Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1

Strona 1 z 113
24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/1

I

(Akty ustawodawcze)

BUDŻETY

PARLAMENT EUROPEJSKI

 

OSTATECZNE PRZYJĘCIE

budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

(2009/162/WE, Euratom)

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314 ust. 4 lit. a) oraz art. 314 ust. 9, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 272 ust. 1–6, uwzględniając Protokół nr  2 zmieniający Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, załączony do Traktatu z  Lizbony, w szczególności jego art. 3 i 5, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 177 ust. 1–6 oraz art. 106a, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 18 grudnia 2008 r. (2), uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dys­ cypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (3), uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego nr  10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, przedstawiony przez Komisję w  dniu 27 października 2009 r., uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 10/2009 sporządzony przez Radę dnia 20 listopada 2009 r., uwzględniając art. 75b–75e Regulaminu Parlamentu Europejskiego, uwzględniając rezolucję przyjętą przez Parlament Europejski w dniu 16 grudnia 2009 r.,

(1)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. (2)  Dz.U. L 69 z 13.3.2009. (3)  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

L 78/2

STWIERDZA, ŻE:

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

Artykuł

Procedura uruchomiona na mocy art. 272 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz art. 177 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej i zakończona na mocy art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej została zakończona, a budżet kory­ gujący nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 został ostatecznie przyjęty.

Sporządzono w Strasburgu dnia 16 grudnia 2009 r.

Przewodniczący

J. BUZEK

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/3

OSTATECZNE PRZYJĘCIE BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR  10  UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK BUDŻETOWY 2009

TREŚĆ

Strona

DOCHODY OGÓŁEM A. Finansowanie budżetu ogólnego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Ogólne zestawienie dochodów według pozycji w budżecie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 1: Zasoby własne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 3: Nadwyżki, salda i dostosowania  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 5: Dochody z działalności administracyjnej instytucji  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 6: Składki i zwroty związane z realizacją porozumień i programów wspólnotowych  . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 7: Odsetki od zaległych płatności i grzywny . . . . . . . . .

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.