Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 90

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 90

Strona 90 z 113

L 78/206 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ 17 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „OCHRONA ZDROWIA I KONSUMENTÓW” (ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 17 01 04

Treść

RF

Środki 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

Wydatki pomocnicze na działa­ nia w obszarze polityki Ochrona zdrowia i konsumentów Środki ochrony zdrowotności roślin — Wydatki na administra­ cję i zarządzanie Działania wspólnotowe w dzie­ dzinie zdrowia — Wydatki na administrację i zarządzanie Działania wspólnotowe w dzie­ dzinie konsumentów — Wydatki na administrację i zarządzanie Badania pilotażowe: model finan­ sowania ryzyka w przypadku epidemii inwentarza żywego — Wydatki na administrację i zarzą­ dzanie Bezpieczeństwo paszy i żywności oraz działania powiązane — Wy­ datki na administrację i zarządza­ nie Projekt pilotażowy — Bardziej przyjazne dla zwierząt metody wytwarzania produktów zwierzę­ cych Agencja Wykonawcza ds. Zdro­ wia i Konsumentów — Subwen­ cja na programy z działu 3b Agencja Wykonawcza ds. Zdro­ wia i Konsumentów — Subwen­ cja na programy z działu 2 Artykuł 17 01 04 — Razem Rozdział 17 01 — Ogółem

17 01 04 01

2

300 000

300 000

17 01 04 02

3.2

1 480 000

1 480 000

17 01 04 03

3.2

970 000

970 000

17 01 04 04

2

p.m.

p.m.

17 01 04 05

2

675 000

675 000

17 01 04 06

2

p.m.

p.m.

17 01 04 30

3.2

5 620 000

5 620 000

17 01 04 31

2

1 100 000 10 145 000 110 072 078 – 1 626 764

1 100 000 10 145 000 108 445 314

17 01 01 

Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki „Ochrona zdrowia i konsumentów”

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

71 217 330 ( )

1

– 1 626 764

69 590 566 (1)

(1) Środki w wysokości 1 055 305 EUR ujęto w art 40 01 40.

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/207

TYTUŁ  18 PRZESTRZEŃ WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I  SPRAWIEDLIWOŚCI

L 78/208 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

TYTUŁ 18 PRZESTRZEŃ WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

Cele ogólne — Ustanowienie przestrzeni swobodnego przepływu osób, w ramach której obywatele mogą przekraczać granice wewnętrzne bez konieczno­ ści poddawania się kontrolom granicznym i w której granice zewnętrzne są objęte kontrolą oraz podejmowane są środki zapobiegające nie­ legalnej imigracji, — stworzenie otwartej i bezpiecznej Unii Europejskiej, która w ramach kompleksowej polityki: — promuje legalną imigrację w celu zwiększenia konkurencyjności UE oraz rozwiązania problemu starzenia się ludności, — ogranicza nielegalną imigrację, — umacnia dialog i współpracę z krajami trzecimi i stosuje jednolite europejskie zasady dotyczące azylu, — zapewnienie wysokiego poziomu ochrony praw obywatelskich i praw podstawowych na całym obszarze UE oraz promowanie tych praw, w tym praw dziecka, przyczynianie się do przestrzegania wspomnianych praw we wszystkich obszarach działania UE, a także ustanowienie wysokiego poziomu ochrony danych osobowych, — zapobieganie terroryzmowi i przestępczości oraz zwalczanie tych zjawisk, zwiększając poziom bezpieczeństwa obywateli, — ustanowienie przestrzeni sprawiedliwości, w ramach której obywatele mają dobry dostęp do instytucji wymiaru sprawiedliwości, a postępo­ wania w sprawach cywilnych i w sprawach karnych przeprowadza się w sposób efektywny niezależnie od różnic między poszczególnymi krajowymi systemami prawnymi, — zwiększanie możliwości UE w zakresie zapobiegania rozpowszechnianiu narkotyków oraz ograniczania ich podaży i popytu, ograniczania szkód społecznych i  zdrowotnych wynikających ze spożywania zakazanych narkotyków i  handlu nimi, a  także zwiększenie współpracy międzynarodowej, — umacnianie wartości leżących u podstaw przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w stosunkach z krajami trzecimi, co przy­ czyni się do pomyślnego tworzenia wewnętrznej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz realizacji celów Unii Europej­ skiej w zakresie stosunków zewnętrznych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 90 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.