Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 79

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 79

Strona 79 z 113

. Tuńczyka Tropikalnego ustanowionej Konwencją pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Republiką Kostaryki z 1949 r. (Dz.U. L 224 z 16.8.2006, s. 22)), — ustalenia dotyczące ochrony i  zarządzania zasobami miecznika na terenie południowo-wschodniego Pacyfiku, mandat negocjacyjny w trakcie, — Regionalna Organizacja ds. Rybołówstwa na Południowym Pacyfiku, mandat negocjacyjny w toku, — konwencja o Cieśninie Beringa. Środki te przeznaczone są na sfinansowanie między innymi: — wydatków wynikających z  obligatoryjnych wkładów Unii Europejskiej do budżetów międzynarodowych organizacji rybołówstwa, — członkostwa Unii Europejskiej w Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), w sekcji rybo­ łówstwa i jej dobrowolnego finansowania. Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 z dnia 22 maja 2006 r. ustanawiające wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdra­ żania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza (Dz.U. L 160 z 14.6.2006, s. 1). 11 03 03  Prace przygotowawcze na rzecz nowych organizacji międzynarodowych w sektorze rybołówstwa i inne nieobowiązkowe skład­ ki na rzecz organizacji międzynarodowych

Środki 2009 Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności Nowa kwota Zobowiązania Płatności

10 100 000

7 800 000

– 2 000 000

8 100 000

7 800 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na finansowanie: — prac przygotowawczych z zakresu nowych międzynarodowych organizacji rybołówstwa (umowa w dziedzinie rybołów­ stwa na południowym Oceanie Indyjskim itd., Regionalna Organizacja ds. Rybołówstwa na Południowym Pacyfiku itd.), — międzynarodowych organizacji ds. rybołówstwa, w których Unia Europejska ma status obserwatora (art. 37 Traktatu o Unii Europejskiej i art. 310 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską): — Międzyamerykańska Komisja ds. Tuńczyka Tropikalnego (IATTC), — Międzynarodowa Komisja ds. Wielorybów (IWC), — Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). — wsparcia dla kontynuacji i wdrożenia niektórych projektów regionalnych, zwłaszcza poprzez wnoszenie wkładu do okre­ ślonych wspólnych międzynarodowych działań kontrolnych i inspekcyjnych. Środki te przeznaczone są również na sfinan­ sowanie programu nadzoru, który będzie przedmiotem negocjacji w Afryce Zachodniej i na zachodnim Pacyfiku. Środki te przeznaczone są na sfinansowanie między innymi: — opłat rejestracyjnych przy spotkaniach międzynarodowych organizacji ds. rybołówstwa, w których Wspólnota Europejska posiada status obserwatora, — wkładów finansowych w związku z przygotowaniami do międzynarodowych organizacji ds. rybołówstwa, będących przed­ miotem zainteresowania Wspólnoty, — wkładów finansowych w prace naukowe prowadzone przez międzynarodowe organizacje ds. rybołówstwa, będące przed­ miotem specjalnego zainteresowania Wspólnoty,

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/177 KOMISJA

ROZDZIAŁ 11 03 — RYBOŁÓWSTWO MIĘDZYNARODOWE I PRAWO MORSKIE (ciąg dalszy)

11 03 03 (ciąg dalszy)

— wkładów finansowych na działalność (prace, nieformalne lub nadzwyczajne spotkania stron umów) chroniącą interesy Wspólnoty w międzynarodowych organizacjach ds. rybołówstwa i umacniającą współpracę z partnerami w tych organi­ zacjach, z którymi istnieją stosunki w zakresie sektora rybołówstwa; w związku z tym w ramach niniejszego artykułu moż­ na również uwzględnić koszty udziału przedstawicieli państw trzecich w  negocjacjach i  spotkaniach na forum międzynarodowym i organizacjach międzynarodowych, gdy ich obecność jest konieczna dla interesów wspólnotowych, — dotacje dla organizacji regionalnych, w które są zaangażowane państwa nadbrzeżne w danym podregionie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 79 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.