Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 72

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 72

Strona 72 z 113

dotycząca szóstego programu ramo­ wego Wspólnoty Europejskiej w  dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i  demonstracji, przyczyniającego się do utwo­ rzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej i innowacji (2002–2006) (Dz.U. L 232 z 29.8.2002, s. 1). Decyzja Rady 2002/834/WE z dnia 30 września 2002 r. przyjmująca szczegółowy program w dziedzinie badań, rozwoju tech­ nologicznego i  demonstracji: „Integrowanie i  wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej” (2002–2006) (Dz.U.  L  294 z 29.10.2002, s. 1). Decyzja Rady 2002/835/WE z dnia 30 września 2002 r. przyjmująca program szczegółowy badań, rozwoju technologicznego i demonstracji: „Strukturyzacja Europejskiej Przestrzeni Badawczej” (2002–2006) (Dz.U. L 294 z 29.10.2002, s. 44). Decyzja nr 1209/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie udziału Wspólnoty w pod­ jętym przez kilka państw członkowskich programie badawczo-rozwojowym mającym na celu rozwijanie nowych interwencji klinicznych w celu zwalczania HIV/AIDS, malarii i gruźlicy w ramach długoterminowego partnerstwa między Europą a krajami rozwijającymi się (Dz.U. L 169 z 8.7.2003, s. 1).

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/163

TYTUŁ  09 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE I  MEDIA

L 78/164 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

TYTUŁ 09 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE I MEDIA

Cele ogólne — Stworzenie jednolitej, innowacyjnej, otwartej i konkurencyjnej przestrzeni dla usług społeczeństwa informacyjnego oraz usług medialnych, która będzie oferowała bezpieczną łączność szerokopasmową po przystępnych cenach, a także bogate i zróżnicowane treści oraz usługi au­ diowizualne; kontynuowanie procesu przejścia na sieci przyszłości i Internet przyszłości, — zwiększenie skali i skuteczności inwestycji Unii Europejskiej w badania naukowe w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz inwestycji służących wprowadzeniu tych technologii, a także kolejne działania na rzecz przezwyciężenia barier dla usług transgranicz­ nych oraz obecnego rozdrobnienia wspólnego rynku, które mogłyby utrudnić podmiotom gospodarczym czerpanie wszystkich korzyści, jakie wspólny rynek oferuje gospodarce cyfrowej, — osiągnięcie zintegrowanego europejskiego społeczeństwa informacyjnego, zapewniającego wzrost gospodarczy i  miejsca pracy w  sposób zgodny ze zrównoważonym rozwojem i stawiającego na pierwszym miejscu lepsze usługi publiczne oraz jakość życia. Uwzględnienie ocze­ kiwań i obaw społeczeństwa związanych ze zmianami w świecie techniki oraz zmianami rynkowymi.

Tytuł Rozdział 09 01

Treść

Środki 2009 Zobowiązania Płatności

Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności

Nowa kwota Zobowiązania Płatności

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI SPOŁE­ CZEŃSTWO INFORMACYJNE I MEDIA i2010 — POLITYKA ŁĄCZNOŚ­ CI ELEKTRONICZNEJ I BEZPIE­ CZEŃSTWO SIECI i2010 — WDRAŻANIE TECH­ NOLOGII TELEINFORMATYCZ­ NYCH (ICT) i2010 — WSPÓŁPRACA — TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE (ICT) MOŻLIWOŚCI — INFRASTRUK­ TURA NAUKOWO-BADAWCZA i2010 — POLITYKA AUDIOWI­ ZUALNA I PROGRAM MEDIA

133 945 271

133 945 271

– 907 315

– 907 315

133 037 956

133 037 956

09 02

20 850 000

22 540 000

20 850 000

22 540 000

09 03

110 300 000

85 600 000

110 300 000

85 600 000

09 04

1 045 830 000 96 806 000 103 530 000

954 500 000 66 869 000 91 200 000 1 354 654 271 – 907 315 – 907 315

1 045 830 000 96 806 000 103 530 000 1 510 353 956

954 500 000 66 869 000 91 200 000 1 353 746 956

09 05 09 06

Tytuł 09 — Ogółem 1 511 261 271

24.3.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 72 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.