania, opracowanie i re­ alizacja planów działania z zakresu ochrony gatunków i siedlisk, rozszerzenie sieci Natura 2000 na obszary morskie oraz, w ograniczonej liczbie przypadków, zakup ziemi.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 63 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.