Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 93

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 93

Strona 93 z 113

— – 2 058 005 4 010 872 509

p.m. 3 573 218 339

Tytuł 19 — Ogółem 4 012 930 514

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/213 KOMISJA

TYTUŁ 19 STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ  19 01  —  WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „STOSUNKI ZEWNĘTRZNE”

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 19 01

Treść

RF

Środki 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI STO­ SUNKI ZEWNĘTRZNE Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obsza­ rze polityki Stosunki zewnętrzne Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w dyrek­ cjach generalnych w obszarze polityki „Stosunki zewnętrzne” Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w przed­ stawicielstwach (Stosunki ze­ wnętrzne) Komisji Wspólnot Europejskich Artykuł 19 01 01 — Razem

19 01 01

19 01 01 01

5

90 096 465 (1)

– 2 058 005

88 038 460 (1)

19 01 01 02

5

84 240 499 174 336 964 – 2 058 005

84 240 499 172 278 959

19 01 02

Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie wspierające obszar polityki Stosunki zewnętrzne Personel zewnętrzny zatrudniony w dyrekcjach generalnych w obszarze polityki Stosunki zewnętrzne Personel zewnętrzny w przedstawicielstwach (Stosunki zewnętrzne) Komisji Wspólnot Europejskich Inne wydatki na zarządzanie w dyrekcjach generalnych w obszarze polityki Stosunki zewnętrzne Inne wydatki na zarządzanie przedstawicielstwami (Stosunki zewnętrzne) Komisji Wspólnot Europejskich Artykuł 19 01 02 — Razem

19 01 02 01

5

7 168 166

7 168 166

19 01 02 02

5

31 924 589

31 924 589

19 01 02 11

5

9 235 722

9 235 722

19 01 02 12

5

8 186 381 56 514 858

8 186 381 56 514 858

(1)  Środki w wysokości 1 335 057 EUR ujęto w art 40 01 40.

L 78/214 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ 19 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „STOSUNKI ZEWNĘTRZNE” (ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 19 01 03

Treść

RF

Środki 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

Wydatki na urządzenia, wyposa­ żenie i usługi, budynki oraz koszty pochodne w ramach ob­ szaru polityki Stosunki ze­ wnętrzne Wydatki na urządzenia, wyposa­ żenie i usługi w dyrekcjach gene­ ralnych w obszarze polityki Stosunki zewnętrzne Wydatki przedstawicielstw (Sto­ sunki zewnętrzne) Komisji Wspólnot Europejskich na budyn­ ki i koszty pochodne Artykuł 19 01 03 — Razem

19 01 03 01

5

6 577 938

6 577 938

19 01 03 02

5

72 443 155 79 021 093

72 443 155 79 021 093

19 01 04

Wydatki pomocnicze na działania w obszarze polityki Stosunki zewnętrzne Instrument współpracy w zakresie rozwoju oraz współpracy gospodarczej (DCI) — Wydatki na administrację i zarządzanie Instrument na rzecz europejskiej polityki sąsiedztwa i partnerstwa (ENPI) — Wydatki na administrację i zarządzanie Instrument na rzecz stabilności (IfS) — Wydatki na administrację i zarządzanie Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB) — Wydatki na zarządzanie i administrację Ocena wyników pomocy wspólnotowej, działania następcze i kontrolne — Wydatki na administrację i zarządzanie Instrument współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego (INSC) — Wydatki na administrację i zarządzanie Europejski instrument na rzecz demokracji i praw człowieka (EIDHR) — Wydatki na administrację i zarządzanie Instrument na rzecz współpracy z państwami uprzemysłowionymi (ICI) — Wydatki na administrację i zarządzanie Wydatki na wsparcie administracyjne dla obszaru polityki Stosunki zewnętrzne

19 01 04 01

4

47 454 960

47 454 960

19 01 04 02

4

41 795 000

41 795 000

19 01 04 03

4

7 314 000

7 314 000

19 01 04 04

4

150 000

150 000

19 01 04 05

4

1 150 000

1 150 000

19 01 04 06

4

1 290 000

1 290 000

19 01 04 07

4

9 007 200

9 007 200

19 01 04 08

4

80 000

80 000

19 01 04 20

4

p.m.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 93 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.