Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 84

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 84

Strona 84 z 113

Działania te obejmują przygotowywanie nowych regulacji w  dziedzinach zamówień publicz­ nych, własności intelektualnej, usług i  usług finansowych, a  także zagwarantowanie faktycznego stosowania w  państwach członkowskich obowiązujących przepisów w  zakresie wspólnego rynku. DG jest także odpowiedzialna za przygotowywanie przepisów, na podstawie których wykwalifikowani specjaliści mogą podjąć pracę w innych państwach członkowskich UE w ramach systemu „wzajemnego uznawania” kwalifika­ cji. W ten sposób pragniemy zapewnić konsumentom wymierne korzyści oraz uwzględnić ich oczekiwania i obawy. Ogólne cele tego obszaru polityki to: — tworzenie na wspólnym rynku możliwości dla przedsiębiorstw i specjalistów, — zapewnienie wymiernych korzyści konsumentom na rynku wewnętrznym.

Tytuł Rozdział 12 01

Treść

Środki 2009 Zobowiązania Płatności

Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności

Nowa kwota Zobowiązania Płatności

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI RYNEK WEWNĘTRZNY STRATEGIA I KOORDYNACJA POLITYKI DLA DYREKCJI GENE­ RALNEJ DS. RYNKU WEWNĘTRZ­ NEGO I USŁUG RYNEK WEWNĘTRZNY USŁUG OTOCZENIE BIZNESU, KSIĘGO­ WOŚĆ I AUDYT WSPARCIE DLA ORGANIZACJI KONSUMENCKICH I MŚP W DZIE­ DZINIE USŁUG FINANSOWYCH Tytuł 12 — Ogółem

57 019 801

57 019 801

– 992 710

– 992 710

56 027 091

56 027 091

12 02

8 400 000 p.m. p.m.

8 346 200 p.m. p.m.

8 400 000 p.m. p.m.

8 346 200 p.m. p.m.

12 03 12 04 12 05

p.m. 65 419 801

p.m. 65 366 001 – 992 710 – 992 710

p.m. 64 427 091

p.m. 64 373 291

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/185 KOMISJA

TYTUŁ 12 RYNEK WEWNĘTRZNY

ROZDZIAŁ  12 01  —  WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „RYNEK WEWNĘTRZNY”

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 12 01

Treść

RF

Środki 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI RYNEK WEWNĘTRZNY Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obsza­ rze polityki Rynek wewnętrzny Artykuł 12 01 01 — Razem

12 01 01

5

43 459 395 (1) 43 459 395

– 992 710 – 992 710

42 466 685 (1) 42 466 685

12 01 02

Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie wspierające obszar polityki Rynek wewnętrzny Personel zewnętrzny Inne wydatki na zarządzanie Artykuł 12 01 02 — Razem 5 5 6 021 272 3 566 166 9 587 438 6 021 272 3 566 166 9 587 438

12 01 02 01 12 01 02 11

12 01 03

Wydatki na urządzenia, wyposażenie i usługi w obszarze polityki Rynek wewnętrzny Artykuł 12 01 03 — Razem

5

3 172 968 3 172 968

3 172 968 3 172 968

12 01 04

Wydatki pomocnicze na działania w obszarze polityki Rynek wewnętrzny Wdrażanie i rozwój rynku wewnętrznego — Wydatki na administrację i zarządzanie Artykuł 12 01 04 — Razem Rozdział 12 01 — Ogółem

12 01 04 01

1.1

800 000 800 000 57 019 801 – 992 710

800 000 800 000 56 027 091

12 01 01 

Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki „Rynek wewnętrzny”

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

43 459 395 ( )

1

– 992 710

42 466 685 (1)

(1) Środki w wysokości 643 985 EUR ujęto w art 40 01 40.

(1)  Środki w wysokości 643 985 EUR ujęto w art 40 01 40.

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/187

TYTUŁ  13 POLITYKA REGIONALNA

L 78/188 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

TYTUŁ 13 POLITYKA REGIONALNA

Cele ogólne — Stymulowanie potencjału rozwojowego najsłabiej rozwiniętych państw członkowskich i regionów („Konwergencja”).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 84 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.