Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 82

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 82

Strona 82 z 113

p.m. p.m.

p.m. p.m.

p.m. p.m.

L 78/180 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ 11 06 — EUROPEJSKI FUNDUSZ RYBACKI (EFR) (ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 11 06 11

Środki 2009 Treść RF Zobowiązania Płatności

Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności

Nowa kwota Zobowiązania Płatności

Europejski Fundusz Rybacki (EFR) — Operacyjna pomoc techniczna Artykuł 11 06 11 — Razem

2

3 869 090 3 869 090

3 495 000 3 495 000 235 300 000 235 300 000 – 112 370 000 – 112 370 000

3 869 090 3 869 090 476 025 821 476 025 821

3 495 000 3 495 000 122 930 000 122 930 000

11 06 12

Europejski Fundusz Rybołówstwa (EFR) — Cel konwergencji Artykuł 11 06 12 — Razem

2

476 025 821 476 025 821

11 06 13

Europejski Fundusz Rybołówstwa (EFR) — Obszary nieobjęte celem konwergencji Artykuł 11 06 13 — Razem

2

150 956 566 150 956 566

75 800 000 75 800 000

150 956 566 150 956 566

75 800 000 75 800 000

11 06 14

Doraźny instrument finansowy — dostosowanie floty do skutków gospodarczych wzrostu cen paliwa. Artykuł 11 06 14 — Razem Rozdział 11 06 — Ogółem

2

p.m. p.m. 630 851 477

p.m. p.m. 479 252 000 – 112 370 000

p.m. p.m. 630 851 477

p.m. p.m. 366 882 000

Uwagi Artykuł 39 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999 określa korekty finansowe, z których wszelkie dochody są wprowadzane w po­ zycji 6 5 0 0 zestawienia dochodów. Dochody te mogą stanowić podstawę do udostępnienia dodatkowych środków, zgodnie z art. 18 rozporządzenia finansowego, w szczególnych przypadkach, gdy istnieje konieczność zabezpieczenia się przed ryzy­ kiem anulowania lub zmniejszenia wcześniej uzgodnionych poprawek. Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 określa warunki spłaty zaliczki bez zmniejszania wkładu z funduszy strukturalnych w ra­ mach udzielonej pomocy. Dochody ze spłaty zaliczek wprowadzone w pozycji 6 1 5 7 zestawienia dochodów mogą stanowić podstawę do udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 i 157 rozporządzenia finansowego. Instrumenty przeciwdziałania oszustwom są finansowane w ramach artykułu 24 02 01. Podstawa prawna Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 158, 159 i 161. Rozporządzenie Rady (WE) nr  1260/1999 z  dnia 21  czerwca 1999  r. regulujące podstawowe postanowienia dotyczące fun­ duszy strukturalnych (Dz.U. L 161 z 26.6.1999, s. 1). Rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz.U. L 223 z 15.8.2006, s. 1). Odnośne akty prawne Konkluzje Rady Europejskiej w Berlinie z dnia 24 i 25 marca 1999 r. 11 06 12  Europejski Fundusz Rybołówstwa (EFR) — Cel konwergencji

Środki 2009 Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności Nowa kwota Zobowiązania Płatności

476 025 821

235 300 000

– 112 370 000

476 025 821

122 930 000

Uwagi Środki te mają pokrywać programy operacyjne w  ramach celu konwergencji Europejskiego Funduszu Rybołówstwa na okres programowania 2007–2013.

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/181 KOMISJA

ROZDZIAŁ 11 06 — EUROPEJSKI FUNDUSZ RYBACKI (EFR) (ciąg dalszy)

11 06 12 (ciąg dalszy)

Szczególny nacisk położony zostanie na gospodarczą dywersyfikację regionów dotkniętych redukcjami w dziedzinie rybołów­ stwa, na dostosowanie możliwości połowowych floty i  jej modernizację, bez zwiększenia nakładów połowowych, a także na zrównoważony rozwój stref połowowych. W ramach działań finansowanych zgodnie z tym artykułem należy wziąć pod uwagę utrzymanie stabilnej i trwałej równowagi pomiędzy możliwościami połowowymi flot rybackich i dostępnymi zasobami oraz potrzebę promowania bezpiecznej kultury łowienia. Środki te przeznaczone są również na finansowanie działań poprawiających selektywność sprzętu służącego do połowów. Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (WE) nr  1198/2006 z  dnia 27  lipca 2006  r. w  sprawie Europejskiego Funduszu Rybołówstwa (Dz.U. L 223 z 15.8.2006, s. 1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 82 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.