Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 94

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 94

Strona 94 z 113

p.m.

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/215 KOMISJA

ROZDZIAŁ 19 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „STOSUNKI ZEWNĘTRZNE” (ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 19 01 04 30

Treść

RF

Środki 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

Agencja Wykonawcza ds. Eduka­ cji, Kultury i Sektora Audiowizu­ alnego — Subwencja na programy z obszaru Stosunki zewnętrzne Artykuł 19 01 04 — Razem Rozdział 19 01 — Ogółem

4

1 231 000 (1) 109 472 160 419 345 075 – 2 058 005

1 231 000 (1) 109 472 160 417 287 070

19 01 01  19 01 01 01 

Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki „Stosunki zewnętrzne” Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w dyrekcjach generalnych w obszarze polityki „Stosunki zewnętrzne”

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

90 096 465 ( )

1

– 2 058 005

88 038 460 (1)

(1) Środki w wysokości 1 335 057 EUR ujęto w art 40 01 40.

Uwagi KE skieruje większą liczbę personelu do pracy przy kierowaniu reagowaniem na sytuacje kryzysowe w  celu zapewnienia od­ powiednich możliwości odpowiedzi na propozycje organizacji społeczeństwa obywatelskiego w  zakresie reakcji na sytuacje kryzysowe.

(1)  Środki w wysokości 2 563 000 EUR ujęto w art 40 01 40.

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/217

TYTUŁ  20 HANDEL

L 78/218 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

TYTUŁ 20 HANDEL

Cele ogólne Utrzymanie wielostronnego systemu handlowego, będącego centralnym forum negocjacyjnym i stanowienia prawa światowego systemu handlu oraz zachęcanie wszystkich państw do integracji w ramach gospodarki światowej. Zwiększenie konkurencyjności Unii Europejskiej na rynkach światowych poprzez tworzenie miejsc pracy i pobudzanie wzrostu gospodarczego za pomocą nowoczesnej polityki handlowej, z której korzyści odnoszą podmioty gospodarcze, pracownicy, konsumenci Unii Europejskiej oraz przyczynianie się do realizacji strategii lizbońskiej. Wspieranie zrównoważonego rozwoju gospodarczego, społecznego oraz w zakresie środowiska naturalnego państw rozwijających się, przyjąw­ szy za nadrzędny cel likwidację ubóstwa.

Środki 2009 Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności Nowa kwota Zobowiązania Płatności

Tytuł Rozdział 20 01 20 02

Treść

WYDATKI ADMINISTRACYJNE OBSZARU POLITYKI HANDEL POLITYKA HANDLOWA Tytuł 20 — Ogółem

65 484 772 14 037 000 79 521 772

65 484 772 12 530 000 78 014 772

– 1 024 733

– 1 024 733

64 460 039 14 037 000

64 460 039 12 530 000 76 990 039

– 1 024 733

– 1 024 733

78 497 039

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/219 KOMISJA

TYTUŁ 20 HANDEL

ROZDZIAŁ  20 01  —  WYDATKI ADMINISTRACYJNE OBSZARU POLITYKI „HANDEL”

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 20 01

Treść

RF

Środki 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

WYDATKI ADMINISTRACYJNE OBSZARU POLITYKI HANDEL Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obsza­ rze polityki Handel Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w Dyrekcji Generalnej ds. Handlu Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w przed­ stawicielstwach (Handel) Komisji Wspólnot Europejskich Artykuł 20 01 01 — Razem

20 01 01

20 01 01 01

5

44 861 310 (1)

– 1 024 733

43 836 577 (1)

20 01 01 02

5

3 451 325 48 312 635 – 1 024 733

3 451 325 47 287 902

20 01 02

Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie wspierające obszar polityki Handel Personel zewnętrzny Dyrekcji Generalnej ds. Handlu Personel zewnętrzny w przedstawicielstwach (Handel) Komisji Wspólnot Europejskich Inne wydatki na zarządzanie Dyrekcji Generalnej ds. Handlu Inne wydatki na zarządzanie przedstawicielstwami (Handel) Komisji Wspólnot Europejskich Artykuł 20 01 02 — Razem

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 94 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.