Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 89

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 89

Strona 89 z 113

16 01 03 01

5

3 650 620

3 650 620

16 01 03 03

5 5

25 100 000 1 813 000 30 563 620

25 100 000 1 813 000 30 563 620

16 01 03 04

(1)  Środki w wysokości 740 929 EUR ujęto w art 40 01 40.

L 78/202 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ 16 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „KOMUNIKACJA” (ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 16 01 04

Treść

RF

Środki 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

Wydatki pomocnicze na działa­ nia w obszarze polityki Komuni­ kacja Działania komunikacyjne — Wy­ datki na administrację i zarządza­ nie Artykuł 16 01 04 — Razem Rozdział 16 01 — Ogółem

16 01 04 01

3.2

2 900 000 2 900 000 109 380 075 – 1 142 151

2 900 000 2 900 000 108 237 924

16 01 01  16 01 01 01 

Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki „Komunikacja” Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki „Komunikacja”: siedziba główna

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

50 001 669 ( )

1

– 1 142 151

48 859 518 (1)

(1) Środki w wysokości 740 929 EUR ujęto w art 40 01 40.

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/203

TYTUŁ  17 OCHRONA ZDROWIA I  KONSUMENTÓW

L 78/204 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

TYTUŁ 17 OCHRONA ZDROWIA I KONSUMENTÓW

Cele ogólne Ten obszar polityki ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i interesów ekonomicznych konsumentów, a także zdrowia publicznego w skali Unii Europejskiej.

Tytuł Rozdział 17 01

Treść

Środki 2009 Zobowiązania Płatności

Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności

Nowa kwota Zobowiązania Płatności

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI OCHRO­ NA ZDROWIA I KONSUMENTÓW POLITYKA OCHRONY KONSU­ MENTÓW ZDROWIE PUBLICZNE BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI, ZDROWIE ZWIERZĄT, DOBRO­ STAN ZWIERZĄT I ZDROWOT­ NOŚĆ ROŚLIN Tytuł 17 — Ogółem

110 072 078 21 800 000 182 254 000

110 072 078 22 500 000 188 354 000

– 1 626 764

– 1 626 764

108 445 314 21 800 000 182 254 000

108 445 314 22 500 000 188 354 000

17 02 17 03 17 04

352 216 000 666 342 078

253 823 000 574 749 078 – 1 626 764 – 1 626 764

352 216 000 664 715 314

253 823 000 573 122 314

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/205 KOMISJA

TYTUŁ 17 OCHRONA ZDROWIA I KONSUMENTÓW

ROZDZIAŁ  17 01  —  WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „OCHRONA ZDROWIA I KONSUMENTÓW”

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja

Treść

RF

Środki 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

17 01

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI OCHRONA ZDROWIA I KON­ SUMENTÓW Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obsza­ rze polityki Ochrona zdrowia i konsumentów Artykuł 17 01 01 — Razem

17 01 01

5

71 217 330 (1) 71 217 330

– 1 626 764 – 1 626 764

69 590 566 (1) 69 590 566

17 01 02

Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie wspierające obszar polityki Ochrona zdrowia i konsumentów Personel zewnętrzny Inne wydatki na zarządzanie Artykuł 17 01 02 — Razem 5 5 6 279 057 (2) 11 371 096 (3) 17 650 153 6 279 057 (2) 11 371 096 (3) 17 650 153

17 01 02 01

17 01 02 11

17 01 03

Wydatki na urządzenia, wyposażenie i usługi, budynki oraz koszty pochodne w obszarze polityki Ochrona zdrowia i konsumentów Wydatki na urządzenia, wyposażenie i usługi w obszarze polityki Ochrona zdrowia i konsumentów: siedziba główna Wydatki na budynki i koszty pochodne dla obszaru polityki Ochrona zdrowia i konsumentów: Grange Artykuł 17 01 03 — Razem

17 01 03 01

5

4 939 595 (4)

4 939 595 (4)

17 01 03 03

5

6 120 000 11 059 595

6 120 000 11 059 595

(1)  (2)  (3)  (4) 

Środki w wysokości 1 055 305 EUR ujęto w art 40 01 40. Środki w wysokości 330 477 EUR ujęto w art 40 01 40. Środki w wysokości 598 479 EUR ujęto w art 40 01 40. Środki w wysokości 259 979 EUR ujęto w art 40 01 40.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 89 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.