Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 85

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 85

Strona 85 z 113

— Poprawa konkurencyjności i atrakcyjności regionów, jak również możliwości zatrudnienia w tych regionach poprzez przewidywanie zmian gospodarczych i społecznych („Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie”). — Promowanie silniejszej integracji terytorium UE we wspieraniu zrównoważonego i trwałego rozwoju („Europejska współpraca terytorialna”). — Udzielanie pomocy krajom kandydującym, również potencjalnym, w stopniowym dostosowywaniu się do norm i dziedzin polityki Unii Eu­ ropejskiej (Instrument pomocy przedakcesyjnej).

Tytuł Rozdział 13 01

Treść

Środki 2009 Zobowiązania Płatności

Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności

Nowa kwota Zobowiązania Płatności

WYDATKI ADMINISTRA­ CYJNE W OBSZARZE POLITYKI POLITYKA RE­ GIONALNA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONAL­ NEGO I INNE DZIAŁA­ NIA W ZAKRESIE POLITYKI REGIONALNEJ FUNDUSZ SPÓJNOŚCI DZIAŁANIA PRZEDAK­ CESYJNE ZWIĄZANE Z POLITYKĄ STRUKTU­ RALNĄ FUNDUSZ SOLIDARNOŚ­ CI

87 459 090

87 459 090

– 1 285 187

– 1 285 187

86 173 903

86 173 903

13 03

28 184 036 173 9 291 684 199

16 753 663 196 7 277 453 278

28 184 036 173 9 291 684 199

16 753 663 196 7 277 453 278

13 04 13 05

337 427 225 614 933 701

439 282 315 614 933 701 25 172 791 580 – 1 285 187 – 1 285 187

337 427 225 614 933 701 38 514 255 201

439 282 315 614 933 701 25 171 506 393

13 06

Tytuł 13 — Ogółem 38 515 540 388

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/189 KOMISJA

TYTUŁ 13 POLITYKA REGIONALNA

ROZDZIAŁ  13 01  —  WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „POLITYKA REGIONALNA”

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 13 01

Treść

RF

Środki 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI POLI­ TYKA REGIONALNA Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obsza­ rze polityki Polityka regionalna Artykuł 13 01 01 — Razem

13 01 01

5

56 263 561 (1) 56 263 561

– 1 285 187 – 1 285 187

54 978 374 (1) 54 978 374

13 01 02

Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie wspierające obszar polityki Polityka regionalna Personel zewnętrzny Inne wydatki na zarządzanie Artykuł 13 01 02 — Razem 5 5 2 090 461 3 152 268 5 242 729 2 090 461 3 152 268 5 242 729

13 01 02 01 13 01 02 11

13 01 03

Wydatki na urządzenia, wyposażenie i usługi w obszarze polityki Polityka regionalna Artykuł 13 01 03 — Razem

5

4 107 800 4 107 800

4 107 800 4 107 800

13 01 04

Wydatki pomocnicze na działania w obszarze polityki Polityka regionalna Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Wydatki na administrację i zarządzanie Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) — Komponent dotyczący rozwoju regionalnego — Wydatki na administrację i zarządzanie Fundusz Spójności (FS) — Wydatki na administrację i zarządzanie Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) — Wydatki na administrację i zarządzanie Artykuł 13 01 04 — Razem Rozdział 13 01 — Ogółem

13 01 04 01

1.2

13 100 000

13 100 000

13 01 04 02

4

3 795 000

3 795 000

13 01 04 03

1.2

4 950 000

4 950 000

13 01 04 04

3.2

p.m. 21 845 000 87 459 090 – 1 285 187

p.m. 21 845 000 86 173 903

(1)  Środki w wysokości 833 718 EUR ujęto w art 40 01 40.

L 78/190 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ 13 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „POLITYKA REGIONALNA” (ciąg dalszy)

13 01 01 

Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki „Polityka regionalna”

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

56 263 561 (1)

(1) Środki w wysokości 833 718 EUR ujęto w art 40 01 40.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 85 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.