Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 8

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 8

Strona 8 z 113

(1) – (2) 4. Suma wydatków na rzecz państw członkowskich 5. Wydatki przedakcesyjne (PAE) 6. Wydatki na rzecz państw członkowskich skorygowane o PAE = (4) – (5) 7. Początkowa kwota rabatu brytyjskiego = (3) × (6) × 0,66 8. Korzyść dla Zjednoczonego Królestwa (2) 9. Podstawowy rabat brytyjski = (7) – (8) 10. Zyski nadzwyczajne wynikające z tradycyjnych zasobów własnych ( )

3

17,6836 9,0779 8,6057 96 015 629 625 1 799 176 666 94 216 452 959 5 351 252 695 502 273 953 4 848 978 742 7 996 282 4 840 982 460

11. Korekta dla Zjednoczonego Królestwa = (9) – (10)

(1) Dane procentowe w zaokrągleniu. (2) „Korzyść Zjednoczonego Królestwa” odpowiada skutkom, jakie przyniosło temu państwu przejście na ograniczoną podstawę VAT oraz wprowadzenie zasobów wła­ snych opartych na PNB/DNB. (3) Zyski nadzwyczajne odpowiadają zyskom netto Zjednoczonego Królestwa wynikającym ze wzrostu — z 10 % do 25 % z dniem 1 stycznia 2001 r. — wartości pro­ centowej tradycyjnych zasobów własnych (TZW) zatrzymywanej przez państwa członkowskie na pokrycie kosztów ich poboru. Uwaga: Kwota 2 102 663 EUR stanowiąca różnicę między ostateczną kwotą rabatu brytyjskiego za 2005 r. (4 840 982 460 EUR zgodnie z powyższymi obliczeniami) i kwotą rabatu brytyjskiego za 2005 r. zapisaną wcześniej w budżecie (4 838 879 797 EUR zapisaną w BK 4/2006) jest finansowana z rozdziału 3 5 BK nr 6/2009. Wynik ten jest tzw. „skutkiem bezpośrednim” rabatu brytyjskiego. Dodatkowa korekta, pozwalająca na uwzględnienie tzw. „pośredniego wpływu” rabatu brytyjskiego na jednolitą stawkę poboru zasobów własnych opartych na VAT, jest również finansowana w ramach rozdziału 3 5 budżetu korygującego nr 6/2009. Ten „wpływ po­ średni” odpowiada płatności 22 359 031 EUR od Zjednoczonego Królestwa, tak że kwota ogółem zapisana w rozdziale 3 5 BK nr 6/2009 stanowi płatność w wyso­ kości 20 256 368 EUR od Zjednoczonego Królestwa (= – 2 102 663 EUR + 22 359 031 EUR).

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/13

TABELA 6.1 Obliczenie finansowania rabatu brytyjskiego wynoszącego – 5 378 592 685 EUR (rozdział 1 5)

Udziały bez Niemiec, Niderlandów, Austrii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa (3) Trzy czwarte udziału Niemiec, Niderlandów, Austrii i Szwecji w kolumnie 2 (4)

Państwo członkowskie

Procentowy udział w podsta­ wach DNB

Udziały bez Zjednoczonego Królestwa

Dane z kolumny 4 rozłożone zgodnie z danymi w kolumnie 3 (5)

Skala finansowania

Skala finansowa­ nia zastosowana do korekty

(1)

(2)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Króle­ stwo Ogółem

2,90 0,29 1,08 2,04 20,59 0,12 1,20 2,03 8,87 16,57 12,82 0,15 0,17 0,24 0,24 0,77 0,05 4,99 2,33 2,56 1,33 1,09 0,31 0,57 1,54 2,46 12,68 100,00

3,33 0,33 1,24 2,33 23,59 0,14 1,38 2,32 10,16 18,98 14,68 0,17 0,19 0,28 0,28 0,88 0,05 5,71 2,67 2,93 1,52 1,25 0,35 0,65 1,76 2,82 0,00 100,00

5,10 0,51 1,90 3,58 0,00 0,21 2,11 3,56 15,58 29,11 22,51 0,26 0,30 0,43 0,42 1,35 0,08 0,00 0,00 4,50 2,34 1,92 0,54 1,00 2,70 0,00 0,00 100,00 – 26,09 – 2,11 – 4,29 – 2,00 – 17,69

1,33 0,13 0,50 0,93 0,00 0,05 0,55 0,93 4,06 7,59 5,87 0,07 0,08 0,11 0,11 0,35 0,02 0,00 0,00 1,17 0,61 0,50 0,14 0,26 0,70 0,00 0,00 26,09

4,66 0,47 1,74 3,27 5,90 0,19 1,93 3,25 14,22 26,58 20,56 0,23 0,27 0,39 0,39 1,24 0,08 1,43 0,67 4,11 2,13 1,75 0,49 0,91 2,46 0,70 0,00 100,00

250 480 225 25 069 708 93 428 155 175 719 251 317 139 353 10 245 070 103 632 457 175 054 017 764 956 566 1 429 445 635 1 105 587 800 12 534 110 14 531 524 21 015 067 20 861 145 66 432 376 4 096 005 76 826 668 35 897 971 220 982 118 114 763 713 94 130 437 26 350 705 48 960 936 132 565 241 37 886 432 0 5 378 592 685

Obliczeń dokonano do piętnastego miejsca po przecinku.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.