Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 71

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 71

Strona 71 z 113

U.  L  412 z 30.12.2006, s. 1). Rozporządzenie (WE) nr 1906/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające zasady uczest­ nictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego progra­ mu ramowego oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007–2013) (Dz.U. L 391 z 30.12.2006, s. 1). Decyzja Rady 2006/974/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego „Możliwości”, wdrażającego siód­ my program ramowy Wspólnoty Europejskiej w  zakresie badań, rozwoju technologicznego i  demonstracji (2007–2013) (Dz.U. L 400 z 30.12.2006, s. 281; sprostowana w Dz.U. L 54 z 22.2.2007, s. 101).

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/161 KOMISJA

ROZDZIAŁ  08 22  —  ZAKOŃCZENIE WCZEŚNIEJSZYCH PROGRAMÓW RAMOWYCH I INNYCH DZIAŁAŃ

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 08 22 Środki 2009 Treść RF Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

ZAKOŃCZENIE WCZEŚNIEJSZYCH PROGRAMÓW RAMOWYCH I IN­ NYCH DZIAŁAŃ Zakończenie programów sprzed 1999 r. Artykuł 08 22 01 — Razem 1.1 — — — — — — — —

08 22 01

08 22 02 08 22 02 01 08 22 02 02

Zakończenie piątego programu ramowego (1998–2002) Zakończenie piątego programu ramowego WE (1998–2002) Zakończenie piątego programu ramowego Euratom (1998–2002) Artykuł 08 22 02 — Razem 1.1 1.1 — — — 21 525 000 p.m. 21 525 000 — — — 21 525 000 p.m. 21 525 000

08 22 03 08 22 03 01

Zakończenie szóstego programu ramowego (2003–2006) Zakończenie szóstego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej (2003–2006) Zakończenie szóstego programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2003–2006) Artykuł 08 22 03 — Razem

1.1

1 283 526 000

– 107 230 000

1 176 296 000

08 22 03 02

1.1

— —

49 375 000 1 332 901 000 – 107 230 000

— —

49 375 000 1 225 671 000

08 22 04

Środki pochodzące ze składek osób trzecich (spoza EOG) na badania naukowe i rozwój technologii Artykuł 08 22 04 — Razem Rozdział 08 22 — Ogółem

1.1

p.m. p.m. p.m.

p.m. p.m. 1 354 426 000 – 107 230 000

p.m. p.m. p.m.

p.m. p.m. 1 247 196 000

08 22 03  08 22 03 01 

Zakończenie szóstego programu ramowego (2003–2006) Zakończenie szóstego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej (2003–2006)

Środki 2009 Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności Nowa kwota Zobowiązania Płatności

1 283 526 000

– 107 230 000

1 176 296 000

Uwagi Środki te mają pokrywać wcześniejsze zobowiązania. Do środków wprowadzonych w  ramach niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA wynikające z  Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołu 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą z wkła­ dów państw EFTA wymienionych zgodnie z artykułem 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) roz­ porządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i  są podstawą do udostępnienia odpowiednich środków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi in­ tegralną część budżetu ogólnego.

L 78/162 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ 08 22 — ZAKOŃCZENIE WCZEŚNIEJSZYCH PROGRAMÓW RAMOWYCH I INNYCH DZIAŁAŃ (ciąg dalszy)

08 22 03 (ciąg dalszy)

08 22 03 01 (ciąg dalszy)

Podstawa prawna Decyzja nr 1513/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 71 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.