Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 78

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 78

Strona 78 z 113

w sprawie zawarcia Konwencji o zachowaniu żywych za­ sobów morskich Antarktyki (Dz.U. L 252 z 5.9.1981, s. 26)), — NASCO (decyzja Rady 82/886/EWG z dnia 13 grudnia 1982 r. dotycząca zawarcia Konwencji w sprawie ochrony łososia w północnym Oceanie Atlantyckim (Dz.U. L 378 z 31.12.1982, s. 24)), — ICCAT (decyzja Rady 86/238/EWG z  dnia 9  czerwca 1986  r. w  sprawie przystąpienia Wspólnoty do Międzynarodowej konwencji o ochronie tuńczyka atlantyckiego, zmienionej Protokołem załączonym do Aktu końcowego Konferencji Pełno­ mocników Państw-Stron Konwencji, podpisanego w Paryżu dnia 10 lipca 1984 r. (Dz.U. L 162 z 18.6.1986, s. 33)), — NEAFC (decyzja Rady 81/608/EWG z dnia 13 lipca 1981 r. dotycząca zawarcia Konwencji o przyszłej wielostronnej współ­ pracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku (Dz.U. L 227 z 12.8.1981, s. 21)), — Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) (decyzja Rady z dnia 25 listopada 1991 r. w spra­ wie przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa) i organy FAO, Komitet ds. Rybołówstwa na Środkowym i Wschodnim Atlantyku (CECAF) i Komitet ds. Rybołówstwa na Środko­ wym i Zachodnim Atlantyku (WECAFC), — NAFO (rozporządzenie Rady (EWG) nr 3179/78 z dnia 28 grudnia 1978 r. dotyczące zawarcia przez Europejską Wspól­ notę Gospodarczą Konwencji o  przyszłej wielostronnej współpracy w  rybołówstwie na północno-zachodnim Atlantyku (Dz.U. L 378 z 30.12.1978, s. 1)), — IOTC (decyzja Rady 95/399/WE z dnia 18 września 1995 r. w sprawie przystąpienia Wspólnoty do Umowy o utworzeniu Komisji ds. Tuńczyka na Oceanie Indyjskim (Dz.U. L 236 z 5.10.1995, s. 24)), — GFCM (decyzja Rady 98/416/WE z  dnia 16  czerwca 1998  r. w  sprawie przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do Gene­ ralnej Komisji ds. Łowisk w Basenie Morza Śródziemnego (Dz.U. L 190 z 4.7.1998, s. 34)), — SEAFO (Organizacja ds. Rybołówstwa Atlantyku Południowego i  Wschodniego) (South East Atlantic Fisheries Organisa­ tion) (decyzja Rady 2002/738/WE z  dnia 22  lipca 2002  r. w  sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Konwencji w sprawie ochrony i zarządzania zasobami połowowymi w południowo-wschodnim Oceanie Atlantyckim (Dz.U. L 234 z 31.8.2002, s. 39)), — SWAFO (Umowa wielostronna o ochronie fauny i flory morskiej w głębokich wodach morskich Atlantyku Południowego i Zachodniego, mandat negocjacyjny nr 13428/97), — SIOFA (porozumienie w  sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego) (decyzja Rady z  dnia 6  lipca 2006 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia w sprawie połowów na południowym ob­ szarze Oceanu Indyjskiego (Dz.U. L 196 z 18.7.2006, s. 14)), — Komisja Rybołówstwa Pacyfiku Zachodniego i Środkowego (Western Central Pacific Fisheries Commission) (WCPFC, po­ przednio MHLC) (decyzja Rady 2005/75/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie przystąpienia Wspólnoty do Konwen­ cji o  ochronie i  zarządzaniu zasobami rybnymi o  wysokiej migracji w  środkowym i  zachodnim Pacyfiku (Dz.U.  L  32 z 4.2.2005, s. 1)), — Porozumienie w  sprawie Międzynarodowego programu ochrony delfinów (AIDCP) (decyzja Rady 2005/938/WE z  dnia 8  grudnia 2005  r. w  sprawie zatwierdzenia w  imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia w  sprawie Międzynarodo­ wego programu ochrony delfinów (Dz.U. L 348 z 30.12.2005, s. 26)),

L 78/176 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ 11 03 — RYBOŁÓWSTWO MIĘDZYNARODOWE I PRAWO MORSKIE (ciąg dalszy)

11 03 02 (ciąg dalszy)

— Międzyamerykańska Komisja ds. Tuńczyka Tropikalnego (IATTC) (decyzja Rady 2006/539/WE z  dnia 22  maja 2006  r. w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji na rzecz wzmocnienia Międzyamerykańskiej Komisji ds.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 78 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.