Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 64

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 64

Strona 64 z 113

Zwiększenie środków ma na celu umożliwienie finansowania działań przystosowawczych, które są związane ze zmianami klimatycznymi, takich jak budowa wałów przeciwpowodziowych oraz podwyższenie grobli chroniących przed podnoszeniem się poziomu mórz, wyhodowanie upraw odpornych na susze, wyselekcjonowanie gatunków leśnych i metod mniej podatnych na wichury i pożary oraz opracowanie planów przestrzennych i korytarzy pomagających w migracjach gatunków. Wszelkie dochody pochodzące z wkładów krajów kandydujących, a w stosownych przypadkach również potencjalnych krajów kandydujących z Bałkanów Zachodnich, na udział tych krajów w programach wspólnotowych, ujęte w pozycji 6 0 3 1 ogól­ nego zestawienia dochodów, mogą stanowić podstawę do udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzenia finansowego. Podstawa prawna Rozporządzenie (WE) nr 614/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie instrumentu finanso­ wego na rzecz środowiska (LIFE +) (Dz.U. L 149 z 9.6.2007, s. 1). 07 03 12  Działania związane ze zmianami klimatycznymi

Środki 2009 Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności Nowa kwota Zobowiązania Płatności

p.m. ( )

1

1

p.m.

p.m. ( )

2

p.m.

p.m. ( )

3

p.m.

( ) Środki w wysokości 20 000 000 EUR ujęto w pozycji 40 02 41 01. (2) Środki w wysokości – 20 000 000 EUR ujęto w pozycji 40 02 41 01. (3) Środki w wysokości p.m. EUR ujęto w pozycji 40 02 41 01.

Uwagi Niniejszy artykuł przeznaczony jest na finansowanie działań podejmowanych w  celu łagodzenia zmian klimatycznych i  ich wpływu oraz z myślą o osiągnięciu celów określonych przez UE. Może być również wykorzystana do zapewnienia wsparcia finansowego w  wielu sektorach gospodarczych na środki służące złagodzeniu gospodarczego i środowiskowego oddziaływania związanych z klimatem zjawisk, takich jak ostre susze i powo­ dzie. Jej głównym celem będzie finansowanie zmian w infrastrukturze i metodach produkcji w słabszych sektorach.

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/151

TYTUŁ  08 BADANIA NAUKOWE

L 78/152 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

TYTUŁ 08 BADANIA NAUKOWE

Cele ogólne — Wspieranie inwestycji w badania naukowe i przejście w kierunku gospodarki opartej na wiedzy w celu wzmocnienia konkurencyjności Unii Europejskiej, — poszerzanie bazy naukowo-technicznej europejskiej przestrzeni badawczej oraz udoskonalanie poziomu badań naukowych w Europie po­ przez wzrost konkurencji, łączenie zasobów i synergie transgraniczne, — wzmocnienie otwartego charakteru europejskiej przestrzeni badawczej i zwiększenie jej atrakcyjności oraz maksymalizacja korzyści płyną­ cych ze współpracy międzynarodowej.

Środki 2009 Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności Nowa kwota Zobowiązania Płatności

Tytuł Rozdział 08 01

Treść

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI BADA­ NIA NAUKOWE WSPÓŁPRACA — ZDROWIE WSPÓŁPRACA — ŻYWNOŚĆ, ROLNICTWO I RYBOŁÓWSTWO I BIOTECHNOLOGIA WSPÓŁPRACA — NANONAUKI, NANOTECHNOLOGIE, MATERIA­ ŁY I NOWE TECHNOLOGIE PRO­ DUKCYJNE WSPÓŁPRACA — ENERGIA WSPÓŁPRACA — ŚRODOWISKO (W TYM ZMIANY KLIMATYCZ­ NE) WSPÓŁPRACA — TRANSPORT (W TYM AERONAUTYKA) WSPÓŁPRACA — NAUKI SPOŁECZNO-EKONOMICZNE I HUMANISTYCZNE WSPÓŁPRACA — MECHANIZM FINANSOWANIA OPARTY NA PODZIALE RYZYKA (EBI) POMYSŁY LUDZIE MOŻLIWOŚCI — INFRASTRUK­ TURA NAUKOWO-BADAWCZA BADANIA NA RZECZ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (MŚP) MOŻLIWOŚCI — REGIONY WIE­ DZY MOŻLIWOŚCI — POTENCJAŁ NAUKOWO-BADAWCZY MOŻLIWOŚCI — NAUKA W SPOŁECZEŃSTWIE MOŻLIWOŚCI — DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY MIĘ­ DZYNARODOWEJ

298 366 451 681 120 000

298 366 451 438 000 000

– 207 083

– 207 083

298 159 368 681 120 000

298 159 368 438 000 000

08 02 08 03

203 784 000

109 019 000

203 784 000

109 019 000

08 04

420 845 000 146 021 000

400 282 750 137 087 750

– 96 216 653

420 845 000 146 021 000

304 066 097 137 087 750

08 05 08 06

219 203 000 342 139 000

204 252 500 321 617 000

– 25 260 000

219 203 000 342 139 000

178 992 500 321 617 000

08 07 08 08

71 878 000

49 202 000

71 878 000

49 202 000

08 09

120 000 000 775 000 000 503 034 000 187 666 000

120 000 000 215 861 000 460 434 000 155 000 000 – 67 430 000

120 000 000 775 000 000 503 034 000 187 666 000

120 000 000 215 861 000 393 004 000 155 000 000

08 10 08 11 08 12 08 13

123 613 000 16 078 000 29 845 000 33 732 000

180 437 700 19 680 000 46 960 650 31 000 000

– 59 500 000

123 613 000 16 078 000 29 845 000 33 732 000

120 937 700 19 680 000 46 960 650 31 000 000

08 14 08 15 08 16 08 17

17 160 000

14 952 000

17 160 000

14 952 000

24.3.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 64 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.