Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 79 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 329/08/COL z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie pomocy przyznanej na rzecz spółki Sementsverksmiðjan hf. (Islandia)

Data ogłoszenia:2010-03-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 79 POZ 25

Strona 1 z 22
25.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/25

IV

(Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu UE i Traktatu Euratom)

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 329/08/COL z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie pomocy przyznanej na rzecz spółki Sementsverksmiðjan hf. (Islandia)

URZĄD NADZORU EFTA (1), UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (2), w szczególności jego art. 61–63 oraz jego protokół 26, UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawied­ liwości (3), w szczególności jego art. 24, UWZGLĘDNIAJĄC art. 1 ust. 2 w części I oraz art. 4 ust. 4, art. 6 i art. 7 ust. 5 oraz art. 14 w części II protokołu 3 do porozu­ mienia o nadzorze i trybunale (4), UWZGLĘDNIAJĄC wytyczne Urzędu (5) w sprawie stosowania i wykładni art. 61 i 62 Porozumienia EOG, w szczególności jego rozdziału dotyczącego pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw, UWZGLĘDNIAJĄC decyzję Urzędu z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 27 w części II protokołu 3 (6), PO WEZWANIU zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami (7) i po uwzględnieniu tych uwag,

przesyłającym pismo Ministerstwa Finansów z dnia 19 sierpnia 2003 r. (dok. nr 03-5685 A), władze islandzkie zgłosiły Urzę­ dowi, zgodnie z art. 1 ust. 3 w części I protokołu 3, sprzedaż udziałów państwa w spółce Sementsverksmiðjan hf.

Dnia 17 grudnia 2003 r. spółka Aalborg Portland Íslandi ehf. wniosła do Urzędu skargę dotyczącą warunków sprzedaży przez państwo islandzkie należących do niego udziałów w Sementsverksmiðjan hf. Urząd otrzymał i zarejestrował to pismo dnia 23 grudnia 2003 r. (dok. nr 03-9059 A). Skarżący wnioskował o rozpatrzenie tej skargi równocześnie ze zgłosze­ niem sprzedaży spółki przez rząd.

a także mając na uwadze, co następuje:

I. FAKTY

1. PROCEDURA W piśmie z dnia 19 sierpnia 2003 r. przekazanym za pośred­ nictwem Przedstawicielstwa Islandii przy Unii Europejskiej,

Zwany dalej „Urzędem”. Zwane dalej „Porozumieniem EOG”. Zwane dalej „porozumieniem o nadzorze i trybunale”. Zwanego dalej „protokołem 3”. Wytyczne w sprawie stosowania i wykładni art. 61 i 62 Porozu­ mienia EOG oraz art. 1 protokołu 3 do porozumienia o nadzorze i trybunale, przyjęte oraz wydane przez Urząd Nadzoru EFTA dnia 19 stycznia 1994 r., opublikowane w Dz.U. L 231 z 3.9.1994 oraz w Suplemencie EOG nr 32 z 3.9.1994, ostatnio zmienione dnia 19 grudnia 2007 r., dalej zwane „wytycznymi w sprawie pomocy państwa”. Aktualna wersja wytycznych w sprawie pomocy państwa jest dostępna na stronie internetowej Urzędu: http://www.eftasurv. int/fieldsofwork/fieldstateaid/guidelines/ (6) Opublikowano w Dz.U. L 139 z 25.5.2005, s. 37. (7) Decyzja Urzędu nr 421/04/COL została opublikowana w Dz.U. C 117 z 19.5.2005, s. 17 oraz w Suplemencie EOG nr 24 z 19.5.2005. Decyzja Urzędu nr 368/06/COL została opublikowana w Dz.U. C 77 z 5.4.2007, s. 21 oraz w Suplemencie EOG nr 17 z 5.4.2007, s. 1. (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 )

Po obszernej wymianie korespondencji (8), pismem z dnia 21 grudnia 2004 r. Urząd poinformował władze islandzkie o wszczęciu formalnego postępowanie wyjaśniającego określo­ nego w art. 1 ust. 2 w części I protokołu 3 w związku ze sprzedażą przez państwo islandzkie należących do niego udziałów w Sementsverksmiðjan hf. (nr referencyjny 96878). Urząd miał wątpliwości co do wartości rynkowej Sementsverks­ miðjan hf. w chwili sprzedaży udziałów państwa, wartości rynkowej majątku ponownie nabytego przez państwo, prawa Sementsverksmiðjan hf. do bezpłatnego korzystania z części znajdującego się w Reykjaviku majątku sprzedanego Skarbowi Państwa, a także co do prawa Sementsverksmiðjan hf. do ponownego nabycia niektórych nieruchomości i praw w odniesieniu do gruntów za uprzednio ustaloną cenę.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 79 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L79 - 40 z 201025.3.2010

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 405/08/COL z dnia 27 czerwca 2008 r. o zamknięciu formalnego postępowania wyjaśniającego w sprawie Islandzkiego Funduszu Finansowania Mieszkalnictwa (IFFM) (ISLANDIA)

 • Dz. U. L79 - 13 z 201025.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie pomocy państwa, której Niemcy udzieliły w związku z określonymi świadczeniami bawarskiego Stowarzyszenia na rzecz Zdrowia Zwierząt (C 24/06 (ex NN 75/2000)) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9954)

 • Dz. U. L79 - 11 z 201025.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 253/2010 z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L79 - 9 z 201025.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 252/2010 z dnia 24 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L79 - 7 z 201025.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 251/2010 z dnia 24 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Yorkshire Forced Rhubarb (ChNP))

 • Dz. U. L79 - 5 z 201025.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 250/2010 z dnia 24 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Farine de Petit Épeautre de Haute Provence (ChOG)]

 • Dz. U. L79 - 3 z 201025.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 249/2010 z dnia 24 marca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Chorizo Riojano (ChOG)]

 • Dz. U. L79 - 1 z 201025.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 248/2010 z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 określające szczegółowe zasady wdrażania systemu dodatkowych należności przywozowych oraz ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj oraz rozporządzenie (WE) nr 504/2007 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania ustaleń dotyczących dodatkowych należności przywozowych w sektorze mleka i przetworów mlecznych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.