Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 68

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 68

Strona 68 z 113

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszego artykułu należy dodać wkłady państw EFTA wynikające z Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołu 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą z wkła­ dów państw EFTA wymienionych zgodnie z artykułem 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) roz­ porządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i  są podstawą do udostępnienia odpowiednich środków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi in­ tegralną część budżetu ogólnego. Podstawa prawna Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramo­ wego Wspólnoty Europejskiej w  zakresie badań, rozwoju technologicznego i  demonstracji (2007–2013) (Dz.U.  L  412 z 30.12.2006, s. 1). Rozporządzenie (WE) nr 1906/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające zasady uczest­ nictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego progra­ mu ramowego oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007–2013) (Dz.U. L 391 z 30.12.2006, s. 1). Decyzja Rady 2006/971/WE z  dnia 19  grudnia 2006  r. dotycząca programu szczegółowego „Współpraca”, wdrażającego si­ ódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (Dz.U. L 400 z 30.12.2006, s. 66; sprostowana w Dz.U. L 54 z 22.2.2007, s. 30).

L 78/158 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ  08 06  —  WSPÓŁPRACA — ŚRODOWISKO (W TYM ZMIANY KLIMATYCZNE)

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 08 06 08 06 01 Środki 2009 Treść RF Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

WSPÓŁPRACA — ŚRODOWISKO (W TYM ZMIANY KLIMATYCZNE) Współpraca — Środowisko (w tym zmiany klimatyczne) Artykuł 08 06 01 — Razem 1.1 216 303 000 216 303 000 201 352 500 201 352 500 – 25 260 000 – 25 260 000 216 303 000 216 303 000 176 092 500 176 092 500

08 06 02

Współpraca — Energia — Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz ogniw paliwowych i technologii wodorowych (FCH) Artykuł 08 06 02 — Razem Rozdział 08 06 — Ogółem

1.1

2 900 000 2 900 000 219 203 000

2 900 000 2 900 000 204 252 500 – 25 260 000

2 900 000 2 900 000 219 203 000

2 900 000 2 900 000 178 992 500

08 06 01 

Współpraca — Środowisko (w tym zmiany klimatyczne)

Środki 2009 Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności Nowa kwota Zobowiązania Płatności

216 303 000

201 352 500

– 25 260 000

216 303 000

176 092 500

Uwagi Badania dotyczące środowiska zawarte w siódmym programie ramowym będą wdrażane w ramach programu „Środowisko” (w tym zmiany klimatyczne). Celem jest propagowanie zrównoważonego zarządzania środowiskiem naturalnym i człowieka oraz jego zasobami poprzez pogłębianie wiedzy na temat interakcji pomiędzy biosferą, ekosystemami i działalnością człowieka, jak również opracowanie nowych technologii, narzędzi i usług w celu zintegrowanego podejścia do ogólnoświatowych kwestii do­ tyczących środowiska. Nacisk zostanie położony na prognozy klimatyczne, dotyczące zmian systemów ekologicznego, lądo­ wego i morskiego, oraz na narzędzia i technologie służące obserwacji, zapobieganiu i łagodzeniu niekorzystnych wpływów na środowisko i  ryzyka, łącznie z  ryzykiem dla zdrowia, jak również ochronę środowiska naturalnego i  będącego wytworem człowieka. Badania w tej dziedzinie przyczynią się do wdrażania międzynarodowych zobowiązań i inicjatyw, takich jak Grupa ds.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 68 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.