Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 79 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 248/2010 z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 określające szczegółowe zasady wdrażania systemu dodatkowych należności przywozowych oraz ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj oraz rozporządzenie (WE) nr 504/2007 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania ustaleń dotyczących dodatkowych należności przywozowych w sektorze mleka i przetworów mlecznych

Data ogłoszenia:2010-03-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 79 POZ 1

Strona 1 z 2
25.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 248/2010 z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 określające szczegółowe zasady wdrażania systemu dodatkowych należności przywozowych oraz ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj oraz rozporządzenie (WE) nr 504/2007 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania ustaleń dotyczących dodatkowych należności przywozowych w sektorze mleka i przetworów mlecznych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 143 lit. b) w związku z jego art. 4, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 614/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie wspólnego systemu handlu albumi­ nami jaj i mleka (2), w szczególności jego art. 3 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(EWG) nr 2454/93, równe różnicy między wysokością dodatkowego cła przywozowego, obliczonego na podstawie ceny reprezentatywnej mającej zastosowanie w odniesieniu do danego produktu, a wysokością dodat­ kowego cła przywozowego obliczonego na podstawie ceny importowej cif danej przesyłki.

(3)

Ze względu na harmonizację metod obliczeniowych obowiązujących w różnych sektorach, należy ujednolicić metodę przewidzianą w art. 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1484/95 i art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 504/2007 z metodą przewidzianą w art. 38 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 951/2006.

Artykuł 3 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1484/95 (3) oraz art. 4 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 504/2007 (4) przewidują, że gdy cena impor­ towa cif danej przesyłki jest wyższa niż stosowana cena reprezentatywna, importer musi złożyć zabezpie­ czenie, o którym mowa w art. 248 ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. usta­ nawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (5), równe kwocie dodatkowej należności celnej którą opłaciłby, gdyby należność ta była obliczona na podstawie ceny reprezentatywnej stosowanej dla danego produktu. Jednakże w podobnym przypadku art. 38 ust. 3 rozpo­ rządzenia Komisji (WE) nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru (6) przewiduje, że importer wnosi zabezpieczenie, o którym mowa w art. 248 ust. 1 rozporządzenia

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L L 299 181 145 119 253 178 z z z z z z 16.11.2007, s. 1. 14.7.2009, s. 8. 29.6.1995, s. 47. 9.5.2007, s. 7. 11.10.1993, s. 1. 1.7.2006, s. 24.

(4)

(2)

Artykuł 3 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1484/95 oraz art. 4 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 504/2007 określają termin, w jakim importer ma udowodnić, że partia towaru została rozdysponowana w warunkach potwier­ dzających prawidłowość ceny importowej cif. Okazuje się, że w praktyce procedura przywozu i sprzedaży towarów w ramach istniejącego systemu uległa znacz­ nemu zróżnicowaniu. Uprzednio zakupem towaru w państwie trzecim, wprowadzeniem go do swobodnego obrotu i sprzedażą na terenie Wspólnoty zajmował się jeden podmiot gospodarczy, podczas gdy obecnie w poszczególnych działaniach uczestniczy kilka takich podmiotów, co sprawia, że dotrzymanie przedmiotowych terminów jest często niewykonalne. Należy zatem prze­ dłużyć te terminy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 79 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L79 - 40 z 201025.3.2010

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 405/08/COL z dnia 27 czerwca 2008 r. o zamknięciu formalnego postępowania wyjaśniającego w sprawie Islandzkiego Funduszu Finansowania Mieszkalnictwa (IFFM) (ISLANDIA)

 • Dz. U. L79 - 25 z 201025.3.2010

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 329/08/COL z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie pomocy przyznanej na rzecz spółki Sementsverksmiðjan hf. (Islandia)

 • Dz. U. L79 - 13 z 201025.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie pomocy państwa, której Niemcy udzieliły w związku z określonymi świadczeniami bawarskiego Stowarzyszenia na rzecz Zdrowia Zwierząt (C 24/06 (ex NN 75/2000)) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9954)

 • Dz. U. L79 - 11 z 201025.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 253/2010 z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L79 - 9 z 201025.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 252/2010 z dnia 24 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L79 - 7 z 201025.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 251/2010 z dnia 24 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Yorkshire Forced Rhubarb (ChNP))

 • Dz. U. L79 - 5 z 201025.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 250/2010 z dnia 24 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Farine de Petit Épeautre de Haute Provence (ChOG)]

 • Dz. U. L79 - 3 z 201025.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 249/2010 z dnia 24 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Chorizo Riojano (ChOG)]

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.