Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 66

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 66

Strona 66 z 113

in. w kontekście europejskiej przestrzeni badawczej i środków monitorowania i upowszechniania wyników pro­ gramów wraz ze środkami przewidywanymi w poprzednich programach ramowych. Środki te pokrywają również wydatki administracyjne, łącznie z wydatkami na personel (wynikającymi z rozporządzenia pracowniczego i in­ nymi), informacje, publikacje, działalność administracyjną i  techniczną, oraz niektóre inne wydatki dotyczące infrastruktury wewnętrznej związane z osiągnięciem celów narzędzi, których integralną część stanowią, wraz z działaniami i inicjatywami potrzebnymi dla przygoto­ wania i monitorowania strategii RTD Wspólnoty. Dochód z  porozumień o  współpracy pomiędzy Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a  Szwajcarią lub wielostronnych porozumień w dziedzinie rozwoju syntezy jądrowej (EFD) zostanie wprowadzony w pozycji 6 0 1 1 i 6 0 1 2 zestawienia dochodów oraz może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 rozporządzenia finansowego. W przypadku niektórych projektów przewiduje się możliwość uczestnictwa krajów trzecich lub organizacji z krajów trzecich we współpra­ cy europejskiej w dziedzinie badań naukowych i technicznych. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone w pozycji 6 0 1 3 i 6 0 1 5 zestawienia dochodów oraz mogą stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 rozporządzenia finansowego.

L 78/154 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

Dochody pochodzące od krajów biorących udział we współpracy europejskiej w zakresie badań naukowych i technicznych zostaną wpro­ wadzone w pozycji 6 0 1 6 zestawienia dochodów i mogą stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 roz­ porządzenia finansowego. Wszelkie dochody pochodzące z wkładów krajów kandydujących, a w stosownych przypadkach również potencjalnych krajów kandydują­ cych z Bałkanów Zachodnich, na udział tych krajów w programach wspólnotowych, uwzględnione w pozycji 6 0 3 1 zestawienia docho­ dów, mogą stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzenia finansowego. Wszelkie dochody pochodzące z  wkładów podmiotów zewnętrznych związane z  uczestnictwem w  działaniach wspólnotowych zostaną wprowadzone w pozycji 6 0 3 3 zestawienia dochodów oraz mogą stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z ar­ t. 18 rozporządzenia finansowego. Środki dodatkowe zostaną udostępnione zgodnie z artykułem 08 22 04. Aby osiągnąć cel 15 % uczestnictwa MŚP w projektach finansowanych z tych środków, jak to ustanawia rozporządzenie, potrzebne są bar­ dziej ukierunkowane działania. Projekty zakwalifikowane w ramach szczegółowych programów dla MŚP powinny być uprawnione do ko­ rzystania z funduszy w ramach programu o tym samym zakresie tematycznym, jeśli spełniają one konieczne (tematyczne) wymagania.

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/155 KOMISJA

TYTUŁ 08 BADANIA NAUKOWE

ROZDZIAŁ  08 01  —  WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „BADANIA NAUKOWE”

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 08 01

Treść

RF

Środki 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI BADANIA NAUKOWE Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Badania naukowe Artykuł 08 01 01 — Razem

08 01 01

5

9 065 724 (1) 9 065 724

– 207 083 – 207 083

8 858 641 (1) 8 858 641

08 01 02

Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie obszarem polityki Badania naukowe Personel zewnętrzny Inne wydatki na zarządzanie Artykuł 08 01 02 — Razem 5 5 236 859 (2) 807 075 (3) 1 043 934 236 859 (2) 807 075 (3) 1 043 934

08 01 02 01 08 01 02 11

08 01 03

Wydatki na urządzenia, wyposażenie i usługi w obszarze polityki Badania naukowe Artykuł 08 01 03 — Razem

5

628 793 (4) 628 793

628 793 (4) 628 793

08 01 04

Wydatki pomocnicze na działania w obszarze polityki Badania naukowe Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERCEA) Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER — Energia Termojądrowa (F4E) — Wydatki na administrację i zarządzanie

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 66 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.