Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 69

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 69

Strona 69 z 113

Obser­ wacji Ziemi (GEO). Ponadto badania te wspierać będą potrzeby badawcze wynikające z obecnego i nowego prawodawstwa oraz polityki UE, związanych z nią tematycznych strategii i programów działań na rzecz technologii dla środowiska oraz środowi­ ska i zdrowia. Badania przyczynią się również do postępów technologicznych, które poprawią pozycję rynkową europejskich przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, w dziedzinach takich, jak technologie dla środowiska. Do środków wprowadzonych w ramach niniejszego artykułu należy dodać wkłady państw EFTA wynikające z Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołu 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą z wkła­ dów państw EFTA wymienionych zgodnie z artykułem 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) roz­ porządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i  są podstawą do udostępnienia odpowiednich środków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi in­ tegralną część budżetu ogólnego. Podstawa prawna Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramo­ wego Wspólnoty Europejskiej w  zakresie badań, rozwoju technologicznego i  demonstracji (2007–2013) (Dz.U.  L  412 z 30.12.2006, s. 1). Rozporządzenie (WE) nr 1906/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające zasady uczest­ nictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego progra­ mu ramowego oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007–2013) (Dz.U. L 391 z 30.12.2006, s. 1). Decyzja Rady 2006/971/WE z  dnia 19  grudnia 2006  r. dotycząca programu szczegółowego „Współpraca”, wdrażającego si­ ódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (Dz.U. L 400 z 30.12.2006, s. 66; sprostowana w Dz.U. L 54 z 22.2.2007, s. 30).

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/159 KOMISJA

ROZDZIAŁ  08 11  —  LUDZIE

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 08 11 08 11 01 Środki 2009 Treść RF Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

LUDZIE Ludzie Artykuł 08 11 01 — Razem Rozdział 08 11 — Ogółem 1.1 503 034 000 503 034 000 503 034 000 460 434 000 460 434 000 460 434 000 – 67 430 000 – 67 430 000 – 67 430 000 503 034 000 503 034 000 503 034 000 393 004 000 393 004 000 393 004 000

08 11 01 

Ludzie

Środki 2009 Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności Nowa kwota Zobowiązania Płatności

503 034 000

460 434 000

– 67 430 000

503 034 000

393 004 000

Uwagi W celu zwiększenia europejskich możliwości i osiągnięć w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego oraz w ce­ lu konsolidacji i dalszego rozwoju Europejskiej Przestrzeni Badawczej Europa musi stać się bardziej atrakcyjna dla naukowców. W obliczu rosnącej światowej konkurencji konieczne jest stworzenie w Europie otwartego i konkurencyjnego rynku pracy dla naukowców i różnorodność atrakcyjnych perspektyw dla rozwoju kariery. Wartością dodaną wsparcia udzielonego w  ramach programu „Ludzie” jest promowanie mobilności, zarówno ponadnarodo­ wej, jak i międzysektorowej, znaczny efekt strukturyzujący organizację w całej WE, skuteczność i jakość kształcenia naukow­ ców, aktywny rozwój kariery naukowców, wspólne korzystanie z wiedzy przez naukowców w różnych sektorach i organizacjach badawczych oraz silne zaangażowanie kobiet. Do środków wprowadzonych w ramach niniejszego artykułu należy dodać wkłady państw EFTA wynikające z Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołu 32.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 69 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.