Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 96

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 96

Strona 96 z 113

— – 1 253 163 1 868 103 188

p.m. 1 677 914 588

Tytuł 21 — Ogółem 1 869 356 351

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/223 KOMISJA

TYTUŁ 21 ROZWÓJ I STOSUNKI Z PAŃSTWAMI AKP

ROZDZIAŁ  21 01  —  WYDATKI ADMINISTRACYJNE OBSZARU POLITYKI „ROZWÓJ I STOSUNKI Z PAŃSTWAMI AKP”

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja

Treść

RF

Środki 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

21 01

WYDATKI ADMINISTRACYJNE OBSZARU POLITYKI ROZWÓJ I STOSUNKI Z PAŃSTWAMI AKP Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obsza­ rze polityki Rozwój i stosunki z państwami AKP Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w przed­ stawicielstwach (Rozwój) Komisji Wspólnot Europejskich

21 01 01

21 01 01 01

5

54 861 644 (1)

– 1 253 163

53 608 481 (1)

21 01 01 02

5

80 296 128

80 296 128

Artykuł 21 01 01 — Razem

21 01 02

135 157 772

– 1 253 163

133 904 609

Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie wspierające obszar działalności Rozwój i stosunki z państwami AKP

21 01 02 01

Personel zewnętrzny Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju

5

4 503 155

4 503 155

21 01 02 02

Personel zewnętrzny w przedstawicielstwach (Rozwój) Komisji Wspólnot Europejskich

5

30 429 792

30 429 792

21 01 02 11

Inne wydatki na zarządzanie Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju

5

6 140 096

6 140 096

21 01 02 12

Inne wydatki na zarządzanie przedstawicielstwami (Rozwój) Komisji Wspólnot Europejskich

5

7 803 072

7 803 072

Artykuł 21 01 02 — Razem

48 876 115

48 876 115

(1)  Środki w wysokości 812 945 EUR ujęto w art 40 01 40.

L 78/224 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ 21 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE OBSZARU POLITYKI „ROZWÓJ I STOSUNKI Z PAŃSTWAMI AKP” (ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 21 01 03

Treść

RF

Środki 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

Wydatki na urządzenia, wyposa­ żenie i usługi, wydatki na bu­ dynki i koszty pochodne w ramach obszaru polityki Ro­ zwój i stosunki z państwami AKP Wydatki na urządzenia, wyposa­ żenie i usługi Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju Wydatki przedstawicielstw (Ro­ zwój) Komisji Wspólnot Europej­ skich na budynki i koszty pochodne Artykuł 21 01 03 — Razem

21 01 03 01

5

4 005 446

4 005 446

21 01 03 02

5

69 051 168 73 056 614

69 051 168 73 056 614

21 01 04

Wydatki wspierające na działania w obszarze polityki Rozwój i stosunki z państwami AKP Instrument współpracy w zakresie rozwoju (DCI) — Wydatki na administrację i zarządzanie Ocena wyników pomocy wspólnotowej, działania następcze i kontrolne — Wydatki na administrację i zarządzanie Koordynacja i podnoszenie świadomości w zakresie rozwoju — Wydatki na administrację i zarządzanie Instrument umożliwiający szybkie reagowanie na gwałtowny wzrost cen żywności w krajach rozwijających się — Wydatki na administrację i zarządzanie Wkład EFR na poczet wspólnych wydatków na wsparcie administracyjne Wydatki na wsparcie administracyjne dla obszaru polityki Rozwój i stosunki z państwami AKP Artykuł 21 01 04 — Razem Rozdział 21 01 — Ogółem

21 01 04 01

4

32 173 200

32 173 200

21 01 04 03

4

1 680 000

1 680 000

21 01 04 04

4

204 000

204 000

21 01 04 05

4

10 000 000

10 000 000

21 01 04 10

4

p.m.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 96 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.