Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 81

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 81

Strona 81 z 113

U. L 348 z 30.12.2005, s. 26)), — Międzyamerykańska Komisja ds. Tuńczyka Tropikalnego (IATTC) (decyzja Rady 2006/539/WE z  dnia 22  maja 2006  r. w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji na rzecz wzmocnienia Międzyamerykańskiej Komisji ds. Tuńczyka Tropikalnego ustanowionej Konwencją pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Republiką Kostaryki z 1949 r. (Dz.U. L 224 z 16.8.2006, s. 22)), — ustalenia dotyczące ochrony i  zarządzania zasobami miecznika na terenie południowo-wschodniego Pacyfiku, mandat negocjacyjny w trakcie, — Regionalna Organizacja ds. Rybołówstwa na Południowym Pacyfiku, mandat negocjacyjny w toku, — konwencja o Cieśninie Beringa, — COREP (Regionalny Komitet ds. Rybołówstwa — Zatoka Gwinejska), — CRSP (Podregionalna Komisja ds. Rybołówstwa — Afryka Zachodnia), — COI (Komisja ds. Oceanu Indyjskiego — Ocean Indyjski). Podstawa prawna Zadanie wynikające z prerogatyw Komisji na poziomie instytucjonalnym, zgodnie z art. 49 ust. 6 lit. d) rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr  1605/2002 z  dnia 25  czerwca 2002  r. w  sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 z dnia 22 maja 2006 r. ustanawiające wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdra­ żania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza (Dz.U. L 160 z 14.6.2006, s. 1).

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/179 KOMISJA

ROZDZIAŁ  11 06  —  EUROPEJSKI FUNDUSZ RYBACKI (EFR)

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 11 06 11 06 01 Środki 2009 Treść RF Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

EUROPEJSKI FUNDUSZ RYBACKI (EFR) Zakończenie Instrumentu Finanso­ wego Orientacji Rybołówstwa (IFOR) — Cel 1 (2000–2006) Artykuł 11 06 01 — Razem

2

p.m. p.m.

133 100 000 133 100 000

p.m. p.m.

133 100 000 133 100 000

11 06 02

Zakończenie specjalnego programu na rzecz pokoju i pojednania w Irlandii Północnej i granicznych hrabstwach Irlandii (2000–2006) Artykuł 11 06 02 — Razem

2

p.m. p.m.

p.m. p.m.

p.m. p.m.

p.m. p.m.

11 06 03

Zakończenie wcześniejszych programów — Wcześniejsze cele 1 i 6 (sprzed 2000 r.) Artykuł 11 06 03 — Razem

2

p.m. p.m.

p.m. p.m.

p.m. p.m.

p.m. p.m.

11 06 04

Zakończenie Instrumentu Finansowego Orientacji Rybołówstwa (IFOR) — Poza obszarami objętymi celem 1 (2000–2006) Artykuł 11 06 04 — Razem

2

p.m. p.m.

31 400 000 31 400 000

p.m. p.m.

31 400 000 31 400 000

11 06 05

Zakończenie wcześniejszych programów — Wcześniejszy cel 5a (sprzed 2000 r.) Artykuł 11 06 05 — Razem

2

p.m. p.m.

p.m. p.m.

p.m. p.m.

p.m. p.m.

11 06 06

Zakończenie wcześniejszych programów — Wcześniejsze inicjatywy wspólnotowe (sprzed 2000 r.) Artykuł 11 06 06 — Razem

2

p.m. p.m.

p.m. p.m.

p.m. p.m.

p.m. p.m.

11 06 07

Zakończenie Instrumentu Finansowego Orientacji Rybołówstwa (IFOR) — Operacyjna pomoc techniczna i działania innowacyjne (2000–2006) Artykuł 11 06 07 — Razem

2

p.m. p.m.

157 000 157 000

p.m. p.m.

157 000 157 000

11 06 08

Zakończenie wcześniejszych programów — Wcześniejsza operacyjna pomoc techniczna i działania innowacyjne (sprzed 2000 r.) Artykuł 11 06 08 — Razem

2

p.m. p.m.

p.m. p.m.

p.m. p.m.

p.m. p.m.

11 06 09

Specjalne działanie na rzecz konwersji statków i rybaków zależnych do 1999 roku od umowy połowowej z Marokiem Artykuł 11 06 09 — Razem

2

p.m. p.m.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 81 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.