Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 83

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 83

Strona 83 z 113

L 78/182 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ  11 07  —  OCHRONA I WYKORZYSTANIE ŻYWYCH ZASOBÓW WODNYCH ORAZ ZARZĄDZANIE NIMI

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 11 07 Środki 2009 Treść RF Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

OCHRONA I WYKORZYSTANIE ŻYWYCH ZASOBÓW WOD­ NYCH ORAZ ZARZĄDZANIE NIMI Wsparcie dla gospodarki zasoba­ mi rybnymi (zbieranie podstawo­ wych danych) Artykuł 11 07 01 — Razem

11 07 01

2

44 000 000 44 000 000

40 000 000 40 000 000

44 000 000 44 000 000

40 000 000 40 000 000

11 07 02

Wsparcie dla gospodarki zasobami rybnymi (poprawa konsultacji naukowych) Artykuł 11 07 02 — Razem Rozdział 11 07 — Ogółem

2

6 000 000 6 000 000 50 000 000

5 000 000 5 000 000 45 000 000

– 520 000 – 520 000 – 520 000

5 480 000 5 480 000 49 480 000

5 000 000 5 000 000 45 000 000

11 07 02 

Wsparcie dla gospodarki zasobami rybnymi (poprawa konsultacji naukowych)

Środki 2009 Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności Nowa kwota Zobowiązania Płatności

6 000 000

5 000 000

– 520 000

5 480 000

5 000 000

Uwagi Środki te obejmują: — wydatki związane z  umowami o  partnerstwie z  krajowymi instytucjami badawczymi na rzecz zapewnienia doradztwa naukowego, — wydatki związane z ustaleniami administracyjnymi ze Wspólnym Ośrodkiem Badawczym lub jakimkolwiek innym orga­ nem konsultacyjnym Wspólnoty w celu zapewnienia sekretariatu Komitetu Naukowego, Technicznego i Ekonomicznego (STECF) oraz przeprowadzania wstępnej analizy danych i przygotowania danych dla oceny sytuacji zasobów rybołówstwa, — wynagrodzenia wypłacane członkom STECF i/lub ekspertom zaproszonym przez STECF do udziału w pracach w ramach grup roboczych i sesji plenarnych, — wynagrodzenia wypłacane niezależnym ekspertom dostarczającym Komisji usług z zakresu doradztwa naukowego lub pro­ wadzącym szkolenia na temat interpretacji porad naukowych skierowane do administratorów i zainteresowanych stron, — udział w organach międzynarodowych odpowiedzialnych za ocenę zasobów i przedstawianie opinii naukowych, — gromadzenie danych na temat liczby kormoranów na obszarze Unii Europejskiej w ramach przygotowań do regularnego monitoringu w przyszłości; Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zaso­ bów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59). Rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 z dnia 22 maja 2006 r. ustanawiające wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdra­ żania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza (Dz.U. L 160 z 14.6.2006, s. 1). Odnośne akty prawne Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1639/2001 z dnia 25 lipca 2001 r. ustanawiające minimalne i rozszerzone programy wspól­ notowe w zakresie zbierania danych w sektorze rybołówstwa oraz ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządze­ nia Rady (WE) nr 1543/2000 (Dz.U. L 222 z 17.8.2001, s. 53). Decyzja Komisji 2005/629/WE z dnia 26 sierpnia 2005 r. ustanawiająca Komitet Naukowo-Techniczny i Gospodarczy Rybo­ łówstwa (Dz.U. L 225 z 31.8.2005, s. 18).

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/183

TYTUŁ  12 RYNEK WEWNĘTRZNY

L 78/184 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

TYTUŁ 12 RYNEK WEWNĘTRZNY

Cele ogólne DG ds. Rynku Wewnętrznego i Usług przyczynia się do osiągnięcia strategicznego celu Komisji polegającego na podniesieniu dobrobytu w Unii Europejskiej poprzez wysiłki ukierunkowane na stworzenie otwartego, zintegrowanego i konkurencyjnego wspólnego rynku, otwierającego moż­ liwości przed przedsiębiorstwami i  specjalistami.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 83 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.