Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 67

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 67

Strona 67 z 113

08 01 04 30

1.1

32 410 000

32 410 000

08 01 04 31

1.1

31 032 000

31 032 000

08 01 04 40

1.1

28 620 000

28 620 000

08 01 04 41

Wydatki pomocnicze dotyczące wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz ogniw paliwowych i technologii 1.1 wodorowych (FCH) Artykuł 08 01 04 — Razem

2 700 000 94 762 000

2 700 000 94 762 000

(1)  (2)  (3)  (4) 

Środki w wysokości 134 337 EUR ujęto w art 40 01 40. Środki w wysokości 12 466 EUR ujęto w art 40 01 40. Środki w wysokości 42 478 EUR ujęto w art 40 01 40. Środki w wysokości 33 095 EUR ujęto w art 40 01 40.

L 78/156 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ 08 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „BADANIA NAUKOWE” (ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 08 01 05

Treść

RF

Środki 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

Wydatki pomocnicze na działania w obszarze polityki Badania nauko­ we Wydatki związane z personelem naukowo-badawczym Zewnętrzny personel naukowobadawczy Inne wydatki na zarządzanie w dzie­ dzinie badań Artykuł 08 01 05 — Razem Rozdział 08 01 — Ogółem 1.1 1.1 1.1 134 157 000 30 957 000 27 752 000 192 866 000 298 366 451 – 207 083 134 157 000 30 957 000 27 752 000 192 866 000 298 159 368

08 01 05 01 08 01 05 02 08 01 05 03

08 01 01 

Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki „Badania naukowe”

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

9 065 724 (1)

(1) Środki w wysokości 134 337 EUR ujęto w art 40 01 40.

– 207 083

8 858 641 (1)

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/157 KOMISJA

ROZDZIAŁ  08 04  —  WSPÓŁPRACA — NANONAUKI, NANOTECHNOLOGIE, MATERIAŁY I NOWE TECHNOLOGIE PRODUKCYJNE

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 08 04 Środki 2009 Treść RF Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

WSPÓŁPRACA — NANONAUKI, NANOTECHNOLOGIE, MATERIAŁY I NOWE TECHNOLOGIE PRODUK­ CYJNE Współpraca — Nanonauki, nano­ technologie, materiały i nowe tech­ nologie produkcyjne Artykuł 08 04 01 — Razem

08 04 01

1.1

411 245 000 411 245 000

390 682 750 390 682 750

– 96 216 653 – 96 216 653

411 245 000 411 245 000

294 466 097 294 466 097

08 04 02

Współpraca — Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne — Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz ogniw paliwowych i technologii wodorowych (FCH) 1.1 Artykuł 08 04 02 — Razem Rozdział 08 04 — Ogółem

9 600 000 9 600 000 420 845 000

9 600 000 9 600 000 400 282 750 – 96 216 653

9 600 000 9 600 000 420 845 000

9 600 000 9 600 000 304 066 097

08 04 01 

Współpraca — Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne

Środki 2009 Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności Nowa kwota Zobowiązania Płatności

411 245 000

390 682 750

– 96 216 653

411 245 000

294 466 097

Uwagi Działania prowadzone w tej dziedzinie mają pomóc w osiągnięciu krytycznego punktu zdolności potrzebnych do rozwoju i wy­ korzystania wiodących technologii w celu tworzenia w nadchodzących latach produktów, usług i procesów technologicznych bazujących w szczególności na wiedzy i inteligencji, dla uzyskania ekowydajności i redukcji emisji substancji niebezpiecznych do środowiska. Uwzględniono również koszty spotkań, konferencji, warsztatów i seminariów na wysokim szczeblu naukowym lub technolo­ gicznym i będących we wspólnym interesie Europy, a organizowanych przez Komisję, finansowanie badań, dotacji, monitoro­ wania i  oceny programów szczegółowych, a  także finansowanie sekretariatu ISP, finansowanie analiz i  ocen naukowych lub technologicznych wysokiego szczebla naukowego lub technologicznego prowadzonych w  ramach poprzednich programów ramowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 67 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.