Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 65

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 65

Strona 65 z 113

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/153 KOMISJA

Tytuł Rozdział 08 18

Treść

Środki 2009 Zobowiązania Płatności

Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności

Nowa kwota Zobowiązania Płatności

MOŻLIWOŚCI — MECHANIZM FINANSOWANIA OPARTY NA PODZIALE RYZYKA (EBI) MOŻLIWOŚCI — WSPARCIE DLA SPÓJNEGO OPRACOWY­ WANIA POLITYKI W DZIEDZI­ NIE BADAŃ EURATOM — ENERGIA TERMO­ JĄDROWA EURATOM — ROZSZCZEPIENIE JĄDROWE I OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM ZAKOŃCZENIE WCZEŚNIEJ­ SZYCH PROGRAMÓW RAMO­ WYCH I INNYCH DZIAŁAŃ PROGRAM NAUKOWOBADAWCZY FUNDUSZU BADAŃ W DZIEDZINIE WĘGLA I STALI EUROPEJSKI INSTYTUT INNO­ WACJI I TECHNOLOGII Tytuł 08 — Ogółem

31 500 000

30 000 000

31 500 000

30 000 000

08 19

9 764 000 378 888 000

9 265 000 245 000 000

9 764 000 378 888 000

9 265 000 245 000 000

08 20 08 21

49 255 000

21 500 000

49 255 000

21 500 000

08 22

p.m.

1 354 426 000

– 107 230 000

p.m.

1 247 196 000

08 23

p.m. 5 800 000 4 664 691 451

p.m. 5 800 000 4 868 143 801 – 207 083 – 355 843 736

p.m. 5 800 000 4 664 484 368

p.m. 5 800 000 4 512 300 065

08 24

Uwagi Uwagi te dotyczą wszystkich pozycji budżetowych w tym tytule (z wyjątkiem rozdziału 08 22). Środki te zostaną wykorzystane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1906/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiającym zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i  uczelni wyższych w  działaniach prowadzonych w  ramach siódmego programu ramowego oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007–2013) (Dz.U. L 391 z 30.12.2006, s. 1) i rozporzą­ dzeniem Rady (Euratom) nr 1908/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustanawiającego zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badaw­ czych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej i zasady upowszechniania wyników badań (2007–2011) (Dz.U. L 400 z 30.12.2006, s. 1). Do wszystkich środków ujętych w tym tytule stosuje się taką samą definicję małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), jaką zastosowano dla przekrojowych szczegółowych programów dla MŚP w obrębie tego samego programu ramowego. Ta definicja brzmi następująco: „Spełnia­ jącym wymogi MŚP jest osoba prawna odpowiadająca definicji MŚP zawartej w zaleceniu Komisji 2003/361/WE, która nie jest równocześ­ nie ośrodkiem badawczym, instytutem badań naukowych, organizacją prowadzącą badania kliniczne na zlecenie ani firmą doradczą”. Cała działalność badawcza prowadzona w ramach siódmego programu ramowego będzie prowadzona zgodnie z podstawowymi zasadami etycz­ nymi (zgodnie z art. 6 ust. 1 decyzji nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczącej siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w  zakresie badań, rozwoju technologicznego i  demonstracji (2007–2013) (Dz.U.  L  412 z 30.12.2006, s. 1)), w tym wymogów dotyczących dobrostanu zwierząt. Obejmują one w szczególności zasady określone w art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej oraz w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Szczególną uwagę przywiązuje się do potrzeby wzmocnienia wy­ siłków w celu zwiększenia zaangażowania i roli kobiet w nauce i badaniach naukowych. W stosunku do niniejszych artykułów i pozycji wprowadzono również pewne koszty spotkań naukowych i technologicznych, konferencji, warsztatów i seminariów wysokiego szczebla leżących we wspólnym interesie Europy, a organizowanych przez Komisję, finansowania stu­ diów, dopłat przeznaczonych na nadzorowanie i ocenę programów szczegółowych i programów ramowych oraz finansowania analiz i ocen naukowych i  technologicznych wysokiego szczebla prowadzonych z  ramienia Wspólnoty dla zbadania nowych obszarów badań właści­ wych dla działań Komisji, m.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 65 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.