Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 95

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 95

Strona 95 z 113

20 01 02 01

5

3 525 414

3 525 414

20 01 02 02

5

1 307 947

1 307 947

20 01 02 11

5

5 360 070

5 360 070

20 01 02 12

5

335 395 10 528 826

335 395 10 528 826

20 01 03

Wydatki na urządzenia, wyposażenie i usługi, budynki oraz koszty pochodne w obszarze polityki Handel Wydatki na urządzenia, wyposażenie i usługi Dyrekcji Generalnej ds. Handlu

20 01 03 01

5

3 275 322

3 275 322

(1)  Środki w wysokości 664 759 EUR ujęto w art 40 01 40.

L 78/220 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ 20 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE OBSZARU POLITYKI „HANDEL” (ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 20 01 03 02

Treść

RF

Środki 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

Wydatki przedstawicielstw (Han­ del) Komisji Wspólnot Europej­ skich na budynki i koszty pochodne Artykuł 20 01 03 — Razem

5

2 967 989 6 243 311

2 967 989 6 243 311

20 01 04

Wydatki pomocnicze na działania w obszarze polityki Handel Zewnętrzne stosunki handlowe, włącznie z dostępem do rynków państw trzecich — Wydatki na administrację i zarządzanie Artykuł 20 01 04 — Razem Rozdział 20 01 — Ogółem

20 01 04 01

4

400 000 400 000 65 484 772 – 1 024 733

400 000 400 000 64 460 039

20 01 01  20 01 01 01 

Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki „Handel” Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w Dyrekcji Generalnej ds. Handlu

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

44 861 310 (1)

(1) Środki w wysokości 664 759 EUR ujęto w art 40 01 40.

– 1 024 733

43 836 577 (1)

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/221

TYTUŁ  21 ROZWÓJ I  STOSUNKI Z  PAŃSTWAMI AKP

L 78/222 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

TYTUŁ 21 ROZWÓJ I STOSUNKI Z PAŃSTWAMI AKP

Cele ogólne Współpraca na rzecz rozwoju w ramach tego tytułu skupia się na ograniczaniu ubóstwa oraz dążeniach do osiągnięcia milenijnych celów roz­ woju, zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju, i stopniowej integracji krajów rozwijających się z gospodarką światową: — promowanie demokracji i praworządności, poszanowanie praw człowieka oraz podstawowych wolności, — przyczynianie się do zapewnienia pokoju i stabilności oraz zapobieganie konfliktom, w związku z tym Wspólnota Europejska będzie nadal zwiększać swoją rolę jako centrum doskonałości UE w opracowywaniu europejskiej kon­ cepcji kształtowania polityki rozwoju oraz dalej wzmacniać wpływ UE na międzynarodową agendę rozwoju. Wspólnota będzie również konty­ nuować prace nad pełnym wdrożeniem międzynarodowej agendy w sprawie skuteczności pomocy, szczególnie poprzez ściślejszą koordynację z państwami członkowskimi i międzynarodowymi podmiotami udzielającymi pomocy, a także poprzez podział pracy.

Tytuł Rozdział 21 01

Treść

Środki 2009 Zobowiązania Płatności

Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności

Nowa kwota Zobowiązania Płatności

WYDATKI ADMINISTRACYJNE OBSZARU POLITYKI ROZWÓJ I STOSUNKI Z PAŃSTWAMI AKP BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI PODMIOTY NIEPUBLICZNE — ROZWÓJ ŚRODOWISKO I ZRÓWNOWA­ ŻONE ZARZĄDZANIE ZASOBA­ MI NATURALNYMI, W TYM ENERGIĄ ROZWÓJ SPOŁECZNY WSPÓŁPRACA GEOGRAFICZNA Z PAŃSTWAMI AFRYKI, KARAI­ BÓW I PACYFIKU (AKP) WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE ROZ­ WOJU I PROGRAMY DORAŹNE STRATEGIA I KOORDYNACJA POLITYKI DLA OBSZARU POLITY­ KI ROZWÓJ I STOSUNKI Z PAŃ­ STWAMI AKP WYDATKI NA ADMINISTRACJĘ I ZARZĄDZANIE PROGRAMAMI ZAPISANYMI ZGODNIE Z PO­ PRZEDNIM ROZPORZĄDZENIEM FINANSOWYM

301 397 701 715 185 000 216 987 000

301 397 701 662 000 000 160 000 000

– 1 253 163

– 1 253 163

300 144 538 715 185 000 216 987 000

300 144 538 662 000 000 160 000 000

21 02 21 03 21 04

143 409 150 140 882 500

142 569 050 147 200 000

143 409 150 140 882 500

142 569 050 147 200 000

21 05 21 06

301 239 000 32 579 000

215 200 000 32 579 000

301 239 000 32 579 000

215 200 000 32 579 000

21 07 21 08

17 677 000

18 222 000

17 677 000

18 222 000

21 49

p.m. 1 679 167 751 – 1 253 163

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 95 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.