Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 70

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 70

Strona 70 z 113

Dla informacji, kwoty te pochodzą z wkła­ dów państw EFTA wymienionych zgodnie z artykułem 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) roz­ porządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i  są podstawą do udostępnienia odpowiednich środków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi in­ tegralną część budżetu ogólnego. Podstawa prawna Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramo­ wego Wspólnoty Europejskiej w  zakresie badań, rozwoju technologicznego i  demonstracji (2007–2013) (Dz.U.  L  412 z 30.12.2006, s. 1). Rozporządzenie (WE) nr 1906/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające zasady uczest­ nictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego progra­ mu ramowego oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007–2013) (Dz.U. L 391 z 30.12.2006, s. 1). Decyzja Rady 2006/973/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego „Ludzie”, wdrażającego siódmy pro­ gram ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (Dz.U. L 400 z 30.12.2006, s. 252; sprostowana w Dz.U. L 54 z 22.2.2007, s. 91).

L 78/160 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ  08 13  —  BADANIA NA RZECZ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (MŚP)

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 08 13 Środki 2009 Treść RF Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

BADANIA NA RZECZ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (MŚP) Badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) Artykuł 08 13 01 — Razem Rozdział 08 13 — Ogółem 1.1 123 613 000 123 613 000 123 613 000 180 437 700 180 437 700 180 437 700 – 59 500 000 – 59 500 000 – 59 500 000 123 613 000 123 613 000 123 613 000 120 937 700 120 937 700 120 937 700

08 13 01

08 13 01 

Badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

Środki 2009 Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności Nowa kwota Zobowiązania Płatności

123 613 000

180 437 700

– 59 500 000

123 613 000

120 937 700

Uwagi Działania specjalne w dziedzinie MŚP realizowane dla wsparcia konkurencyjności Europy i polityki przedsiębiorczości i inno­ wacyjności mają na celu wsparcie MŚP w Europie w obszarach tradycyjnych lub nowych, w zwiększeniu ich potencjału tech­ nologicznego i  rozwinięciu umiejętność działania w  skali europejskiej i  międzynarodowej. Będzie to stanowiło uzupełnienie badań w poszczególnych priorytetowych obszarach tematycznych. Do środków wprowadzonych w ramach niniejszego artykułu należy dodać wkłady państw EFTA wynikające z Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołu 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą z wkła­ dów państw EFTA wymienionych zgodnie z artykułem 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) roz­ porządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i  są podstawą do udostępnienia odpowiednich środków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi in­ tegralną część budżetu ogólnego. Podstawa prawna Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramo­ wego Wspólnoty Europejskiej w  zakresie badań, rozwoju technologicznego i  demonstracji (2007–2013) (Dz.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 70 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.