Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 99

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 99

Strona 99 z 113

22 02 05 01

22 02 05 02 22 02 05 03

22 02 05 04

22 02 05 05

3.2

p.m.

p.m. p.m.

22 02 05 06

3.2

p.m.

L 78/232 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ 22 02 — PROCES I STRATEGIA ROZSZERZENIA (ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 22 02 05 07

Środki 2009 Treść RF Zobowiązania Płatności

Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności

Nowa kwota Zobowiązania Płatności

Europejska Agencja Odbudowy — Subwencja w ramach tytułu 1 i2 Europejska Agencja Odbudowy — Subwencja w ramach tytułu 3 Artykuł 22 02 05 — Razem

4 4

— — p.m.

— — 789 204 000 – 243 845 427

— — p.m.

— — 545 358 573

22 02 05 08

22 02 06

Biuro Wymiany Informacji o Pomocy Technicznej (TAIEX) w ramach instrumentów przedakcesyjnych Artykuł 22 02 06 — Razem

4

9 000 000 9 000 000

6 200 000 6 200 000

9 000 000 9 000 000

6 200 000 6 200 000

22 02 07 22 02 07 01 22 02 07 02

Programy regionalne, horyzontalne i doraźne Programy regionalne i horyzontalne Ocena wyników pomocy wspólnotowej, działania następcze i kontrolne Wsparcie finansowe w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego społeczności Turków cypryjskich Artykuł 22 02 07 — Razem 4 131 115 000 267 541 000 131 115 000 267 541 000

4

8 500 000

6 224 000

8 500 000

6 224 000

22 02 07 03

4

2 000 000 141 615 000

87 368 000 361 133 000

2 000 000 141 615 000

87 368 000 361 133 000

22 02 08

Projekt pilotażowy mający na celu odtworzenie dziedzictwa kulturowego na obszarach ogarniętych konfliktami Artykuł 22 02 08 — Razem Rozdział 22 02 — Ogółem

4

3 000 000 3 000 000

1 200 000 1 200 000 – 243 845 427

3 000 000 3 000 000

1 200 000 1 200 000

977 299 235 1 509 497 729

977 299 235 1 265 652 302

22 02 05 

Zakończenie wcześniejszej pomocy Uwagi Po wprowadzeniu nowego IPA i jednoczesnym przystąpieniu Bułgarii i Rumunii do UE w dniu 1 stycznia 2007 r. środki prze­ widziane w niniejszym artykule przeznaczone będą na pokrycie zobowiązań podjętych wcześniej w ramach pomocy przedak­ cesyjnej i pomocy w ramach programu CARDS. Część środków przeznaczona jest, przy uwzględnieniu przepisów rozporządzenia finansowego, na działania prowadzone przez starszych specjalistów-wolontariuszy z Unii Europejskiej należących do ESSN (European Senior Service Network), w tym na po­ moc techniczną, doradztwo i szkolenia w wybranych przedsiębiorstwach sektora publicznego lub prywatnego.

22 02 05 01 

Zakończenie pomocy przedakcesyjnej Phare

Środki 2009 Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności Nowa kwota Zobowiązania Płatności

465 915 000

– 243 845 427

222 069 573

Uwagi Po wprowadzeniu nowego IPA i jednoczesnym przystąpieniu Bułgarii i Rumunii do UE w dniu 1 stycznia 2007 r. środki prze­ widziane w niniejszym artykule przeznaczone będą na pokrycie zobowiązań podjętych wcześniej w ramach pomocy przedak­ cesyjnej Phare przyznanej tym państwom przystępującym do UE, nowym państwom członkowskim i  obecnym krajom kandydującym.

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/233 KOMISJA

ROZDZIAŁ 22 02 — PROCES I STRATEGIA ROZSZERZENIA (ciąg dalszy)

22 02 05 (ciąg dalszy)

22 02 05 01 (ciąg dalszy)

Środki te mogą stanowić podstawę zobowiązań wynikających z obowiązków prawnych dotyczących finalizacji projektów (jak ugody, kary za opóźnienia w płatnościach, uregulowania itp.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 99 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.