Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 92

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 92

Strona 92 z 113

500 000

500 000

18 01 04 11

Prawa podstawowe i obywatel­ stwo — Wydatki na administrację i zarządzanie 3.1 Środki na rzecz zwalczania prze­ mocy (Daphne) — Wydatki na administrację i zarządzanie Wymiar sprawiedliwości w spra­ wach karnych — Wydatki na administrację i zarządzanie Wymiar sprawiedliwości w spra­ wach cywilnych — Wydatki na administrację i zarządzanie Upowszechnianie informacji o narkotykach i zapobieganie ich spożyciu — Wydatki na admini­ strację i zarządzanie

200 000

200 000

18 01 04 12

3.1

150 000

150 000

18 01 04 13

3.1

200 000

200 000

18 01 04 14

3.1

250 000

250 000

18 01 04 15

3.1

50 000

50 000

18 01 04 16

Zapobieganie aktom terrorystycz­ nym, gotowość i zarządzanie skutkami — Wydatki na admini­ strację i zarządzanie 3.1 Zapobieganie i zwalczanie prze­ stępczości — Wydatki na admini­ strację i zarządzanie 3.1 Artykuł 18 01 04 — Razem Rozdział 18 01 — Ogółem

300 000

300 000

18 01 04 17

760 000 3 900 000 63 404 198 – 1 097 318

760 000 3 900 000 62 306 880

18 01 01 

Wydatki administracyjne w obszarze działalności „Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości”

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

48 038 987 ( )

1

– 1 097 318

46 941 669 (1)

(1) Środki w wysokości 711 846 EUR ujęto w art 40 01 40.

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/211

TYTUŁ  19 STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

L 78/212 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

TYTUŁ 19 STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

Cele ogólne Ten obszar działalności wspiera cele polityki zewnętrznej UE poprzez współpracę, pomoc rozwojową, zapobieganie konfliktom oraz programy i projekty związane z prawami człowieka. Cele te, oprócz współpracy na rzecz rozwoju, zawierają promowanie na scenie międzynarodowej toż­ samości UE, szczególnie przez wdrażanie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

Tytuł Rozdział 19 01

Treść

Środki 2009 Zobowiązania Płatności

Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności

Nowa kwota Zobowiązania Płatności

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI STOSUN­ KI ZEWNĘTRZNE STOSUNKI WIELOSTRONNE, WSPÓŁPRACA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI W ZAKRESIE MIGRACJI I AZYLU ORAZ SPRAWY OGÓL­ NE ZWIĄZANE ZE STOSUNKAMI ZEWNĘTRZNYMI WSPÓLNA POLITYKA ZAGRA­ NICZNA I BEZPIECZEŃSTWA EUROPEJSKI INSTRUMENT NA RZECZ DEMOKRACJI I PRAW CZŁOWIEKA (EIDHR) STOSUNKI I WSPÓŁPRACA Z UPRZEMYSŁOWIONYMI PAŃ­ STWAMI TRZECIMI REAGOWANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH I GLOBALNE ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃ­ STWA

419 345 075

419 345 075

– 2 058 005

– 2 058 005

417 287 070

417 287 070

19 02

51 309 000 242 750 000

35 000 000 234 000 000

51 309 000 242 750 000

35 000 000 234 000 000

19 03 19 04

148 354 000

139 902 000

148 354 000

139 902 000

19 05

28 207 000

21 297 000

28 207 000

21 297 000

19 06

261 252 000

253 786 269 1 357 973 000 332 810 000

261 252 000 1 645 182 039 355 681 000

253 786 269 1 357 973 000 332 810 000

19 08 19 09 19 10

EUROPEJSKA POLITYKA SĄSIEDZ­ TWA ORAZ STOSUNKI Z ROSJĄ 1 645 182 039 STOSUNKI Z AMERYKĄ ŁACIŃ­ SKĄ STOSUNKI Z AZJĄ, AZJĄ ŚROD­ KOWĄ I BLISKIM WSCHODEM (IRAK, IRAN, JEMEN) STRATEGIA I KOORDYNACJA POLITYKI DLA OBSZARU DZIA­ ŁALNOŚCI STOSUNKI ZEW­ NĘTRZNE WYDATKI NA ADMINISTRACJĘ I ZARZĄDZANIE PROGRAMAMI ZAPISANYMI ZGODNIE Z PO­ PRZEDNIM ROZPORZĄDZENIEM FINANSOWYM 355 681 000

827 500 400

755 357 000

827 500 400

755 357 000

19 11

33 350 000

25 806 000

33 350 000

25 806 000

19 49

p.m. 3 575 276 344 – 2 058 005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 92 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.