Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 74

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 74

Strona 74 z 113

– 907 315

38 813 636 (1)

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/167

TYTUŁ  11 GOSPODARKA MORSKA I  RYBOŁÓWSTWO

L 78/168 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

TYTUŁ 11 GOSPODARKA MORSKA I RYBOŁÓWSTWO

Cele ogólne Ten obszar polityki zawiera wszystkie działania objęte wspólną polityką rybołówstwa znajdującą się w wyłącznej kompetencji Wspólnoty. Do­ tyczy on całokształtu działań związanych z rybołówstwem, a także przetwarzaniem i rozprowadzaniem jego produktów. Obejmuje on również zapewnienie prawidłowego stosowania odpowiednich przepisów prawa wspólnotowego w sektorze rybołówstwa. Ten obszar polityki obejmuje następujące działania operacyjne: wspólna organizacja rynku produktów rybołówstwa, stosunki i  porozumienia z krajami trzecimi oraz organizacjami międzynarodowymi, zarządzanie rybołówstwem, badania naukowe w dziedzinie rybołówstwa, środki struk­ turalne na rzecz rybołówstwa w  ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR), ochrona zasobów rybnych oraz kontrola i  egzekwowanie przepisów. Ponadto istnieje nowe działanie związane z gospodarką morską, wraz z działaniem przygotowawczym na rzecz rozpoczęcia realizacji europejskiej polityki morskiej. Sześćdziesiąt procent środków przeznaczone jest na EFR. Jednakże działania EFR są wdrażane głównie przez państwa członkowskie jako część wspólnego zarządzania.

Środki 2009 Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności Nowa kwota Zobowiązania Płatności

Tytuł Rozdział 11 01

Treść

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI GOSPO­ DARKA MORSKA I RYBOŁÓW­ STWO RYNKI RYBNE RYBOŁÓWSTWO MIĘDZYNARO­ DOWE I PRAWO MORSKIE ZARZĄDZANIE WSPÓLNĄ POLI­ TYKĄ RYBACKĄ BADANIA NAUKOWE W DZIE­ DZINIE RYBOŁÓWSTWA EUROPEJSKI FUNDUSZ RYBACKI (EFR) OCHRONA I WYKORZYSTANIE ŻYWYCH ZASOBÓW WODNYCH ORAZ ZARZĄDZANIE NIMI KONTROLA I EGZEKWOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI RYBOŁÓW­ STWA POLITYKA MORSKA Tytuł 11 — Ogółem

40 796 121 33 500 000 165 030 000 6 700 000 p.m. 630 851 477

40 796 121 36 000 000 162 730 000 5 500 000 7 000 000 479 252 000

– 651 133

– 651 133

40 144 988 33 500 000

40 144 988 36 000 000 162 730 000 5 500 000 7 000 000 366 882 000

11 02 11 03 11 04 11 05 11 06 11 07

– 5 530 000

159 500 000 6 700 000 p.m. – 112 370 000 630 851 477

50 000 000

45 000 000

– 520 000

49 480 000

45 000 000

11 08

51 634 000 6 100 000 984 611 598

33 984 000 6 100 000 816 362 121 – 6 701 133 – 113 021 133

51 634 000 6 100 000 977 910 465

33 984 000 6 100 000 703 340 988

11 09

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/169 KOMISJA

TYTUŁ 11 GOSPODARKA MORSKA I RYBOŁÓWSTWO

ROZDZIAŁ  11 01  —  WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „GOSPODARKA MORSKA I RYBOŁÓWSTWO”

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 11 01

Treść

RF

Środki 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI GO­ SPODARKA MORSKA I RYBO­ ŁÓWSTWO Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obsza­ rze polityki Gospodarka morska i rybołówstwo Artykuł 11 01 01 — Razem

11 01 01

5

28 505 624 (1) 28 505 624

– 651 133 – 651 133

27 854 491 (1) 27 854 491

11 01 02

Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie wspierające obszar polityki Gospodarka morska i rybołówstwo Personel zewnętrzny Inne wydatki na zarządzanie Artykuł 11 01 02 — Razem 5 5 1 535 229 2 839 074 4 374 303 1 535 229 2 839 074 4 374 303

11 01 02 01 11 01 02 11

11 01 03

Wydatki na urządzenia, wyposażenie i usługi w obszarze polityki Gospodarka morska i rybołówstwo Artykuł 11 01 03 — Razem

5

2 081 194 2 081 194

2 081 194 2 081 194

11 01 04

Wydatki pomocnicze na działania w obszarze polityki Gospodarka morska i rybołówstwo Środki strukturalne w sektorze rybołówstwa — Instrument Finansowy Orientacji Rybołówstwa (IFOR) oraz Europejski Fundusz Rybacki (EFR) — Nieoperacyjna pomoc techniczna Bliższy dialog z sektorem rybołówstwa i podmiotami objętymi wspólną polityką rybołówstwa — Wydatki na administrację i zarządzanie Wsparcie dla gospodarki zasobami rybnymi (zbieranie podstawowych danych i rozwój doradztwa naukowego) — Wydatki na administrację i zarządzanie Międzynarodowe umowy w dziedzinie rybołówstwa — Wydatki na administrację i zarządzanie

11 01 04 01

2

850 000

850 000

11 01 04 02

2

200 000

200 000

11 01 04 03

2

325 000

325 000

11 01 04 04

2

1 925 000

1 925 000

(1)  Środki w wysokości 422 399 EUR ujęto w art 40 01 40.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 74 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.