Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 88

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 88

Strona 88 z 113

19 766 000

19 766 000

15 01 04 31

3.2

9 891 000

9 891 000

(1)  (2)  (3)  (4) 

Środki w wysokości 699 382 EUR ujęto w art 40 01 40. Środki w wysokości 188 072 EUR ujęto w art 40 01 40. Środki w wysokości 261 488 EUR ujęto w art 40 01 40. Środki w wysokości 172 296 EUR ujęto w art 40 01 40.

L 78/198 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ 15 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „EDUKACJA I KULTURA” (ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 15 01 04 32

Treść

RF

Środki 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego — Subwencja na programy z działu 4 Program Kultura 2007–2013 — Wydatki na administrację i zarzą­ dzanie

4

640 000

640 000

15 01 04 44

3.2

646 000 780 000 274 000 43 041 000

646 000 780 000 274 000 43 041 000

15 01 04 55 15 01 04 66

Młodzież w działaniu — Wydatki na administrację i zarządzanie 3.2 Europa dla Obywateli — Wydatki na administrację i zarządzanie 3.2 Artykuł 15 01 04 — Razem

15 01 60 15 01 60 01

Zakup informacji Zasoby biblioteczne, subskrypcje oraz zakup i konserwacja książek Artykuł 15 01 60 — Razem 5 2 700 000 2 700 000 5 6 910 000 6 910 000 111 664 073 – 1 078 105 2 700 000 2 700 000 6 910 000 6 910 000 110 585 968

15 01 61

Koszty organizacji staży dla absolwentów w instytucji Artykuł 15 01 61 — Razem Rozdział 15 01 — Ogółem

15 01 01 

Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki „Edukacja i kultura”

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

47 197 837 (1)

(1) Środki w wysokości 699 382 EUR ujęto w art 40 01 40.

– 1 078 105

46 119 732 (1)

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/199

TYTUŁ  16 KOMUNIKACJA

L 78/200 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

TYTUŁ 16 KOMUNIKACJA

Cele ogólne — Opracowanie strategii opartej na priorytetach komunikacyjnych współbrzmiących z troskami obywateli, zmierzającej do upowszechnienia głębszego zrozumienia najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi Unia Europejska. — Nawiązanie partnerstwa między najważniejszymi uczestnikami komunikacji w Europie, służącego poprawie koordynacji działań komunika­ cyjnych dotyczących Unii Europejskiej w celu poprawy dostępu obywateli do wiedzy na temat Unii Europejskiej. — Poszerzanie europejskiej przestrzeni publicznej, sprzyjającej debacie o sprawach Unii Europejskiej. — Wzbogacanie wachlarza oferowanych usług celem zoptymalizowania potencjału i jakości komunikacji Komisji.

Tytuł Rozdział 16 01

Treść

Środki 2009 Zobowiązania Płatności

Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności

Nowa kwota Zobowiązania Płatności

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI KOMU­ NIKACJA KOMUNIKACJA I MEDIA DZIAŁANIE NA POZIOMIE LO­ KALNYM — KOMUNIKACJA NARZĘDZIA ANALIZY I KOMU­ NIKACJI Tytuł 16 — Ogółem

109 380 075 42 154 000 38 830 000 22 790 000 213 154 075

109 380 075 36 254 000 40 970 000 23 840 000 210 444 075

– 1 142 151

– 1 142 151

108 237 924 42 154 000 38 830 000 22 790 000

108 237 924 36 254 000 40 970 000 23 840 000 209 301 924

16 02 16 03 16 04

– 1 142 151

– 1 142 151

212 011 924

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/201 KOMISJA

TYTUŁ 16 KOMUNIKACJA

ROZDZIAŁ  16 01  —  WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „KOMUNIKACJA”

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 16 01

Treść

RF

Środki 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI KOMU­ NIKACJA Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obsza­ rze polityki Komunikacja Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obsza­ rze polityki Komunikacja: siedzi­ ba główna Artykuł 16 01 01 — Razem

16 01 01

16 01 01 01

5

50 001 669 (1) 50 001 669

– 1 142 151 – 1 142 151

48 859 518 (1) 48 859 518

16 01 02

Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie wspierające obszar polityki Komunikacja Personel zewnętrzny Dyrekcji Generalnej Komunikacja: siedziba główna Personel lokalny Dyrekcji Generalnej Komunikacja: biura reprezentacji Inne wydatki na zarządzanie Dyrekcji Generalnej Komunikacja: siedziba główna Artykuł 16 01 02 — Razem

16 01 02 01

5

5 853 907

5 853 907

16 01 02 03

5

16 530 000

16 530 000

16 01 02 11

5

3 530 879 25 914 786

3 530 879 25 914 786

16 01 03

Wydatki na urządzenia, wyposażenie i usługi, budynki oraz inne koszty pochodne w obszarze polityki Komunikacja Wydatki na urządzenia, wyposażenie i usługi Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji Społecznej: siedziba główna Wydatki na budynki i koszty pochodne Dyrekcji Generalnej Komunikacja: biura przedstawicielstw Inne wydatki operacyjne Artykuł 16 01 03 — Razem

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 88 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.