Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 7

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 7

Strona 7 z 113

Udział Zjednoczonego Królestwa w łącznej nieograniczonej podstawie VAT (w %) 2. Udział Zjednoczonego Królestwa w łącznej kwocie wydatków na rzecz państw członkowskich skorygowanych o wydatki związane z rozszerzeniem (w %) 3. (1) – (2) 4. Suma wydatków na rzecz państw członkowskich 5. Wydatki związane z rozszerzeniem (2) = (5a) + (5b) 5a. Wydatki przedakcesyjne 5b. Wydatki związane z art. 4 ust. 1 lit. g) 6. Wydatki na rzecz państw członkowskich skorygowane o wydatki związane z rozszerzeniem = (4) – (5) 7. Początkowa kwota rabatu brytyjskiego = (3) × (6) × 0,66 8. Korzyść dla Zjednoczonego Królestwa (3) 9. Podstawowy rabat brytyjski = (7) – (8) 10. Zyski nadzwyczajne wynikające z tradycyjnych zasobów własnych ( )

4

15,3765 7,1985 8,1780 105 572 261 496 5 923 110 090 3 013 285 010 2 909 825 080 99 649 151 406 5 378 550 722 31 432 569 5 347 118 153 – 31 474 531 5 378 592 685

11. Korekta dla Zjednoczonego Królestwa = (9) – (10)

(1) Dane procentowe w zaokrągleniu. (2) Kwota wydatków związanych z rozszerzeniem odpowiada: i) płatnościom dokonanym w ramach środków na 2003 r. na rzecz 10 nowych państw członkowskich, któ­ re przystąpiły do UE w dniu 1 maja 2004 r., skorygowanym poprzez zastosowanie deflatora PKB UE za lata 2004–2007, oraz płatnościom na rzecz Bułgarii i Rumunii dokonanym w ramach środków na 2006 r., skorygowanym poprzez zastosowanie deflatora PKB UE za rok 2007, oraz ii) sumie wydatków na rzecz tych państw człon­ kowskich, z wyjątkiem płatności bezpośrednich w rolnictwie oraz wydatków związanych z rynkiem, jak również części wydatków na rozwój obszarów wiejskich po­ chodzącej z Sekcji Gwarancji EFOGR. Kwotę tę odejmuje się od sumy wydatków na rzecz państw członkowskich, aby wydatki nieobjęte rabatem przed rozszerzeniem pozostały takimi również po rozszerzeniu. (3) „Korzyść Zjednoczonego Królestwa” odpowiada skutkom, jakie przyniosło temu państwu przejście na ograniczoną podstawę VAT oraz wprowadzenie zasobów wła­ snych opartych na PNB/DNB. (4) Zyski nadzwyczajne odpowiadają zyskom netto Zjednoczonego Królestwa wynikającym ze wzrostu — z 10 % do 25 % z dniem 1 stycznia 2001 r. — wartości pro­ centowej tradycyjnych zasobów własnych (TZW) zatrzymywanej przez państwa członkowskie na pokrycie kosztów ich poboru.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 decyzji 2007/436/WE, Euratom w latach 2007–2013 wkład dodatkowy Zjednoczonego Królestwa wynikający ze zmniejszenia sumy wydatków na rzecz państw członkowskich o wydatki związane z rozszerzeniem, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. g), nie będzie przekraczał 10,5 mld EUR według cen z 2004 r. Odpowiednie dane liczbowe przedstawiono w tabeli poniżej.

Rabat brytyjski = lata 2007–2012 Różnica w kwocie pierwotnej w stosunku do pułapu 10,5 mld EUR (DZW 2007 w stosunku do DZW 2000), w EUR Różnica w cenach bieżących Różnica w cenach stałych na 2004 r.

(A) Rabat brytyjski za 2007 r. (B) Rabat brytyjski za 2008 r. (C) Rabat brytyjski za 2009 r. (D) Rabat brytyjski za 2010 r. (E) Rabat brytyjski za 2011 r. (F) Rabat brytyjski za 2012 r. (G) Suma różnic = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F)

0 – 157 057 452 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy – 157 057 452

0 – 146 241 792 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy – 146 241 792

L 78/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

TABELA 5.2 Korekta nierównowagi budżetowej dla Zjednoczonego Królestwa za rok budżetowy 2005 zgodnie z art. 4 decyzji 2000/597/WE, Euratom (rozdział 3 5)

Opis Współczynnik (1) (%) Kwota

1. Udział Zjednoczonego Królestwa w łącznych nieograniczonych podstawach VAT (w %) 2. Udział Zjednoczonego Królestwa w łącznej kwocie wydatków na rzecz państw członkowskich skorygowanych o wydatki związane z rozszerzeniem (w %) 3.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.